ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย U

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
u32comm.dll Error Handle 3682
ubiorbitapi_r2_loader.dll N/A 4127
ubiorbitapi_r2.dll N/A 2142
ubiorbitapi_r264.dll Ubisoft Game Launcher API r2 3919
ubpm.dll Unified Background Process Manager DLL 2443
ucmhc.dll UCM Helper Class 823
ucrtbase.dll Microsoft® C Runtime Library 3244
ucrtbased.dll Microsoft® C Runtime Library 982
udhisapi.dll UPnP Device Host ISAPI Extension 4795
uDWM.dll Microsoft Desktop Window Manager 3505
uexfat.dll eXfat Utility DLL 5077
ufat.dll FAT Utility DLL 3553
UFCore.dll UFCore Dynamic Link Library 3082
UFMatcher.dll UniFinger Engine 3.0 SDK Matcher Module Win32 DLL 2506
ui.dll N/A 4719
UIAnimation.dll Windows Animation Manager 4264
UIAutomationCore.dll Microsoft UI Automation Core 3712
UIAutomationCoreRes.dll Microsoft UI Automation Core Resource 3102
uicom.dll Add/Remove Modems 3469
uihelper.dll IIS UIHelper Module 3783
UIHub.dll Microsoft Tablet PC Flicks and Pen Feedback Component 2058
uiLangRes.dll UILangRes 2520
UILayoutMgr.dll CtrlFactory 3774
uireng.dll UI Recording Engine Library 3256
UIRibbon.dll Windows Ribbon Framework 3897
UIRibbonRes.dll Windows Ribbon Framework Resources 1330
UKHook40.dll N/A 1611
ulib.dll File Utilities Support DLL 3473
umandlg.dll DLL-fil for UManDlg 879
umb.dll User Mode Bus Driver Interface Dll 2889
umbra.dll Umbra Runtime Library (DLL) 3876
umbra32.dll Umbra Occlusion Booster Runtime Library (DLL) 3446
umbraob32.dll Umbra Occlusion Booster Runtime Library (DLL) 2985
umbraoptimizer32.dll N/A 3609
umbraoptimizer64.dll N/A 1501
umbrapvs32.dll N/A 3440
umdmxfrm.dll Unimodem Tranform Module 3632
umpnpmgr.dll User-mode Plug-and-Play Service 2269
umpo.dll User-mode Power Service 4667
umpoext.dll User-mode Power Service Extensions 1367
umpowmi.dll User-mode Power Service WMI Providers 912
umrdp.dll Remote Desktop Services Device Redirector Service 1909
unacev2.dll UNACE Dynamic Link Library 958
unarc.dll N/A 3996
unattend.dll Unattend Library 3077
UnattendProvider.dll DISM Unattend Provider 731
unbcl.dll Unmanaged BCL 1209
UncDMS.dll uncdms.dll 775
UnHookLib.dll N/A 527
unicorn.dll N/A 2859
UNICOWS.DLL Microsoft Layer for Unicode on Win9x Systems (MSLU) 4642
unidrv.dll Unidrv Printer Driver 2390
UNIDRVUI.DLL Интерфейс пользователя UniDriver 2209
unimdmat.dll Unimodem Service Provider AT Mini Driver 3608
uniplat.dll Unimodem AT Mini Driver Platform Driver for Windows NT 2691
UNIRES.DLL Библиотека ресурсов драйвера принтера Unidrv 4259
unrar.dll N/A 3694
unrpros.dll N/A 530
untfs.dll NTFS Utility DLL 2768
UnZip32.dll Info-ZIP's UnZip DLL for Win32 3416
UpdateCore_43.dll UpdateCore_43.dll 2114
updspapi.dll Windows Servicing Setup API 2974
uplay_r1_loader.dll N/A 3051
uplay_r1_loader64.dll Uplay API r1 loader 2123
uplay_r1.dll N/A 1966
uplay_r164.dll Uplay API r1 3397
upnp.dll UPnP Control Point API 3873
upnphost.dll UPnP Device Host 4768
upnpui.dll UPNP fackovervakare och mapp 3739
uraext2x.dll N/A 3786
uraext3x.dll N/A 3613
urapwd2x.dll N/A 1416
ureg.dll Registry Utility DLL 3548
url.dll Internet Shortcut Shell Extension DLL 3864
urlmon.dll OLE32-tillagg for Win32 4490
usbaaplrc.dll Apple Mobile Device USB Driver Resource DLL 1594
usbceip.dll USBCEIP Task 4860
usbdr.dll usbdr 691
usbmigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 2967
usbmon.dll Standard Dynamic Printing Port Monitor DLL 4855
usbperf.dll USB Performance Objects DLL 4971
USBPort.dll USB Port Module 3955
usbui.dll USB UI Dll 2358
user32.dll Multi-User Windows USER API Client DLL 3768
UserAccountControlSettings.dll UserAccountControlSettings 4589
usercpl.dll User control panel 4312
userdata.dll AutoCAD component 2100
userenv.dll Userenv 2437
userinitext.dll UserInit Utility Extension DLL 1294
UserLanguageProfileCallback.dll MUI Callback for User Language profile changed 661
UserLanguagesCpl.dll My Languages Configuration Control Panel 4652
usft_ext.dll Ext DLL 525
usp10.dll Uniscribe Unicode script processor 1779
usrcntra.dll 3ccntry 4230
usrcoina.dll U.S. Robotics modem coinstaller 2822
usrdpa.dll U.S. Robotics data pump manager 1129
usrdtea.dll 3cdte 903
usrfaxa.dll 3cfax 4134
usrlbva.dll 3clbv 2506
usrrtosa.dll 3crtos 3708
usrsdpia.dll 3csdpi 1698
usrsvpia.dll 3csvpi 3015
usrv42a.dll 3cv42 2500
usrv80a.dll 3cv80 4205
usrvoica.dll 3cvoice 1558
usrvpa.dll U.S. Robotics voice pump 2178
ustprov.dll User State WMI Provider 4204
UT32.dll N/A 543
utildll.dll WinStation utility support DLL 2168
utlsrf08.dll Money Surfboard Utility Library 4513
uudf.dll UDF Utility DLL 4095
uwinapi.dll N/A 4733
UWKPlugin.dll N/A 4536
UX32W.DLL Sentinel UltraPro 32-bit Client Library 2284
uxcalendar.dll Windows Live Client UX Calendar Module 4970
uxcontacts.dll Windows Live Client Contacts UX Module 1430
uxcore.dll Windows Live Client UX Core Module 2012
uxctl.dll Windows Live Client UX Controls Module 1725
UXInit.dll Windows User Experience Session Initialization Dll 2742
uxlib.dll Setup Wizard Framework 3848
uxlibres.dll UXLib Resources 2766
uxsms.dll Microsoft User Experience Session Management Service 2871
uxtheme.dll Bibliotek for Microsoft UxTheme 1016