ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย Q

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
q_encutl.dll RSA Encryption Utilities 1370
QAGENT.DLL Quarantine Agent Proxy 4151
qagentrt.dll Korningsmiljo for Quarantine Agent Service 2892
qasf.dll DirectShow ASF Support 1054
qcap.dll DirectShow Runtime. 889
QCLIPROV.DLL Quarantine Client WMI Provider 1266
QDCSPI.DLL Norton QDCSPI Library 1237
qdv.dll DirectShow Runtime. 2036
qdvd.dll DirectShow DVD PlayBack Runtime. 1933
qedit.dll DirectShow Editing. 4478
qedwipes.dll DirectShow Editing SMPTE Wipes 4982
qfacebook.dll N/A 668
qgif4.dll C++ application development framework. 4408
qjson.dll N/A 1363
qmgr.dll Background Intelligent Transfer Service 2092
qmgrprxy.dll Background Intelligent Transfer Service Proxy 2901
qosname.dll Microsoft Windows GetQosByName Service Provider 3695
qoswmi.dll Network QoS WMI Module 3225
qrencode.dll N/A 4108
qscintilla2.dll N/A 3000
QSHVHOST.DLL Quarantine SHV Host 3371
QSVRMGMT.DLL Quarantine Server Management 4379
qt-dx331.DLL Qt 3354
qt-mt333.dll Qt 2708
qt-mt334.DLL Qt 1627
qt-mt338.dll Qt 1205
Qt3Support4.dll C++ application development framework. 1064
Qt5Charts.dll C++ application development framework. 3509
Qt5CLucene.dll C++ application development framework. 4882
Qt5Core.dll C++ application development framework. 2027
Qt5Cored.dll C++ application development framework. 3849
Qt5Declarative.dll C++ application development framework. 1050
Qt5Designer.dll C++ application development framework. 4502
Qt5DesignerComponents.dll Graphical user interface designer. 4693
Qt5Gui.dll C++ application development framework. 2545
Qt5Help.dll C++ application development framework. 4505
Qt5Multimedia.dll C++ application development framework. 3643
Qt5MultimediaWidgets.dll C++ application development framework. 1109
Qt5Network.dll C++ application development framework. 1689
Qt5NetworkMx32Qt55.dll 5.5.0.0.003 C++ application development framework. 1749
Qt5NetworkMx32Qt57.dll 5.7.0.0.6 C++ application development framework. 3494
Qt5OpenGL.dll C++ application development framework. 3096
Qt5PrintSupport.dll C++ application development framework. 1773
Qt5Qml.dll C++ application development framework. 852
Qt5Quick.dll C++ application development framework. 4094
Qt5QuickMx64Qt55.dll 5.5.1.0.2 C++ application development framework. 1897
Qt5Script.dll C++ application development framework. 3859
Qt5ScriptTools.dll C++ application development framework. 4226
Qt5Sensors.dll C++ application development framework. 4768
Qt5Sql.dll C++ application development framework. 4779
Qt5Svg.dll C++ application development framework. 1271
Qt5Test.dll C++ application development framework. 3136
Qt5V8.dll C++ application development framework. 2877
Qt5WebEngineWidgets.dll C++ application development framework. 4139
Qt5WebKit.dll C++ application development framework. 4938
Qt5WebKitWidgets.dll C++ application development framework. 4780
Qt5WebSockets.dll C++ application development framework. 4369
Qt5Widgets.dll C++ application development framework. 4576
Qt5WinExtras.dll C++ application development framework. 1323
Qt5Xml.dll C++ application development framework. 3963
Qt5XmlPatterns.dll C++ application development framework. 4631
qtaccessiblewidgets4.dll C++ application development framework. 4200
qtcf.dll N/A 4822
QtCLucene4.dll C++ application development framework. 4568
QtCore_nrm_x864.dll C++ application development framework. 3383
qtcore4.dll C++ application development framework. 3726
QtCoreADSK4.dll C++ application development framework. 3792
QtCored4.dll C++ application development framework. 4883
QtDeclarative4.dll C++ application development framework. 4768
QtDesigner4.dll Graphical user interface designer. 749
QtDesignerComponents4.dll Graphical user interface designer. 3132
QtGui4.dll C++ application development framework. 2463
QtGuid4.dll C++ application development framework. 3039
QtHelp4.dll Help application framework. 2673
qtintf70.dll Delphi-Qt2.x Interface Library 3694
qtmlClient.dll N/A 552
QTMovieWin.dll QTMovieWin.dll 1833
QtMultimedia4.dll C++ application development framework. 4187
qtnetwork4.dll C++ application development framework. 4804
QtOpenGL4.dll C++ application development framework. 1581
QtScript4.dll C++ application development framework. 2156
QtScriptTools4.dll C++ application development framework. 4205
QtSolutions_MFCMigrationFramework-2.8.dll N/A 3290
QtSql4.dll C++ application development framework. 2839
QtSvg4.dll C++ application development framework. 3295
QtTest4.dll Qt Unit Testing Library 690
qtwebkit4.dll C++ application development framework. 2578
QtXml4.DLL C++ application development framework. 2530
qtxmlpatterns4.dll C++ application development framework. 4456
quartz.dll DirectShow Runtime. 759
QuartzCore.dll QuartzCore DLL 4283
quazip.dll N/A 1415
Query.dll Content Index Utility DLL 4251
QuickFontCache_x64.dll N/A 944
QuickFontCache.dll N/A 557
QUTIL.DLL Quarantine Utilities 2327
qwave.dll Windows NT 3915