ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย N

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
N32UserL.dll N/A 561
NAPCRYPT.DLL NAP Cryptographic API helper 1427
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension 4818
NAPHLPR.DLL NAP client config API helper 4256
NapiNSP.dll E-mail Naming Shim Provider 2245
napipsec.dll Tvingande NAP IPsec-klient 4645
NAPMONTR.DLL NAP Netsh Helper 1056
Narrator.resources.dll N/A 2198
narrhook.dll Tangentbords- och WinEvent-anslutning for Microsoft Skarmlasaren 4918
NativeHooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler 824
NatNetLib.dll NatNet Dynamic Link Library 3325
NaturalLanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 4396
NAudio.dll NAudio 2647
NAVEMAIL.DLL Norton AntiVirus NAV Email 3952
NcaApi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API 4032
NcaSvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service 1198
ncbservice.dll Network Connection Broker 921
NcdAutoSetup.dll Network Connected Devices Auto-Setup service DLL 1856
NcdProp.dll Advanced network device properties 1881
nci.dll CoInstaller: NET 4614
ncobjapi.dll N/A 913
NCProv.dll Non-COM WMI Event Provision APIs 718
ncrypt.dll Windows NCrypt Router 2795
ncryptprov.dll Microsoft KSP 676
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider 1749
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library 4487
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator 4736
NCTAudioEditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL 2418
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 3788
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL 1580
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs 4751
nddenb32.dll Network DDE NetBIOS-granssnitt 761
nde.dll N/A 508
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API 1464
ndfetw.dll Network Diagnostic Engine Event Interface 1365
ndfhcdiscovery.dll Network Diagnostic Framework HC Discovery API 4593
ndiscapCfg.dll NdisCap Notify Object 1681
ndishc.dll NDIS Helper Classes 912
ndisimplatcim.dll NDIS IM Platform WMI Provider 1786
NdisImPlatform.dll Ndis IM Platform MUX Notify Object 2138
ndismigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 3469
ndproxystub.dll Network Diagnostic Engine Proxy/Stub 2425
nduprov.dll Network Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 1131
negoexts.dll NegoExtender Security Package 3719
nehbhb.dll Printer Driver Module 1948
nehbpv.dll Printer Driver Module 4725
NeroErr.dll Nero Library 756
net.dll Java(TM) Platform SE binary 4085
NetAdapterCim.dll Network Adapter WMI Provider 4857
netapi.dll N/A 2240
netapi32.dll Net Win32 API DLL 2457
netbios.dll NetBIOS Interface Library 4891
NETBREXT.DLL Norton AntiVirus Network Browser 3867
netc.dll Multi Theft Auto Module 2078
netcenter.dll Network Center control panel 3046
netcfgx.dll Network Configuration Objects 2519
netcorehc.dll Networking Core Diagnostics Helper Classes 4500
netdacim.dll Microsoft Direct Access WMI Provider 4216
netdiagfx.dll Network Diagnostic Framework 5013
netevent.dll Net Event Handler 4318
NetEventPacketCapture.dll NetEvent Packet Capture Provider 3129
netfxperf.dll Extensible Performance Counter Shim 4561
neth.dll Net Help Messages DLL 4650
netid.dll System Control Panel Applet; Network ID Page 3867
netiohlp.dll Netio Helper DLL 1331
netiomig.dll Netio Migration Plugin 549
netjoin.dll Domain Join DLL 2101
netlib_bwf.dll N/A 3091
netlogon.dll Net Logon Services DLL 2301
netman.dll Network Connections Manager 2158
netmsg.dll Net Messages DLL 713
netnccim.dll DA Network Connectivity WMI Provider 3132
NetPeerDistCim.dll BranchCache WMI Provider 3315
netplwiz.dll Map Network Drives/Network Places Wizard 710
netprof.dll Network Profile Management UI 2154
netprofm.dll Network List Manager 2735
netprofmsvc.dll Network List Manager 1997
NetProjW.dll Connect to a Network Projector 3029
netprovisionsp.dll Provisioning Service Provider DLL 1919
netrap.dll Net Remote Admin Protocol DLL 4722
NetSetupApi.dll Network Configuration API 4274
netshell.dll Network Connections Shell 2668
netSock.dll N/A 1458
netswitchteamcim.dll VM Switch Teaming WMI Provider 1597
NetTCPIP.dll TCPIP WMI Provider 2114
nettrace.dll Network Trace Helper 989
netttcim.dll Transition Technology WMI Objects 4163
netui0.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 4520
netui1.dll NT LM UI Common Code - Networking classes 3496
netui2.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 724
NETUPGRD.DLL Network Upgrade Wizard 3100
netutils.dll Net Win32 API Helpers DLL 3743
NetVscCoinstall.dll NetVsc Protocol Driver Coinstaller 1728
netvscres.dll Библиотека ресурсов минипорта NDIS виртуальной машины 1468
network.dll libcurl Shared Library 1998
networkexplorer.dll Network Explorer 3007
networkitemfactory.dll NetworkItem Factory 1306
networkmap.dll Network Map 970
NetworkStatus.dll Network Status Interface 3999
newdev.dll Add Hardware Device Library 1016
newton.dll N/A 4340
NewUI.dll New UI 1714
nexpsRC.dll NEC Color MultiWriter Class Driver String Resource DLL 2219
Nexus.dll reFX Nexus 2 VST plug-in 3999
NGSCM.dll Next Gen Suite Common Modules 749
NGSCM64.dll Next Gen Suite Common Modules 3380
ninput.dll Microsoft Pen and Touch Input Component 3901
nisres.dll Resource DLL 2207
NL7Data0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data and Code 3918
NL7Data001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data and Code 2942
NL7Data0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data and Code 3595
