ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย M

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
M2000Twn.dll TwainUI DLL 3383
m3plugin.dll MyWebSearch Idle Monitor 1709
m4d.dll N/A 1762
mac3r.dll N/A 2547
machinist2.dll N/A 4537
mag_hook.dll Microsoft Magnifier hook library file 3497
MagCore.dll MagCore 4393
magicskin.dll MagicSkin DLL 1959
MagixOFA_u.dll Online Services DLL Unicode Version (internal) 4904
Magnification.dll Microsoft Magnification API 1598
MagPCMac.dll MagPCMac 1408
magPltfm.dll magPltfm 1600
maguicommon.dll MagUICommon 1901
MagUICommonET.dll MagUICommonET 2590
maguiengine.dll MagUIEngine 1182
MagUIImage.dll MagUIImage 2978
maguiinter.dll MagUIInter 4337
MailMIME.dll MailMIME DLL 3088
MailSMTP.dll MailSMTP DLL 4473
MaintenanceUI.dll Maintenance Settings Control Panel 3490
malslib.dll MALSLIB.DLL 1795
ManagedZLib.dll N/A 3554
manager.dll Display Manager 4938
mangalore.dll N/A 3773
mantle32.dll Mantle loader 660
mantle64.dll Mantle loader 596
mantleaxl32.dll Mantle extension library 1407
mantleaxl64.dll Mantle extension library 1918
MAPI.DLL N/A 4521
mapi32.dll Extended MAPI 1.0 for Windows NT 2661
mapiml.dll MAPIMail Module 4540
MAPOBJ90.DLL N/A 2597
MARSCORE.DLL Microsoft Help Center Shell 3081
mathdllr.dll Mathcad UI 4781
Maxcodec.dll PaperPort Compressor-Decompressor 2108
Maxkernl.dll PaperPort File & Rendering 1881
MAXLINK.DLL N/A 3222
MAXLINK3.DLL PaperPort API Services Library 3526
MAXLINKN.DLL PaperPort API Services Library 3436
MAXNMGR.DLL PaperPort Annotations Manager 894
MAXPREF.DLL PaperPort Preferences 3467
Maxrast.dll PaperPort Rendering 2486
Maxutil.dll PaperPort Utilities Library 2720
MbaeApi.dll Mobile Broadband Account Experience API 2856
MbaeApiPublic.dll Mobile Broadband Account API 2557
MbaeXmlParser.dll Mobile Broadband Account Experience Parser 2084
mbamsrv.dll Malwarebytes Anti-Malware 805
MBCfg64.dll N/A 2035
mbsmsapi.dll Microsoft Windows Mobile Broadband SMS API 3179
mbussdapi.dll Microsoft Windows Mobile Broadband USSD API 2809
mc_mfimport.dll Media Format Importer 2557
MC3.dll MC3 4755
mcastmib.dll Microsoft Multicast subagent 2789
MCCDyn.dll Dll_MCC Dynamic Link Library 4413
mcd32.dll OpenGL MCD Client DLL 4604
mcdsrv32.dll MCD Server 4802
MCEWMDRMNDBootstrap.dll Windows® Media Center WMDRM-ND Receiver Bridge Bootstrap DLL 1296
mchgrcoi.dll Medium Changer CoInstaller 2554
mciavi32.dll MCI-drivrutin for Video For Windows 3305
mcicda.dll MCI-drivrutin for cdaudio-enheter 2909
mciole16.dll N/A 1023
mciole32.dll MCI OLE DLL 1586
mciqtz32.dll DirectShow MCI Driver 4245
mciseq.dll MCI driver for MIDI sequencer 3936
mciwave.dll MCI driver for waveform audio 1154
mclick.dll HyperCam 3 Support DLL 5006
mclmcrrt77.dll N/A 838
mcmde.dll MCMDE DLL 4089
MCRTL32.DLL McAfee Run Time Library 2769
mcscan32.dll AV Scanning Engine 4174
mcsrchPH.dll Windows Media Center Search Protocol Handler 1255
mctres.dll MCT resource DLL 2636
MctsInterface.dll N/A 2397
mcupdate_AuthenticAMD.dll AMD Microcode Update Library 1068
mcupdate_GenuineIntel.dll Intel Microcode Update Library 2266
Mcx2Svc.dll Media Center Extender Service 875
McxDriv.dll Media Center Extender Resources 4072
mdhcp.dll COM-granssnitt for Microsoft MDHCP-klient 553
mdll32.dll N/A 716
MDMAppProv.dll MDM Application Provider 1933
mdminst.dll Modem Class Installer 1271
mdmregistration.dll MDM Registration DLL 3070
MDMSettingsProv.dll MDM Settings Provider 2601
mdmxsdk.dll Diagnostic Interface DLL 4671
mdnsNSP.dll Bonjour Namespace Provider 2650
mDNSResponder.dll Bonjour Service 3473
