ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย R

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
Ra32.dll Core Support Library for RealAudio® 1640
RacEngn.dll Reliability analysis metrics calculation engine 1069
racpldlg.dll Microsoft Fjarrhjalp 2565
RacWmiProv.dll Reliability Metrics WMI Provider 2456
radardt.dll Microsoft Windows Resource Exhaustion Detector 3224
radarrs.dll Microsoft Windows Resource Exhaustion Resolver 3644
RADCUI.dll RemoteApp and Desktop Connection UI Component 664
rads.dll N/A 4851
Ragui32.dll High-level Support Library for RealAudio® 4340
rapi.dll Mobile Device Remote API 2926
rapilib.dll RSVP Libary 1.0 DLL 523
RarExt.dll WinRAR shell extension 727
rasadhlp.dll Remote Access AutoDial Helper 3658
Rasapi16.dll N/A 1332
rasapi32.dll Remote Access API 2844
rasauto.dll Remote Access AutoDial Manager 3841
rascfg.dll RAS Configuration Objects 5058
raschap.dll Remote Access PPP CHAP 791
raschapext.dll Windows Extension library for raschap 4901
rasctrs.dll Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll 2759
rascustom.dll Custom Protocol Engine 2128
RASDD.DLL Raster Common Printer Driver DLL 4908
RASDDUI.DLL Raster Common Printer Driver UI DLL 3535
rasdiag.dll RAS Diagnostics Helper Classes 759
rasdlg.dll Remote Access Common Dialog API 4591
rasgcw.dll RAS Wizard Pages 1881
rasman.dll Remote Access Connection Manager 4170
rasmans.dll Remote Access Connection Manager 1660
rasmbmgr.dll Provides support for the switching of mobility enabled VPN connections if their underlying interface goes down. 3619
RasMigPlugin.dll Microsoft RRAS Server Migration Lib 3998
RASMM.dll RAS Media Manager 4659
rasmontr.dll DLL-fil for fjarratkomstovervakaren (RAS) 1198
rasmxs.dll Remote Access Device DLL for modems, PADs and switches 4331
rasplap.dll RAS PLAP Credential Provider 2315
rasppp.dll Remote Access PPP 1028
rasqec.dll RAS Quarantine Enforcement Client 1333
rasrad.dll Remote Access Service NT RADIUS client module 4231
rassapi.dll Windows NT 4.0 Remote Access Administration DLL 4720
rasser.dll Remote Access Media DLL for COM ports 3999
rastapi.dll Remote Access TAPI Compliance Layer 2277
rastls.dll Remote Access PPP EAP-TLS 2654
rastlsext.dll Windows Extension library for rastls 3525
rcbdyctl.dll Microsoft Fjarrhjalp 3543
rcbklt8.dll Ricoh Print Class Driver Booklet Filter 4646
RcEngine.dll Smith Micro QuickLink Mobile 2400
rcnup8.dll XPSDrv Sample NUp Filter 1136
rcres8.dll Ricoh Print Class Driver Resource File 4212
rcrevrs8.dll N/A 3221
rcrpcs.dll XPS Rasterization Service XPS to RPCS raster filter 922
rdbui.dll ReadyBoost UI 1605
rdchost.dll RDSHost Client Module 4562
rdpcfgex.dll Remote Desktop Session Host Server Connection Configuration Extension for the RDP protocol 4171
rdpcore.dll RDP Core DLL 1071
rdpcorekmts.dll TS (KM) RDPCore DLL 1490
rdpcorets.dll TS RDPCore DLL 1531
rdpd3d.dll RDP Direct3D Remoting DLL 1024
