ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย V

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
v3d_87.dll N/A 2934
V3HostingFilter.dll V3 Hosting Print Pipeline Filter 2438
V3InetGS.dll V3INetGS 765
vadvapi32.dll N/A 2922
vafxu.dll VideoAudio Framework 3620
VAN.dll View Available Networks 1276
Vault.dll Windows vault Control Panel 1129
vaultcli.dll Credential Vault Client Library 2391
VaultCredProvider.dll Vault Credential Provider 3643
VaultRoaming.dll Vault Roaming 1953
vaultsvc.dll Credential Manager Service 4432
VB40016.DLL N/A 4049
VB40032.DLL Visual Basic 4.0 runtime library 1554
VB5FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 4063
VB6FR.DLL Ressources internationales de l'environnement Visual Basic 2594
VB6KO.DLL Visual Basic Environment International Resources 1943
VB6STKIT.DLL Visual Basic Setup Toolkit Library DLL 4574
Vba332.dll Visual Basic for Applications Development Environment 1320
VbaIntegration.dll Corel Graphics Applications VBA Integration 4747
vbajet32.dll Visual Basic for Applications Development Environment - Expression Service Loader 2440
vBase100.dll vBase 4215
vBase90.dll N/A 3306
VBE7INTL.DLL Visual Basic-miljo, internationella resurser 2760
VBIO.DLL N/A 2755
VBoxD3D9wddm.dll N/A 4290
VBoxDD.dll N/A 3476
VBoxDDU.dll VirtualBox VMM Devices and Drivers Utilities 2920
VBoxDisp.dll VirtualBox Display Driver 2426
VBoxDispD3D.dll VirtualBox Video Usermode D3D Driver 1829
VBoxHook.dll VirtualBox Hook Driver 3963
VBoxMRXNP.dll VirtualBox Shared Folders Minirdr NP 644
VBoxOGL.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3429
VBoxOGLarrayspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3224
VBoxOGLcrutil.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4392
VBoxOGLerrorspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 3854
VBoxOGLfeedbackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 2673
VBoxOGLpackspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 4021
VBoxOGLpassthroughspu.dll VirtualBox crOpenGL ICD 1168
VBoxRT.dll VirtualBox Runtime 1625
Vbrun100.dll N/A 1835
VBRUN200.DLL N/A 940
VBRUN300.DLL N/A 1876
vbscript.dll Microsoft (R) VBScript 1083
vbssv.dll Microsoft (r) VBScript internationella resurser 1855
vccorlib140.dll Microsoft ® VC WinRT core library 3614
vcdex.dll 32-bit MSCDEX Virtual Device Driver 2324
VclStylesinno.dll N/A 1183
vcomctl32.dll N/A 4683
vcomp.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime DLL 4654
vcomp100.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2805
vcomp110.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 755
vcomp120.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 4330
vcomp140.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 1089
vcomp90.dll Microsoft® C/C++ OpenMP Runtime 2819
vcruntime140.dll Microsoft® C Runtime Library 21111
vcruntime140d.dll Microsoft® C Runtime Library 2676
VCT32161.dll Voxware Compression Toolkit 4541
vdmdbg.dll VDMDBG.DLL 3766
vdmredir.dll Virtual Dos Machine Network Interface Library 4427
vds_ps.dll Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub 3999
vdsbas.dll Virtual Disk Service Basic Provider 2707
vdsdyn.dll VDS Dynamic Volume Provider, Version 2.1.0.1 1749
vdsutil.dll Virtual Disk Service Utility Library 1352
vdsvd.dll VDS Virtual Disk Provider, Version 1.0 4979
vdswmi.dll WMI Provider for VDS 3127
vdwmapi.dll N/A 2234
vegas110k.dll Vegas Pro 1027
vegas130k.dll VEGAS Pro 4611
ver.dll N/A 878
verifier.dll Standard application verifier provider dll 5018
verify.dll Java(TM) Platform SE binary 5017
version.dll Version Checking and File Installation Libraries 4862
VersionModule.dll N/A 4586
