ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย R

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
Ra32.dll Core Support Library for RealAudio® 1623
RacEngn.dll Reliability analysis metrics calculation engine 1006
racpldlg.dll Microsoft Fjarrhjalp 2529
RacWmiProv.dll Reliability Metrics WMI Provider 2444
radardt.dll Microsoft Windows Resource Exhaustion Detector 3150
radarrs.dll Microsoft Windows Resource Exhaustion Resolver 3574
RADCUI.dll RemoteApp and Desktop Connection UI Component 633
rads.dll N/A 4846
Ragui32.dll High-level Support Library for RealAudio® 4337
rapi.dll Mobile Device Remote API 2911
rapilib.dll RSVP Libary 1.0 DLL 516
RarExt.dll WinRAR shell extension 659
rasadhlp.dll Remote Access AutoDial Helper 3588
Rasapi16.dll N/A 1325
rasapi32.dll Remote Access API 2790
rasauto.dll Remote Access AutoDial Manager 3795
rascfg.dll RAS Configuration Objects 5013
raschap.dll Remote Access PPP CHAP 746
raschapext.dll Windows Extension library for raschap 4847
rasctrs.dll Windows NT Remote Access Perfmon Counter dll 2690
rascustom.dll Custom Protocol Engine 2124
RASDD.DLL Raster Common Printer Driver DLL 4906
RASDDUI.DLL Raster Common Printer Driver UI DLL 3532
rasdiag.dll RAS Diagnostics Helper Classes 707
rasdlg.dll Remote Access Common Dialog API 4491
rasgcw.dll RAS Wizard Pages 1825
rasman.dll Remote Access Connection Manager 4103
rasmans.dll Remote Access Connection Manager 1624
rasmbmgr.dll Provides support for the switching of mobility enabled VPN connections if their underlying interface goes down. 3599
RasMigPlugin.dll Microsoft RRAS Server Migration Lib 3943
RASMM.dll RAS Media Manager 4637
rasmontr.dll DLL-fil for fjarratkomstovervakaren (RAS) 1144
rasmxs.dll Remote Access Device DLL for modems, PADs and switches 4288
rasplap.dll RAS PLAP Credential Provider 2271
rasppp.dll Remote Access PPP 929
rasqec.dll RAS Quarantine Enforcement Client 1316
rasrad.dll Remote Access Service NT RADIUS client module 4226
rassapi.dll Windows NT 4.0 Remote Access Administration DLL 4699
rasser.dll Remote Access Media DLL for COM ports 3948
rastapi.dll Remote Access TAPI Compliance Layer 2182
rastls.dll Remote Access PPP EAP-TLS 2570
rastlsext.dll Windows Extension library for rastls 3491
rcbdyctl.dll Microsoft Fjarrhjalp 3534
rcbklt8.dll Ricoh Print Class Driver Booklet Filter 4626
RcEngine.dll Smith Micro QuickLink Mobile 2397
rcnup8.dll XPSDrv Sample NUp Filter 1117
rcres8.dll Ricoh Print Class Driver Resource File 4200
rcrevrs8.dll N/A 3204
rcrpcs.dll XPS Rasterization Service XPS to RPCS raster filter 912
rdbui.dll ReadyBoost UI 1579
rdchost.dll RDSHost Client Module 4543
rdpcfgex.dll Remote Desktop Session Host Server Connection Configuration Extension for the RDP protocol 4138
rdpcore.dll RDP Core DLL 1042
rdpcorekmts.dll TS (KM) RDPCore DLL 1486
rdpcorets.dll TS RDPCore DLL 1497
rdpd3d.dll RDP Direct3D Remoting DLL 1010