rdpdd.dll RDP Display Driver 1008
RDPENCDD.dll RDP Encoder Mirror Driver 4925
rdpencom.dll RDPSRAPI COM Objects 1231
rdpendp.dll RDP Audio Endpoint 1716
RDPREFDD.dll Microsoft RDP Reflector Display Driver 2448
rdprefdrvapi.dll Reflector Driver API 2259
RdpSaPs.dll RDP Session Agent Proxy Stub 1938
rdpsnd.dll MultiMedia-drivrutin for Terminal Server 1300
rdpudd.dll UMRDP Display Driver 4339
rdpwsx.dll RDP Extension DLL 2030
RDSAppXHelper.dll Remote Desktop AppX Scheduler Helper DLL 1154
rdsdwmdr.dll Microsoft Remote Desktop Services Desktop Composition Component 2564
rdvgu1132.dll Microsoft RemoteFX Virtual GPU 1582
rdvgumd32.dll Microsoft RemoteFX Virtual GPU 3532
rdvidcrl.dll Remote Desktop Services Client for Microsoft Online Services 1847
rdvvmtransport.dll RdvVmTransport EndPoints 4821
ReAgent.dll Microsoft Windows Recovery Agent DLL 3136
ReAgentTask.dll Microsoft Windows Recovery Agent Task Handler 3420
recdvd.dll Movie backup core 1675
recovery.dll Recovery Control Panel 3477
RecoveryRar.dll N/A 2794
regapi.dll Registry Configuration APIs 1215
RegCtrl.dll RegCtrl 4514
regex2.dll Libregex: searches for and matches text strings 820
regidle.dll RegIdle Backup Task 3867
regsvc.dll Remote Registry Service 5020
REGSVR32.DLL Visual Basic Setup Toolkit Library DLL 3442
RegUtils.dll N/A 2640
regwizc.dll Modul for Registreringsguiden 4125
ReInfo.dll Microsoft Windows Recovery Info DLL 881
RelMon.dll Reliability Monitor 3425
remotepg.dll Remote Sessions CPL Extension 3905
RemoveDeviceContextHandler.dll Devices & Printers Remove Device Context Menu Handler 3577
RemoveDeviceElevated.dll RemoveDeviceElevated Proxy Dll 1979
rend.dll Microsoft Rendezvous Control 4032
repdrvfs.dll WMI Repository Driver 2053
Res_Dll.dll Res_Dll 1892
res_msgr.dll Yahoo! Messenger 5029
RESAMPLEDMO.DLL Windows Media Resampler 1858
reseteng.dll Microsoft Windows Reset Engine 1206
resetengmig.dll Microsoft Windows Reset Engine Mig Wrapper 2097
ResIL.dll N/A 1480
resource.dll RESOURCE Tool 5024
ResourceDll.dll Microsoft IME 670
resutils.dll Microsoft Cluster Resource Utility DLL 4757
rfxvmt.dll Microsoft RemoteFX VM Transport 1166
rgb9rast.dll N/A 2490
rgss102e.dll N/A 3574
RGSS102J.dll N/A 2512
RGSS104E.dll N/A 603
RGSS200E.dll RGSS2 Core 571
RGSS200J.dll RGSS2 Core 3633
RGSS202E.dll RGSS2 Core 3580
RGSS202J.dll RGSS2 Core 4038
RGSS300.dll RGSS3 Core 2553
RGSS301.dll RGSS3 Core 2283
rhttpaa.dll RPC/HTTP Downlevel Side-by-side Runtime 1560
RIARES7.DLL PCL Unidrv модуль подключения драйвера принтера 2555
RIAUI17.DLL PCL Unidrv UI модуль подключения драйвера принтера 2164
RIAUI27.DLL PCL Unidrv UI модуль подключения драйвера принтера 585
riched20.dll Rich Text Edit Control, v3.1 1051
riched32.dll Wrapper Dll for Richedit 1.0 3527
rigpsnap.dll Remote Installation Service Policy Snap-in 1271
riotlauncher.dll Maestro 3720
RIPSRES7.DLL PS Printer Driver Rendering Plugin 4111
