ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย N

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
N32UserL.dll N/A 593
NAPCRYPT.DLL NAP Cryptographic API helper 1450
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension 4852
NAPHLPR.DLL NAP client config API helper 4274
NapiNSP.dll E-mail Naming Shim Provider 2294
napipsec.dll Tvingande NAP IPsec-klient 4686
NAPMONTR.DLL NAP Netsh Helper 1074
Narrator.resources.dll N/A 2208
narrhook.dll Tangentbords- och WinEvent-anslutning for Microsoft Skarmlasaren 4925
NativeHooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler 841
NatNetLib.dll NatNet Dynamic Link Library 3354
NaturalLanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 4451
NAudio.dll NAudio 2663
NAVEMAIL.DLL Norton AntiVirus NAV Email 3956
NcaApi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API 4087
NcaSvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service 1221
ncbservice.dll Network Connection Broker 944
NcdAutoSetup.dll Network Connected Devices Auto-Setup service DLL 1887
NcdProp.dll Advanced network device properties 1964
nci.dll CoInstaller: NET 4680
ncobjapi.dll N/A 994
NCProv.dll Non-COM WMI Event Provision APIs 736
ncrypt.dll Windows NCrypt Router 2898
ncryptprov.dll Microsoft KSP 741
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider 1785
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library 4508
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator 4802
NCTAudioEditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL 2422
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 3839
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL 1586
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs 4843
nddenb32.dll Network DDE NetBIOS-granssnitt 784
nde.dll N/A 523
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API 1568
ndfetw.dll Network Diagnostic Engine Event Interface 1412
ndfhcdiscovery.dll Network Diagnostic Framework HC Discovery API 4633
ndiscapCfg.dll NdisCap Notify Object 1706
ndishc.dll NDIS Helper Classes 972
ndisimplatcim.dll NDIS IM Platform WMI Provider 1795
NdisImPlatform.dll Ndis IM Platform MUX Notify Object 2156
ndismigplugin.dll Offline Files Migration Plugin 3497
ndproxystub.dll Network Diagnostic Engine Proxy/Stub 2505
nduprov.dll Network Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 1155
negoexts.dll NegoExtender Security Package 3772
nehbhb.dll Printer Driver Module 1953
nehbpv.dll Printer Driver Module 4728
NeroErr.dll Nero Library 769
net.dll Java(TM) Platform SE binary 4171
NetAdapterCim.dll Network Adapter WMI Provider 4866
netapi.dll N/A 2265
netapi32.dll Net Win32 API DLL 2601
netbios.dll NetBIOS Interface Library 4941
NETBREXT.DLL Norton AntiVirus Network Browser 3869
netc.dll Multi Theft Auto Module 2085
netcenter.dll Network Center control panel 3138
netcfgx.dll Network Configuration Objects 2573
netcorehc.dll Networking Core Diagnostics Helper Classes 4585
netdacim.dll Microsoft Direct Access WMI Provider 4230
netdiagfx.dll Network Diagnostic Framework 5082
netevent.dll Net Event Handler 4390
NetEventPacketCapture.dll NetEvent Packet Capture Provider 3134
netfxperf.dll Extensible Performance Counter Shim 4609
neth.dll Net Help Messages DLL 4727
netid.dll System Control Panel Applet; Network ID Page 3940
netiohlp.dll Netio Helper DLL 1403
netiomig.dll Netio Migration Plugin 564
netjoin.dll Domain Join DLL 2174
netlib_bwf.dll N/A 3101
netlogon.dll Net Logon Services DLL 2385
netman.dll Network Connections Manager 2242
netmsg.dll Net Messages DLL 790
netnccim.dll DA Network Connectivity WMI Provider 3152
NetPeerDistCim.dll BranchCache WMI Provider 3324
netplwiz.dll Map Network Drives/Network Places Wizard 821
netprof.dll Network Profile Management UI 2196
netprofm.dll Network List Manager 2803
netprofmsvc.dll Network List Manager 2017
NetProjW.dll Connect to a Network Projector 3041
netprovisionsp.dll Provisioning Service Provider DLL 1958
netrap.dll Net Remote Admin Protocol DLL 4756
NetSetupApi.dll Network Configuration API 4296
netshell.dll Network Connections Shell 2792
netSock.dll N/A 1462
netswitchteamcim.dll VM Switch Teaming WMI Provider 1604
NetTCPIP.dll TCPIP WMI Provider 2129
nettrace.dll Network Trace Helper 1032
netttcim.dll Transition Technology WMI Objects 4173
netui0.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 4534
netui1.dll NT LM UI Common Code - Networking classes 3509
netui2.dll NT LM UI Common Code - GUI Classes 732
NETUPGRD.DLL Network Upgrade Wizard 3102
netutils.dll Net Win32 API Helpers DLL 3805
NetVscCoinstall.dll NetVsc Protocol Driver Coinstaller 1741
netvscres.dll Библиотека ресурсов минипорта NDIS виртуальной машины 1486
network.dll libcurl Shared Library 2003
networkexplorer.dll Network Explorer 3116
networkitemfactory.dll NetworkItem Factory 1374
networkmap.dll Network Map 998
NetworkStatus.dll Network Status Interface 4021
newdev.dll Add Hardware Device Library 1090
newton.dll N/A 4344
NewUI.dll New UI 1718
nexpsRC.dll NEC Color MultiWriter Class Driver String Resource DLL 2222
Nexus.dll reFX Nexus 2 VST plug-in 4015
NGSCM.dll Next Gen Suite Common Modules 756
NGSCM64.dll Next Gen Suite Common Modules 3390
ninput.dll Microsoft Pen and Touch Input Component 3952
nisres.dll Resource DLL 2211
NL7Data0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data and Code 3922
NL7Data001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data and Code 2950
NL7Data0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data and Code 3604
NL7Data0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data and Code 4109
