ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย Q

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
q_encutl.dll RSA Encryption Utilities 1366
QAGENT.DLL Quarantine Agent Proxy 4130
qagentrt.dll Korningsmiljo for Quarantine Agent Service 2863
qasf.dll DirectShow ASF Support 935
qcap.dll DirectShow Runtime. 783
QCLIPROV.DLL Quarantine Client WMI Provider 1252
QDCSPI.DLL Norton QDCSPI Library 1237
qdv.dll DirectShow Runtime. 1950
qdvd.dll DirectShow DVD PlayBack Runtime. 1854
qedit.dll DirectShow Editing. 4429
qedwipes.dll DirectShow Editing SMPTE Wipes 4910
qfacebook.dll N/A 665
qgif4.dll C++ application development framework. 4402
qjson.dll N/A 1357
qmgr.dll Background Intelligent Transfer Service 2024
qmgrprxy.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 2864
qosname.dll Microsoft Windows GetQosByName Service Provider 3680
qoswmi.dll Network QoS WMI Module 3214
qrencode.dll N/A 4099
qscintilla2.dll N/A 2981
QSHVHOST.DLL Quarantine SHV Host 3365
QSVRMGMT.DLL Quarantine Server Management 4375
qt-dx331.DLL Qt 3354
qt-mt333.dll Qt 2693
qt-mt334.DLL Qt 1624
qt-mt338.dll Qt 1202
Qt3Support4.dll C++ application development framework. 1060
Qt5Charts.dll C++ application development framework. 3493
Qt5CLucene.dll C++ application development framework. 4877
Qt5Core.dll C++ application development framework. 1933
Qt5Cored.dll C++ application development framework. 3843
Qt5Declarative.dll C++ application development framework. 1045
Qt5Designer.dll C++ application development framework. 4488
Qt5DesignerComponents.dll Graphical user interface designer. 4690
Qt5Gui.dll C++ application development framework. 2499
Qt5Help.dll C++ application development framework. 4498
Qt5Multimedia.dll C++ application development framework. 3630
Qt5MultimediaWidgets.dll C++ application development framework. 1095
Qt5Network.dll C++ application development framework. 1665
Qt5NetworkMx32Qt55.dll 5.5.0.0.003 C++ application development framework. 1739
Qt5NetworkMx32Qt57.dll 5.7.0.0.6 C++ application development framework. 3487
Qt5OpenGL.dll C++ application development framework. 3087
Qt5PrintSupport.dll C++ application development framework. 1761
Qt5Qml.dll C++ application development framework. 844
Qt5Quick.dll C++ application development framework. 4086
Qt5QuickMx64Qt55.dll 5.5.1.0.2 C++ application development framework. 1890
Qt5Script.dll C++ application development framework. 3853
Qt5ScriptTools.dll C++ application development framework. 4222
Qt5Sensors.dll C++ application development framework. 4759
Qt5Sql.dll C++ application development framework. 4743
Qt5Svg.dll C++ application development framework. 1230
Qt5Test.dll C++ application development framework. 3132
Qt5V8.dll C++ application development framework. 2866
Qt5WebEngineWidgets.dll C++ application development framework. 4094
Qt5WebKit.dll C++ application development framework. 4930
Qt5WebKitWidgets.dll C++ application development framework. 4769
Qt5WebSockets.dll C++ application development framework. 4364
Qt5Widgets.dll C++ application development framework. 4499
Qt5WinExtras.dll C++ application development framework. 1310
Qt5Xml.dll C++ application development framework. 3943
Qt5XmlPatterns.dll C++ application development framework. 4617
qtaccessiblewidgets4.dll C++ application development framework. 4195
qtcf.dll N/A 4805
QtCLucene4.dll C++ application development framework. 4553
QtCore_nrm_x864.dll C++ application development framework. 3375
qtcore4.dll C++ application development framework. 3634
QtCoreADSK4.dll C++ application development framework. 3788
QtCored4.dll C++ application development framework. 4877
QtDeclarative4.dll C++ application development framework. 4756
QtDesigner4.dll Graphical user interface designer. 732
QtDesignerComponents4.dll Graphical user interface designer. 3112
QtGui4.dll C++ application development framework. 2424
QtGuid4.dll C++ application development framework. 3031
QtHelp4.dll Help application framework. 2668
qtintf70.dll Delphi-Qt2.x Interface Library 3688
qtmlClient.dll N/A 540
QTMovieWin.dll QTMovieWin.dll 1815
QtMultimedia4.dll C++ application development framework. 4184
qtnetwork4.dll C++ application development framework. 4785
QtOpenGL4.dll C++ application development framework. 1567
QtScript4.dll C++ application development framework. 2149
QtScriptTools4.dll C++ application development framework. 4193
QtSolutions_MFCMigrationFramework-2.8.dll N/A 3274
QtSql4.dll C++ application development framework. 2811
QtSvg4.dll C++ application development framework. 3286
QtTest4.dll Qt Unit Testing Library 681
qtwebkit4.dll C++ application development framework. 2557
QtXml4.DLL C++ application development framework. 2515
qtxmlpatterns4.dll C++ application development framework. 4447
quartz.dll DirectShow Runtime. 639
QuartzCore.dll QuartzCore DLL 4273
quazip.dll N/A 1402
Query.dll Content Index Utility DLL 4157
QuickFontCache_x64.dll N/A 939
QuickFontCache.dll N/A 546
QUTIL.DLL Quarantine Utilities 2312
qwave.dll Windows NT 3859