versit.dll vCard and vCalendar support DLL for Win32 2224
vfp9r.dll Microsoft Visual FoxPro 9.0 SP2 Runtime Library 3193
vfpodbc.dll vfpodbc 4255
vfwwdm32.dll VfW MM Driver for WDM Video Capture Devices 785
vga.dll VGA 16 Colour Display Driver 3747
vga256.dll 256 Color VGA\SVGA Display Driver 1188
vga64k.dll 32K/64K color VGA\SVGA Display Driver 1799
VGCore.dll VGCore.dll 574
vgdiplus.dll GDI+ Client DLL 2083
vgui.dll N/A 1525
vgui2_s.dll vgui2_s.dll (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 1773
vguimatsurface.dll N/A 1865
VhdProvider.dll DISM VHD Image Provider 4211
VideoToolbox.dll VideoToolbox 3942
VIDRESZR.DLL Windows Media Resizer 609
viewprov.dll WMI View Provider 1297
virtdisk.dll Virtual Disk API DLL 2603
VirtualSmartcardReader.dll WDF:UMDF Virtual Smartcard Reader User-Mode Driver 1359
vision.dll Topographic Map Viewing Software 2978
Vision100.dll Vision (TM) Engine 957
vision90.dll Vision (TM) Engine 1696
VistaCooperation_u.dll VistaCooperation 4440
vivoxoal.dll OpenAL 2011
vivoxplatform.dll Vivox Platform 1325
vivoxsdk.dll Vivox Communications API 3281
vjoy.dll 32-bit Joystick Virtual Device Driver 2415
vkernel32.dll N/A 1333
VLB32.DLL Windows Virtual Listbox 4175
VmApplicationHealthMonitorProxy.dll VM Application Health Monitor proxy dll 2379
VmbusCoinstaller.dll Hyper-V VMBUS Coinstaller 3102
vmbuspipe.dll VmBus User Mode Pipe DLL 3404
vmbusres.dll Библиотека ресурсов шины VMBus 3736
VMBusVideoD.dll Microsoft VMBus Video Device Display Driver 2229
vmcryptolib.dll VMware Software Cryptographic Implementation v1.0 2412
VmdCoinstall.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 4842
vmicres.dll Библиотека ресурсов службы компонента интеграции виртуальных машин 3007
vmictimeprovider.dll Virtual Machine Integration Component Time Sync Provider Library 4029
VMProtectSDK32.dll N/A 2203
vmrdvcore.dll VmRdvCore EndPoints 2182
vmstorfltres.dll Библиотека ресурсов фильтра хранилища виртуальных машин 1863
vmsvcrt.dll N/A 1624
vmwarebase.dll VMware base library 3498
vntdll.dll NT Layer DLL 3215
VOBSUB.DLL vobsub DLL 670
voip.dll N/A 3485
vorbis.dll N/A 3810
vorbisenc.dll VorbisEnc Dynamic Link Library 717
vorbisfile_vs2010_x64_rwdi.dll N/A 4955
vorbisfile_vs2010_x86_rwdi.dll N/A 2316
vorbisfile.dll VorbisFile Dynamic Link Library 2199
vorbishooked.dll N/A 4182
vpmsece.dll Norton AntiVirus 3555
vpnclientpsprovider.dll VPN Client WMIv2 Provider 957
vpnike.dll VPNIKE Protocol Engine - Test dll 3414
vpnikeapi.dll VPN IKE API's 2830
vpshellres.dll Symantec AntiVirus 2852
vpxmt.dll N/A 2560
VRDPAuth.dll N/A 1570
VscMgrPS.dll Microsoft Virtual Smart Card Manager Proxy/Stub 3309
vscore.dll N/A 2815
vsdata.dll TrueVector Service DLL 1218
vshell32.dll Windows Shell Common Dll 1730
vsinit.dll TrueVector Service 3705
vslipsync.dll N/A 2494
vsmonapi.dll TrueVector Client Interface 2558
vsnetutils.dll TrueVector Service 4868
vspubapi.dll TrueVector Service 1634
vss_ps.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service proxy/stub 4676
vssapi.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Requestor/Writer Services API DLL 4276
vsstrace.dll Microsoft® Volume Shadow Copy Service Tracing Library 4726
vsswmi.dll WMI Provider for VSS 1903
vstdlib_s.dll vstdlib_ s.dll 4054
vstdlib_s64.dll vstdlib_ s.dll 1143
vstdlib.dll vstdlib_ s.dll 2527
VsUi50.dll VSUI50 Resources 3720
vsutil.dll TrueVector Service 4891
VtwCtl.dll ISNAPCTL DLL 1051
vulkan-1.dll Vulkan Loader 3759
vuser32.dll N/A 4493
vuxtheme.dll Microsoft UxTheme Library 1140
vvo.dll N/A 4430
vvof.dll N/A 4715
vwipxspx.dll Virtual Dos Machine IPX/SPX Interface Library 4642
vxmath.dll VxMath 3513