NL7Lexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 1977
NL7Lexicons001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 3345
NL7Lexicons0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 3843
NL7Lexicons0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 2917
NL7Models0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Data 4961
NL7Models001E.dll Microsoft Thai Natural Language Data 4787
NL7Models0404.dll Microsoft Chinese Traditional Natural Language Data 4634
NL7Models0804.dll Microsoft Chinese Simplified Natural Language Data 4220
nlaapi.dll Network Location Awareness 2 4592
nlahc.dll NLA Helper Classes 803
nlasvc.dll Network Location Awareness 2 5030
NlbMigPlugin.dll Offline Files Migration Plugin 1608
NLEAVFileResourceMgr.dll NLEAVFil ????? 3712
NLEImageProc.dll ImagePro ????? 3176
NLEMontageMgr.dll NLEMontageMgr ????? 3427
NLEResource.dll NLEResou ????? 4797
NLESceneSeqment.dll NLEScene ????? 4700
NLEService.dll NLEServi ????? 4350
nlhtml.dll HTML filter 3773
nlmcim.dll Network Connection Profiles WMI Provider 3042
nlmgp.dll Network List Manager Snapin 4545
nlmproxy.dll Network List Manager Public Proxy 2845
nlmsprep.dll Network List Manager Sysprep Module 4704
nlsbres.dll NLSBuild resource DLL 2659
nlscoremig.dll Microsoft NLS Core Migration Lib 3520
NlsData0000.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2396
NlsData0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4248
NlsData0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2490
NlsData0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1539
NlsData0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4378
NlsData0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2595
NlsData000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 4600
NlsData000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 1565
NlsData000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2839
NlsData000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2331
NlsData0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4741
NlsData0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 4799
NlsData0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4404
NlsData0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4552
NlsData0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 624
NlsData001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4675
NlsData001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2355
NlsData001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5059
NlsData0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 951
NlsData0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4404
NlsData0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2210
NlsData0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3576
NlsData0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2387
NlsData0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3939
NlsData002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4862
NlsData0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1925
NlsData003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4651
NlsData0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2493
NlsData0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1087
NlsData0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4892
NlsData0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2685
NlsData004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3195
NlsData004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3344
NlsData004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4014
NlsData004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3006
NlsData0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2648
NlsData0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1626
NlsData0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2850
NlsData081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4883
NlsData0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3748
Nlsdl.dll Nls Downlevel DLL 4712
NlsLexicons0001.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2664
NlsLexicons0002.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2027
NlsLexicons0003.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2027
NlsLexicons0007.dll Microsoft German Natural Language Server Data and Code 4474
NlsLexicons0009.dll Microsoft English Natural Language Server Data and Code 2274
NlsLexicons000a.dll Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code 1664
NlsLexicons000c.dll Microsoft French Natural Language Server Data and Code 4380
NlsLexicons000d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2317
NlsLexicons000f.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1820
NlsLexicons0010.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3298
NlsLexicons0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 2375
NlsLexicons0013.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1290
NlsLexicons0018.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3849
NlsLexicons0019.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3396
NlsLexicons001a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5050
NlsLexicons001b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1573
NlsLexicons001d.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1007
NlsLexicons0020.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 966
NlsLexicons0021.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2078
NlsLexicons0022.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1421
NlsLexicons0024.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2612