NL7Data0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data and Code 4096
NL7Lexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 1967
NL7Lexicons001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 3338
NL7Lexicons0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 3826
NL7Lexicons0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 2909
NL7Models0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 4940
NL7Models001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 4782
NL7Models0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 4627
NL7Models0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 4217
nlaapi.dll Network Location Awareness 2 4505
nlahc.dll NLA Helper Classes 785
nlasvc.dll Network Location Awareness 2 4972
NlbMigPlugin.dll Offline Files Migration Plugin 1591
NLEAVFileResourceMgr.dll NLEAVFil ????? 3705
NLEImageProc.dll ImagePro ????? 3160
NLEMontageMgr.dll NLEMontageMgr ????? 3422
NLEResource.dll NLEResou ????? 4779
NLESceneSeqment.dll NLEScene ????? 4687
NLEService.dll NLEServi ????? 4300
nlhtml.dll HTML filter 3654
nlmcim.dll Network Connection Profiles WMI Provider 3005
nlmgp.dll Network List Manager Snapin 4438
nlmproxy.dll Network List Manager Public Proxy 2812
nlmsprep.dll Network List Manager Sysprep Module 4660
nlsbres.dll NLSBuild resource DLL 2589
nlscoremig.dll Microsoft NLS Core Migration Lib 3499
NlsData0000.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2332
NlsData0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4222
NlsData0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2461
NlsData0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1495
NlsData0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4351
NlsData0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2488
NlsData000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 4573
NlsData000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 1538
NlsData000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2808
NlsData000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2298
NlsData0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4703
NlsData0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 4783
NlsData0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4381
NlsData0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4520
NlsData0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 603
NlsData001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4654
NlsData001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2326
NlsData001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5021
NlsData0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 897
NlsData0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4376
NlsData0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2176
NlsData0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3542
NlsData0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2366
NlsData0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3906
NlsData002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4831
NlsData0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1866
NlsData003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4614
NlsData0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2452
NlsData0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1062
NlsData0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4849
NlsData0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2654
NlsData004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3159
NlsData004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3286
NlsData004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3985
NlsData004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2982
NlsData0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2601
NlsData0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1575
NlsData0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2827
NlsData081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4851
NlsData0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3717
Nlsdl.dll Nls Downlevel DLL 4646
NlsLexicons0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2638
NlsLexicons0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1994
NlsLexicons0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1975
NlsLexicons0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4448
NlsLexicons0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2227
NlsLexicons000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 1634
NlsLexicons000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 4318
NlsLexicons000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2278
NlsLexicons000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1772
NlsLexicons0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3272
NlsLexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 2358
NlsLexicons0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1254
NlsLexicons0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3829
NlsLexicons0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3380
NlsLexicons001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5007
NlsLexicons001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1540
NlsLexicons001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 957
NlsLexicons0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 911
NlsLexicons0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2038
NlsLexicons0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1394
NlsLexicons0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2574