rdpdd.dll RDP Display Driver 989
RDPENCDD.dll RDP Encoder Mirror Driver 4907
rdpencom.dll RDPSRAPI COM Objects 1185
rdpendp.dll RDP Audio Endpoint 1666
RDPREFDD.dll Microsoft RDP Reflector Display Driver 2441
rdprefdrvapi.dll Reflector Driver API 2254
RdpSaPs.dll RDP Session Agent Proxy Stub 1901
rdpsnd.dll MultiMedia-drivrutin for Terminal Server 1282
rdpudd.dll UMRDP Display Driver 4309
rdpwsx.dll RDP Extension DLL 2015
RDSAppXHelper.dll Remote Desktop AppX Scheduler Helper DLL 1143
rdsdwmdr.dll Microsoft Remote Desktop Services Desktop Composition Component 2555
rdvgu1132.dll Microsoft RemoteFX Virtual GPU 1559
rdvgumd32.dll Microsoft RemoteFX Virtual GPU 3502
rdvidcrl.dll Remote Desktop Services Client for Microsoft Online Services 1825
rdvvmtransport.dll RdvVmTransport EndPoints 4781
ReAgent.dll Microsoft Windows Recovery Agent DLL 3081
ReAgentTask.dll Microsoft Windows Recovery Agent Task Handler 3400
recdvd.dll Movie backup core 1669
recovery.dll Recovery Control Panel 3452
RecoveryRar.dll N/A 2778
regapi.dll Registry Configuration APIs 1170
RegCtrl.dll RegCtrl 4464
regex2.dll Libregex: searches for and matches text strings 817
regidle.dll RegIdle Backup Task 3843
regsvc.dll Remote Registry Service 4965
REGSVR32.DLL Visual Basic Setup Toolkit Library DLL 3439
RegUtils.dll N/A 2629
regwizc.dll Modul for Registreringsguiden 4104
ReInfo.dll Microsoft Windows Recovery Info DLL 854
RelMon.dll Reliability Monitor 3409
remotepg.dll Remote Sessions CPL Extension 3850
RemoveDeviceContextHandler.dll Devices & Printers Remove Device Context Menu Handler 3544
RemoveDeviceElevated.dll RemoveDeviceElevated Proxy Dll 1939
rend.dll Microsoft Rendezvous Control 4029
repdrvfs.dll WMI Repository Driver 2020
Res_Dll.dll Res_Dll 1886
res_msgr.dll Yahoo! Messenger 5015
RESAMPLEDMO.DLL Windows Media Resampler 1850
reseteng.dll Microsoft Windows Reset Engine 1187
resetengmig.dll Microsoft Windows Reset Engine Mig Wrapper 2093
ResIL.dll N/A 1466
resource.dll RESOURCE Tool 5010
ResourceDll.dll Microsoft IME 655
resutils.dll Microsoft Cluster Resource Utility DLL 4665
rfxvmt.dll Microsoft RemoteFX VM Transport 1144
rgb9rast.dll N/A 2441
rgss102e.dll N/A 3565
RGSS102J.dll N/A 2505
RGSS104E.dll N/A 600
RGSS200E.dll RGSS2 Core 564
RGSS200J.dll RGSS2 Core 3628
RGSS202E.dll RGSS2 Core 3575
RGSS202J.dll RGSS2 Core 4020
RGSS300.dll RGSS3 Core 2548
RGSS301.dll RGSS3 Core 2278
rhttpaa.dll RPC/HTTP Downlevel Side-by-side Runtime 1554
RIARES7.DLL PCL Unidrv модуль подключения драйвера принтера 2553
RIAUI17.DLL PCL Unidrv UI модуль подключения драйвера принтера 2162
RIAUI27.DLL PCL Unidrv UI модуль подключения драйвера принтера 583
riched20.dll Rich Text Edit Control, v3.1 980
riched32.dll Wrapper Dll for Richedit 1.0 3430
rigpsnap.dll Remote Installation Service Policy Snap-in 1248
riotlauncher.dll Maestro 3696
RIPSRES7.DLL PS Printer Driver Rendering Plugin 4100
