ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย V

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
v3d_87.dll N/A 2938
V3HostingFilter.dll V3 Hosting Print Pipeline Filter 2454
V3InetGS.dll V3INetGS 769
vadvapi32.dll N/A 2928
vafxu.dll VideoAudio Framework 3625
VAN.dll View Available Networks 1349
Vault.dll Windows vault Control Panel 1184
vaultcli.dll Credential Vault Client Library 2455
VaultCredProvider.dll Vault Credential Provider 3659
VaultRoaming.dll Vault Roaming 1967
vaultsvc.dll Credential Manager Service 4465
VB40016.DLL N/A 4051
VB40032.DLL Visual Basic 4.0 runtime library 1557
VB5FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 4063
VB6FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 2597
VB6KO.DLL Visual Basic Environment International Resources 1956
VB6STKIT.DLL Visual Basic Setup Toolkit Library DLL 4577
Vba332.dll Visual Basic for Applications Development Environment 1329
VbaIntegration.dll Corel Graphics Applications VBA Integration 4750
vbajet32.dll Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader 2500
vBase100.dll vBase 4227
vBase90.dll N/A 3324
VBE7INTL.DLL Visual Basic-miljo, internationella resurser 2760
VBIO.DLL N/A 2757
VBoxD3D9wddm.dll N/A 4299
VBoxDD.dll N/A 3487
VBoxDDU.dll VirtualBox VMM Devices and Drivers Utilities 2925
VBoxDisp.dll VirtualBox Display Driver 2441
VBoxDispD3D.dll VirtualBox Video Usermode D3D Driver 1845
VBoxHook.dll VirtualBox Hook Driver 3984
VBoxMRXNP.dll VirtualBox Shared Folders Minirdr NP 690
VBoxOGL.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3448
VBoxOGLarrayspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3245
VBoxOGLcrutil.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4418
VBoxOGLerrorspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3872
VBoxOGLfeedbackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 2680
VBoxOGLpackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4032
VBoxOGLpassthroughspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 1177
VBoxRT.dll VirtualBox Runtime 1653
Vbrun100.dll N/A 1841
VBRUN200.DLL N/A 949
VBRUN300.DLL N/A 1880
vbscript.dll Microsoft (R) VBScript 1230
vbssv.dll Microsoft (r) VBScript internationella resurser 1865
vccorlib140.dll Microsoft ® VC WinRT core library 3638
vcdex.dll 32-bit MSCDEX Virtual Device Driver 2336
VclStylesinno.dll N/A 1191
vcomctl32.dll N/A 4699
vcomp.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime DLL 4669
vcomp100.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 3050
vcomp110.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 813
vcomp120.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 4365
vcomp140.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 1249
vcomp90.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2852
vcruntime140.dll Microsoft® C Runtime Library 22327
vcruntime140d.dll Microsoft® C Runtime Library 2701
VCT32161.dll Voxware Compression Toolkit 4545
vdmdbg.dll VDMDBG.DLL 3803
vdmredir.dll Virtual Dos Machine Network Interface Library 4462
vds_ps.dll Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub 4071
vdsbas.dll Virtual Disk Service Basic Provider 2744
vdsdyn.dll VDS Dynamic Volume Provider, Version 2.1.0.1 1784
vdsutil.dll Virtual Disk Service Utility Library 1399
vdsvd.dll VDS Virtual Disk Provider, Version 1.0 4998
vdswmi.dll WMI Provider for VDS 3148
vdwmapi.dll N/A 2241
vegas110k.dll Vegas Pro 1032
vegas130k.dll VEGAS Pro 4618
ver.dll N/A 891
verifier.dll Standard application verifier provider dll 5105
verify.dll Java(TM) Platform SE binary 5038
version.dll Version Checking and File Installation Libraries 5026
VersionModule.dll N/A 4593
