ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย U

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
u32comm.dll Error Handle 3677
ubiorbitapi_r2_loader.dll N/A 4114
ubiorbitapi_r2.dll N/A 2133
ubiorbitapi_r264.dll Ubisoft Game Launcher API r2 3914
ubpm.dll Unified Background Process Manager DLL 2397
ucmhc.dll UCM Helper Class 788
ucrtbase.dll Microsoft® C Runtime Library 3189
ucrtbased.dll Microsoft® C Runtime Library 974
udhisapi.dll UPnP Device Host ISAPI Extension 4687
uDWM.dll Microsoft Desktop Window Manager 3456
uexfat.dll eXfat Utility DLL 5013
ufat.dll FAT Utility DLL 3492
UFCore.dll UFCore Dynamic Link Library 3078
UFMatcher.dll UniFinger Engine 3.0 SDK Matcher Module Win32 DLL 2501
ui.dll N/A 4708
UIAnimation.dll Windows Animation Manager 4223
UIAutomationCore.dll Microsoft UI Automation Core 3631
UIAutomationCoreRes.dll Microsoft UI Automation Core Resource 3081
uicom.dll Add/Remove Modems 3397
uihelper.dll IIS UIHelper Module 3776
UIHub.dll Microsoft Tablet PC Flicks and Pen Feedback Component 2042
uiLangRes.dll UILangRes 2515
UILayoutMgr.dll CtrlFactory 3756
uireng.dll UI Recording Engine Library 3214
UIRibbon.dll Windows Ribbon Framework 3841
UIRibbonRes.dll Windows Ribbon Framework Resources 1286
UKHook40.dll N/A 1607
ulib.dll File Utilities Support DLL 3395
umandlg.dll DLL-fil for UManDlg 873
umb.dll User Mode Bus Driver Interface Dll 2846
umbra.dll Umbra Runtime Library (DLL) 3872
umbra32.dll Umbra Occlusion Booster Runtime Library (DLL) 3435
umbraob32.dll Umbra Occlusion Booster Runtime Library (DLL) 2981
umbraoptimizer32.dll N/A 3603
umbraoptimizer64.dll N/A 1495
umbrapvs32.dll N/A 3434
umdmxfrm.dll Unimodem Tranform Module 3578
umpnpmgr.dll User-mode Plug-and-Play Service 2218
umpo.dll User-mode Power Service 4645
umpoext.dll User-mode Power Service Extensions 1353
umpowmi.dll User-mode Power Service WMI Providers 898
umrdp.dll Remote Desktop Services Device Redirector Service 1856
unacev2.dll UNACE Dynamic Link Library 942
unarc.dll N/A 3983
unattend.dll Unattend Library 3030
UnattendProvider.dll DISM Unattend Provider 709
unbcl.dll Unmanaged BCL 1166
UncDMS.dll uncdms.dll 761
UnHookLib.dll N/A 512
unicorn.dll N/A 2844
UNICOWS.DLL Microsoft Layer for Unicode on Win9x Systems (MSLU) 4635
unidrv.dll Unidrv Printer Driver 2330
UNIDRVUI.DLL Интерфейс пользователя UniDriver 2170
unimdmat.dll Unimodem Service Provider AT Mini Driver 3507
uniplat.dll Unimodem AT Mini Driver Platform Driver for Windows NT 2605
UNIRES.DLL Библиотека ресурсов драйвера принтера Unidrv 4233
unrar.dll N/A 3663
unrpros.dll N/A 524
untfs.dll NTFS Utility DLL 2683
UnZip32.dll Info-ZIP's UnZip DLL for Win32 3378
UpdateCore_43.dll UpdateCore_43.dll 2108
updspapi.dll Windows Servicing Setup API 2959
uplay_r1_loader.dll N/A 3024
uplay_r1_loader64.dll Uplay API r1 loader 2068
uplay_r1.dll N/A 1958
uplay_r164.dll Uplay API r1 3386
upnp.dll UPnP Control Point API 3811
upnphost.dll UPnP Device Host 4717
upnpui.dll UPNP fackovervakare och mapp 3727
uraext2x.dll N/A 3780
uraext3x.dll N/A 3608
urapwd2x.dll N/A 1402
ureg.dll Registry Utility DLL 3487
url.dll Internet Shortcut Shell Extension DLL 3770
urlmon.dll OLE32-tillagg for Win32 4323
usbaaplrc.dll Apple Mobile Device USB Driver Resource DLL 1577
usbceip.dll USBCEIP Task 4801
usbdr.dll usbdr 678
usbmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 2934
usbmon.dll Standard Dynamic Printing Port Monitor DLL 4797
usbperf.dll USB Performance Objects DLL 4926
USBPort.dll USB Port Module 3951
usbui.dll USB UI Dll 2283
user32.dll Multi-User Windows USER API Client DLL 3654
UserAccountControlSettings.dll UserAccountControlSettings 4539
usercpl.dll User control panel 4202
userdata.dll AutoCAD component 2094
userenv.dll Userenv 2296
userinitext.dll UserInit Utility Extension DLL 1265
UserLanguageProfileCallback.dll MUI Callback for User Language profile changed 607
UserLanguagesCpl.dll My Languages Configuration Control Panel 4621
usft_ext.dll Ext DLL 515
usp10.dll Uniscribe Unicode script processor 1630
usrcntra.dll 3ccntry 4225
usrcoina.dll U.S. Robotics modem coinstaller 2813
usrdpa.dll U.S. Robotics data pump manager 1126
usrdtea.dll 3cdte 899
usrfaxa.dll 3cfax 4128
usrlbva.dll 3clbv 2502
usrrtosa.dll 3crtos 3702
usrsdpia.dll 3csdpi 1694
usrsvpia.dll 3csvpi 3010
usrv42a.dll 3cv42 2495
usrv80a.dll 3cv80 4200
usrvoica.dll 3cvoice 1547
usrvpa.dll U.S. Robotics voice pump 2174
ustprov.dll User State WMI Provider 4153
UT32.dll N/A 539
utildll.dll WinStation utility support DLL 2071
utlsrf08.dll Money Surfboard Utility Library 4504
uudf.dll UDF Utility DLL 4015
uwinapi.dll N/A 4723
UWKPlugin.dll N/A 4531
UX32W.DLL Sentinel UltraPro 32-bit Client Library 2274
uxcalendar.dll Windows Live Client UX Calendar Module 4955
uxcontacts.dll Windows Live Client Contacts UX Module 1424
uxcore.dll Windows Live Client UX Core Module 1976
uxctl.dll Windows Live Client UX Controls Module 1722
UXInit.dll Windows User Experience Session Initialization Dll 2668
uxlib.dll Setup Wizard Framework 3788
uxlibres.dll UXLib Resources 2715
uxsms.dll Microsoft User Experience Session Management Service 2852
uxtheme.dll Bibliotek for Microsoft UxTheme 885