NlsLexicons0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 5052
NlsLexicons0027.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2084
NlsLexicons002a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2041
NlsLexicons0039.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3410
NlsLexicons003e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2989
NlsLexicons0045.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1287
NlsLexicons0046.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1572
NlsLexicons0047.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1563
NlsLexicons0049.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4846
NlsLexicons004a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2334
NlsLexicons004b.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 616
NlsLexicons004c.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1409
NlsLexicons004e.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3956
NlsLexicons0414.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4951
NlsLexicons0416.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 2351
NlsLexicons0816.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 4191
NlsLexicons081a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 3861
NlsLexicons0c1a.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1561
NlsModels0011.dll Microsoft Japanese Natural Language Server Data and Code 1493
NLSRTL33.DLL Oracle NLS Runtime Library DLL 2578
nmcogame.dll NexonMessenger Game Service 1121
nmevtmsg.dll DLL-fil for handelseloggning for NetMeeting 778
nmmkcert.dll NMMKCERT-bibliotek 1002
NMTinyxml.dll N/A 4456
node.dll Node DLL 4185
normaliz.dll Unicode Normalization DLL 5032
nossu2dm.dll nossu2dm 3727
NPCCS32.DLL NPccSign 3770
npcomm.dll Named Pipes Communication System 3729
npdsplay.dll Npdsplay dll 3190
npkcrypt.dll nProtect KeyCrypt Driver Support Dll 614
npkpdb.dll nProtect KeyCrypt Program Database DLL 4028
npmproxy.dll Network List Manager Proxy 2302
npptools.dll NPP Tools Helper DLL 2215
NPSVG3.dll SVG Viewer 3.03 2458
NPSWF32.dll N/A 4599
npWatWeb.dll Windows Activation Technologies Plugin for Mozilla 649
nrkctl32.dll NrkCtl32 3157
nrpsrv.dll Name Resolution Proxy (NRP) RPC interface 925
nscrt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 2732
nsepm.dll IIS NSEP mapping DLL 957
nshhttp.dll HTTP netsh DLL 2486
nshipsec.dll Net Shell IP Security helper DLL 1559
nshlp32.dll Netscape Conference NetHelp Interface 3023
nshwfp.dll Windows Filtering Platform Netsh Helper 2395
nsi.dll NSI User-mode interface DLL 4222
nsisvc.dll Network Store Interface RPC server 1025
nsldap32v60.dll N/A 787
nspr4.dll NSPR Library 4793
nss3.dll N/A 1029
nssutil3.dll NSS Utility Library 848
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API 2377
ntdll.dll NT Layer DLL 5136
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API 4188
ntdsbcli.dll NT5DS 2785
ntevt.dll WMI Event Log Provider 818
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager 1067
ntlanui.dll DLL for Lanman Control 1924
ntlanui2.dll Network object shell UI 2277
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL 3034
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider 3773
ntmsapi.dll Offentliga granssnitt for flyttbara lagringsmedia 3352
ntmsdba.dll API for RSM DB-objekt 1441
ntmsevt.dll Handelseloggningsfunktion for Hantering av flyttbara lagringsmedia 3021
ntmsmgr.dll Removable Storage Service 4216
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia 2804
NTPhysX_Extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 2560
NTPhysX_Loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 2577
ntprint.dll Spooler Setup DLL 4264
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions 3084
ntshrui.dll Shell extensions for sharing 2909
ntvdm64.dll 16-bit Emulation on NT64 746
ntvdmcpl.dll Windows 16-Bit Emulation Control Panel 2862
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL 2046
nuSound2_win.dll N/A 1596
nv4_disp.dll NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03 1912
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver 1946
NvBackendAPI32.dll NVIDIA GeForce Experience Backend API 4435
NvCameraSDK64.dll N/A 737
nvcod.dll N/A 3956
nvcpl.dll NVIDIA Display Properties Extension 4372
nvcuda.dll NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 175.16 1088
nvd3dum.dll NVIDIA WDDM D3D Driver, Version 340.52 3750
nvDXTLibrary.dll N/A 692
NvGsa.x64.dll N/A 1902
NVI2.dll NVIDIA Install Core 4838
nview.dll NVIDIA nView Desktop and Window Manager 61.77 1487
nvmctray.dll NVIDIA Media Center Library 2017
NvQTwk.dll NVIDIA Taskbar Utility Library 4707
nvspcap.dll NVIDIA Capture Server Proxy 1078
nvspcap64.dll NVIDIA Capture Server Proxy 4483
nvToolsExt64_1.dll N/A 4170
nvtt_64.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 4984
nvtt.dll NVIDIA Texture Tools Dynamic Link Library 3607
nvwgf2um.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 335.23 2784
nvwgf2umx.dll NVIDIA D3D10 Driver, Version 340.43 1226
nw_elf.dll nwjs 3040
nwapi16.dll NW Windows/Dos API DLL 1644
nwapi32.dll NW Win32 API DLL 4964
nwcfg.dll NWC Configuration DLL 2632
nwevent.dll Handelsemeddelanden for CSNW (Client Service for NetWare) 626
Nwnp32.dll Natverks-provider for Novell NetWare 2447
nwprovau.dll DLL-fil for provider- och autentiseringspaket for CSNW (Client Service for NetWare) 3584
nwwks.dll Client Service for Netware 4121
nxcharacter.2.8.1.dll N/A 576
NxCharacter.dll NxCharacter Dynamic Link Library 1075
NxCharacter64.dll NxCharacter 64bit Dynamic Link Library 4842
NxCooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 2984