versit.dll vCard and vCalendar support DLL for Win32 2230
vfp9r.dll Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP2 Runtime Library 3201
vfpodbc.dll vfpodbc 4273
vfwwdm32.dll VfW MM Driver for WDM Video Capture Devices 844
vga.dll VGA 16 Colour Display Driver 3782
vga256.dll 256 Color VGA\SVGA Display Driver 1203
vga64k.dll 32K/64K color VGA\SVGA Display Driver 1816
VGCore.dll VGCore.dll 580
vgdiplus.dll GDI+ Client DLL 2090
vgui.dll N/A 1537
vgui2_s.dll vgui2_s.dll (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 1777
vguimatsurface.dll N/A 1871
VhdProvider.dll DISM VHD Image Provider 4218
VideoToolbox.dll VideoToolbox 3967
VIDRESZR.DLL Windows Media Resizer 628
viewprov.dll WMI View Provider 1313
virtdisk.dll Virtual Disk API DLL 2649
VirtualSmartcardReader.dll WDF:UMDF Virtual Smartcard Reader User-Mode Driver 1382
vision.dll Topographic Map Viewing Software 2987
Vision100.dll Vision (TM) Engine 967
vision90.dll Vision (TM) Engine 1711
VistaCooperation_u.dll VistaCooperation 4445
vivoxoal.dll OpenAL 2064
vivoxplatform.dll Vivox Platform 1357
vivoxsdk.dll Vivox Communications API 3319
vjoy.dll 32-bit Joystick Virtual Device Driver 2421
vkernel32.dll N/A 1345
VLB32.DLL Windows Virtual Listbox 4188
VmApplicationHealthMonitorProxy.dll VM Application Health Monitor proxy dll 2392
VmbusCoinstaller.dll Hyper-V VMBUS Coinstaller 3115
vmbuspipe.dll VmBus User Mode Pipe DLL 3424
vmbusres.dll Библиотека ресурсов шины VMBus 3758
VMBusVideoD.dll Microsoft VMBus Video Device Display Driver 2242
vmcryptolib.dll VMware Software Cryptographic Implementation v1.0 2428
VmdCoinstall.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 4859
vmicres.dll Библиотека ресурсов службы компонента интеграции виртуальных машин 3024
vmictimeprovider.dll Virtual Machine Integration Component Time Sync Provider Library 4054
VMProtectSDK32.dll N/A 2221
vmrdvcore.dll VmRdvCore EndPoints 2209
vmstorfltres.dll Библиотека ресурсов фильтра хранилища виртуальных машин 1879
vmsvcrt.dll N/A 1633
vmwarebase.dll VMware base library 3503
vntdll.dll NT Layer DLL 3220
VOBSUB.DLL vobsub DLL 680
voip.dll N/A 3493
vorbis.dll N/A 3842
vorbisenc.dll VorbisEnc Dynamic Link Library 726
vorbisfile_vs2010_x64_rwdi.dll N/A 4961
vorbisfile_vs2010_x86_rwdi.dll N/A 2330
vorbisfile.dll VorbisFile Dynamic Link Library 2225
vorbishooked.dll N/A 4188
vpmsece.dll Norton AntiVirus 3559
vpnclientpsprovider.dll VPN Client WMIv2 Provider 976
vpnike.dll VPNIKE Protocol Engine - Test dll 3444
vpnikeapi.dll VPN IKE API's 2878
vpshellres.dll Symantec AntiVirus 2863
vpxmt.dll N/A 2567
VRDPAuth.dll N/A 1580
VscMgrPS.dll Microsoft Virtual Smart Card Manager Proxy/Stub 3344
vscore.dll N/A 2821
vsdata.dll TrueVector Service DLL 1233
vshell32.dll Windows Shell Common Dll 1737
vsinit.dll TrueVector Service 3710
vslipsync.dll N/A 2501
vsmonapi.dll TrueVector Client Interface 2563
vsnetutils.dll TrueVector Service 4874
vspubapi.dll TrueVector Service 1638
vss_ps.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service proxy/stub 4720
vssapi.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL 4325
vsstrace.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service Tracing Library 4781
vsswmi.dll WMI Provider for VSS 1917
vstdlib_s.dll vstdlib_ s.dll 4110
vstdlib_s64.dll vstdlib_ s.dll 1152
vstdlib.dll vstdlib_ s.dll 2543
VsUi50.dll VSUI50 Resources 3726
vsutil.dll TrueVector Service 4899
VtwCtl.dll ISNAPCTL DLL 1061
vulkan-1.dll Vulkan Loader 3764
vuser32.dll N/A 4500
vuxtheme.dll Microsoft UxTheme Library 1150
vvo.dll N/A 4438
vvof.dll N/A 4721
vwipxspx.dll Virtual Dos Machine IPX/SPX Interface Library 4646
vxmath.dll VxMath 3516