RIPSUI7.DLL PS Printer Driver UI Plugin 2085
RjvAppX.dll Windows System Reset Platform Plugin for AppX Migration 1819
RjvClassicApp.dll Windows System Reset Platform Plugin for Classic App Migration 2652
RjvMDMConfig.dll Windows System Reset Platform Plugin for MDM Agent 3270
RjvPlatform.dll Windows Rejuvenation Platform 3343
rld.dll N/A 2377
rlmfc.dll N/A 2228
RMapi.dll Radio Manager API 3124
rmoc3260.dll Real Player(tm) ActiveX Control 1634
Rnaui.dll Granssnitt for Fjarranslutning 4069
rnr20.dll Windows Socket2 NameSpace DLL 1681
RoamingSecurity.dll Roaming Security implementation 2507
ROBOEX32.DLL RoboHELP Extensions for WinHelp 635
rockalldll.dll Rockall Heap Manager DLL 734
Rockey2.dll N/A 918
rometadata.dll Microsoft MetaData Library 1367
RotMgr.dll Auto-Rotation Manager 1012
ROUTETAB.DLL Microsoft Routing Table DLL 950
RpcDiag.dll RPC Diagnostics 1929
RpcEpMap.dll RPC Endpoint Mapper 1731
rpchttp.dll RPC HTTP DLL 1097
RPCLTC3.DLL RPC TCP/IP Client Interface DLL 984
RPCLTS3.DLL RPC TCP/IP Server Interface DLL 890
RPCNDFP.dll RPC NDF Helper Class 2078
RpcNs4.dll Remote Procedure Call Name Service Client 4343
rpcnsh.dll RPC Netshell Helper 4735
rpcref.dll Microsoft Internet Information Services RPC helper library 3678
rpcrt4.dll Remote Procedure Call Runtime 4766
RpcRtRemote.dll Remote RPC Extension 855
rpcss.dll Distributed COM Services 673
rpshell.dll RealPlayer Shell Extensions 821
rpt.dll Kaspersky Anti-Virus Report Library 4871
rsaenh.dll Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 3288
rsfsaps.dll FSA Proxy / Stub 2356
rshx32.dll Security Shell Extension 4966
rsl.dll Roxio Support Library 4681
RSManager.dll Citrix RS Manager DLL 4321
RSMGRSTR.dll Языковой ресурс Brother MFL Pro R/M 3468
RSMHook.dll Citrix Reverse Seamless Manager Applicaton Hook DLL 4847
RSMHook64.dll Citrix Reverse Seamless Manager Applicaton Hook DLL 2103
rsmps.dll RSM Proxy Stub 1556
rsproc.dll N/A 1139
RSSParser.dll N/A 2942
RstrtMgr.dll Restart Manager 3660
rsvpmsg.dll DLL-fil for RSVP-meddelanden 4898
rsvpperf.dll Microsoft® Windows(TM) RSVP Performance Monitor 3042
RSVPSP.DLL Microsoft Windows Rsvp 1.0 Service Provider 3987
rtffilt.dll RTF Filter 3848
rtipxmib.dll Microsoft Router IPX MIB subagent 2293
rtm.dll Routing Table Manager 2544
Rtmmvras.dll Microsoft Real Time Media Office AirSpace Video Renderer 588
rtmpal.dll Microsoft Real Time Media Stack PAL for ORTC 3301
rtutils.dll Routing Utilities 3089
RTWorkQ.dll Realtime WorkQueue DLL 1120
Run32.dll N/A 2495
Rupdate.dll RUpdate 542
rw_data.dll N/A 2260
RW001Ext.dll Ricoh WIA драйвер для Aficio IS01 1015
RW330Ext.dll Ricoh WIA Scanner UI Extension DLL 1889
RW430Ext.dll Ricoh WIA Scanner UI Extension DLL 3191
RW450Ext.dll Ricoh WIA Scanner UI Extension DLL 2334
RWia001.dll WIA Scanner Driver 4508
RWia330.dll WIA Scanner Driver 3772
RWia430.dll WIA Scanner Driver 4661
RWia450.dll WIA Scanner Driver for IS450 2237
rwnh.dll RWNH 3472