NlsLexicons0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4997
NlsLexicons0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2052
NlsLexicons002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2015
NlsLexicons0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3357
NlsLexicons003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2958
NlsLexicons0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1249
NlsLexicons0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1542
NlsLexicons0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1518
NlsLexicons0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4814
NlsLexicons004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2304
NlsLexicons004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 576
NlsLexicons004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1366
NlsLexicons004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3913
NlsLexicons0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4926
NlsLexicons0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2320
NlsLexicons0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4151
NlsLexicons081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3827
NlsLexicons0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1518
NlsModels0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 1451
NLSRTL33.DLL Oracle NLS Runtime Library DLL 2576
nmcogame.dll NexonMessenger Game Service 1085
nmevtmsg.dll DLL-fil for handelseloggning for NetMeeting 770
nmmkcert.dll NMMKCERT-bibliotek 993
NMTinyxml.dll N/A 4449
node.dll Node DLL 4178
normaliz.dll Unicode Normalization DLL 4940
nossu2dm.dll nossu2dm 3724
NPCCS32.DLL NPccSign 3761
npcomm.dll Named Pipes Communication System 3722
npdsplay.dll Npdsplay dll 3184
npkcrypt.dll nProtect KeyCrypt Driver Support Dll 606
npkpdb.dll nProtect KeyCrypt Program Database DLL 4017
npmproxy.dll Network List Manager Proxy 2230
npptools.dll NPP Tools Helper DLL 2199
NPSVG3.dll SVG Viewer 3.03 2446
NPSWF32.dll N/A 4561
npWatWeb.dll Windows Activation Technologies Plugin for Mozilla 645
nrkctl32.dll NrkCtl32 3152
nrpsrv.dll Name Resolution Proxy (NRP) RPC interface 900
nscrt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 2719
nsepm.dll IIS NSEP mapping DLL 951
nshhttp.dll HTTP netsh DLL 2418
nshipsec.dll Net Shell IP Security helper DLL 1498
nshlp32.dll Netscape Conference NetHelp Interface 3015
nshwfp.dll Windows Filtering Platform Netsh Helper 2333
nsi.dll NSI User-mode interface DLL 4160
nsisvc.dll Network Store Interface RPC server 979
nsldap32v60.dll N/A 773
nspr4.dll NSPR Library 4756
nss3.dll N/A 952
nssutil3.dll NSS Utility Library 831
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API 2300
ntdll.dll NT Layer DLL 4944
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API 4105
ntdsbcli.dll NT5DS 2780
ntevt.dll WMI Event Log Provider 796
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager 975
ntlanui.dll DLL for Lanman Control 1918
ntlanui2.dll Network object shell UI 2194
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL 3013
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider 3673
ntmsapi.dll Offentliga granssnitt for flyttbara lagringsmedia 3336
ntmsdba.dll API for RSM DB-objekt 1428
ntmsevt.dll Handelseloggningsfunktion for Hantering av flyttbara lagringsmedia 3017
ntmsmgr.dll Removable Storage Service 4202
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia 2788
NTPhysX_Extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 2557
NTPhysX_Loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 2572
ntprint.dll Spooler Setup DLL 4197
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions 3076
ntshrui.dll Shell extensions for sharing 2823
ntvdm64.dll 16-bit Emulation on NT64 693
ntvdmcpl.dll Windows 16-Bit Emulation Control Panel 2852
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL 1996
nuSound2_win.dll N/A 1583
nv4_disp.dll NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03 1897
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver 1935
NvBackendAPI32.dll NVIDIA GeForce Experience Backend API 4411
NvCameraSDK64.dll N/A 730
nvcod.dll N/A 3946
nvcpl.dll NVIDIA Display Properties Extension 4317
nvcuda.dll NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 175.16 1031
nvd3dum.dll NVIDIA WDDM D3D Driver, Version 340.52 3726
nvDXTLibrary.dll N/A 682
NvGsa.x64.dll N/A 1894
NVI2.dll NVIDIA Install Core 4807
nview.dll NVIDIA nView Desktop and Window Manager 61.77 1483
nvmctray.dll NVIDIA Media Center Library 2012
NvQTwk.dll NVIDIA Taskbar Utility Library 4701
nvspcap.dll NVIDIA Capture Server Proxy 1070
nvspcap64.dll NVIDIA Capture Server Proxy 4443
nvToolsExt64_1.dll N/A 4160
nvtt_64.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 4978
nvtt.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 3584
nvwgf2um.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 335.23 2769
nvwgf2umx.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 340.43 1218
nw_elf.dll nwjs 3034
nwapi16.dll NW Windows/Dos API DLL 1636
nwapi32.dll NW Win32 API DLL 4948
nwcfg.dll NWC Configuration DLL 2628
nwevent.dll Handelsemeddelanden for CSNW (Client Service for NetWare) 611
Nwnp32.dll Natverks-provider for Novell NetWare 2438
nwprovau.dll DLL-fil for provider- och autentiseringspaket for CSNW (Client Service for NetWare) 3578
nwwks.dll Client Service for Netware 4109
nxcharacter.2.8.1.dll N/A 571
NxCharacter.dll NxCharacter Dynamic Link Library 1042
NxCharacter64.dll NxCharacter 64bit Dynamic Link Library 4836
NxCooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 2966