RIPSUI7.DLL PS Printer Driver UI Plugin 2084
RjvAppX.dll Windows System Reset Platform Plugin for AppX Migration 1805
RjvClassicApp.dll Windows System Reset Platform Plugin for Classic App Migration 2643
RjvMDMConfig.dll Windows System Reset Platform Plugin for MDM Agent 3267
RjvPlatform.dll Windows Rejuvenation Platform 3332
rld.dll N/A 2364
rlmfc.dll N/A 2220
RMapi.dll Radio Manager API 3107
rmoc3260.dll Real Player(tm) ActiveX Control 1618
Rnaui.dll Granssnitt for Fjarranslutning 4049
rnr20.dll Windows Socket2 NameSpace DLL 1590
RoamingSecurity.dll Roaming Security implementation 2499
ROBOEX32.DLL RoboHELP Extensions for WinHelp 632
rockalldll.dll Rockall Heap Manager DLL 730
Rockey2.dll N/A 913
rometadata.dll Microsoft MetaData Library 1293
RotMgr.dll Auto-Rotation Manager 1002
ROUTETAB.DLL Microsoft Routing Table DLL 948
RpcDiag.dll RPC Diagnostics 1917
RpcEpMap.dll RPC Endpoint Mapper 1704
rpchttp.dll RPC HTTP DLL 1008
RPCLTC3.DLL RPC TCP/IP Client Interface DLL 984
RPCLTS3.DLL RPC TCP/IP Server Interface DLL 887
RPCNDFP.dll RPC NDF Helper Class 2058
RpcNs4.dll Remote Procedure Call Name Service Client 4288
rpcnsh.dll RPC Netshell Helper 4688
rpcref.dll Microsoft Internet Information Services RPC helper library 3674
rpcrt4.dll Remote Procedure Call Runtime 4616
RpcRtRemote.dll Remote RPC Extension 781
rpcss.dll Distributed COM Services 604
rpshell.dll RealPlayer Shell Extensions 815
rpt.dll Kaspersky Anti-Virus Report Library 4863
rsaenh.dll Microsoft Enhanced Cryptographic Provider 3225
rsfsaps.dll FSA Proxy / Stub 2351
rshx32.dll Security Shell Extension 4909
rsl.dll Roxio Support Library 4676
RSManager.dll Citrix RS Manager DLL 4313
RSMGRSTR.dll Языковой ресурс Brother MFL Pro R/M 3464
RSMHook.dll Citrix Reverse Seamless Manager Applicaton Hook DLL 4836
RSMHook64.dll Citrix Reverse Seamless Manager Applicaton Hook DLL 2084
rsmps.dll RSM Proxy Stub 1538
rsproc.dll N/A 1131
RSSParser.dll N/A 2930
RstrtMgr.dll Restart Manager 3601
rsvpmsg.dll DLL-fil for RSVP-meddelanden 4894
rsvpperf.dll Microsoft® Windows(TM) RSVP Performance Monitor 3038
RSVPSP.DLL Microsoft Windows Rsvp 1.0 Service Provider 3982
rtffilt.dll RTF Filter 3821
rtipxmib.dll Microsoft Router IPX MIB subagent 2262
rtm.dll Routing Table Manager 2476
Rtmmvras.dll Microsoft Real Time Media Office AirSpace Video Renderer 580
rtmpal.dll Microsoft Real Time Media Stack PAL for ORTC 3269
rtutils.dll Routing Utilities 2998
RTWorkQ.dll Realtime WorkQueue DLL 1102
Run32.dll N/A 2485
Rupdate.dll RUpdate 537
rw_data.dll N/A 2249
RW001Ext.dll Ricoh WIA драйвер для Aficio IS01 1009
RW330Ext.dll Ricoh WIA Scanner UI Extension DLL 1883
RW430Ext.dll Ricoh WIA Scanner UI Extension DLL 3184
RW450Ext.dll Ricoh WIA Scanner UI Extension DLL 2331
RWia001.dll WIA Scanner Driver 4504
RWia330.dll WIA Scanner Driver 3768
RWia430.dll WIA Scanner Driver 4652
RWia450.dll WIA Scanner Driver for IS450 2233
rwnh.dll RWNH 3454