mdwmdmsp.dll WMDM Service Provider driver for MDM Drivers 1539
MediaAccessibility.dll MediaAccessibility.dll 4196
MediaInfo.dll MediaInfo ????? 3014
MediaMetadataHandler.dll Media Metadata Handler 4153
MediaPlayer-DLMigPlugin.dll Windows Media Player Downlevel Migration Plugin 1902
MediaToolbox.dll MediaToolbox 802
memdiag.dll Memory Tester Enhancement 1674
memdump_x64_rwdi.dll N/A 4151
MemMgr.dll N/A 1923
Memory.dll memory 3558
MemoryDiagnostic.dll Microsoft Windows Memory Diagnostic Task Handler 2802
MenuWnd.dll MenuWnd DLL 2660
meqon.dll N/A 993
MessageBus.dll NVIDIA Message Bus 3947
MetadataSys.dll Metadata Property System 613
MExplorer.dll N/A 1052
mf.dll Media Foundation DLL 2748
mf3216.dll 32-bit to 16-bit Metafile Conversion DLL 2178
mfAACEnc.dll Media Foundation AAC Encoder 3719
mfasfsrcsnk.dll Media Foundation ASF Source and Sink DLL 2849
mfc100.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 2893
mfc100u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 4757
mfc110.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3665
mfc110u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1089
mfc120.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1599
mfc120d.dll MFCDLL Shared Library - Debug Version 3177
mfc120u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3189
mfc140.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1644
mfc140u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 5890
Mfc30.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 2846
mfc40.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1590
mfc40loc.dll MFC Language Specific Resources 4172
mfc40u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3675
mfc42.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3455
MFC42D.DLL MFCDLL Shared Library - Debug Version 908
mfc42loc.dll MFC Sprakspecifika resurser 765
MFC42LU.DLL MFCDLL Shared Library - Retail Version 1249
mfc42u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 4122
mfc70.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1092
mfc70u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1441
MFC71.DLL MFCDLL Shared Library - Retail Version 2591
mfc71d.dll MFCDLL Shared Library - Debug Version 3935
mfc71u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 2911
mfc80.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3870
mfc80u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3889
mfc90.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1050
mfc90u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 4182
mfcans32.dll OLE2ANSI Library - Retail Version 4115
MFCaptureEngine.dll Media Foundation CaptureEngine DLL 2898
mfclibary.dll N/A 3793
mfcm120.dll MFC Managed Library - Retail Version 3398
mfcm120u.dll MFC Managed Library - Retail Version 2953
mfcm140.dll MFC Managed Library - Retail Version 1056
MFCO30.DLL MFCOLE Shared Library - Retail Version 2159
mfco42d.dll MFCOLE Shared Library - Debug Version 4082
mfcore.dll Media Foundation Core DLL 4627
mfcsubs.dll COM+ 2370
mfcuia32.dll Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support 4249
mfds.dll Media Foundation Direct Show wrapper DLL 1000
mfdvdec.dll Media Foundation DV Decoder 1780
mferror.dll Media Foundation Error DLL 2213
mfh264enc.dll Media Foundation H264 Encoder 2763
MFL_u_VC9.dll MFL DLL 1706
MFMediaEngine.dll Media Foundation Media Engine DLL 769
mfmjpegdec.dll Media Foundation MJPEG Decoder 1671
mfmp4srcsnk.dll Media Foundation MPEG4 Source and Sink DLL 3937
mfmpeg2srcsnk.dll Media Foundation MPEG2 Source and Sink DLL 2946
mfnetcore.dll Media Foundation Net Core DLL 594
mfnetsrc.dll Media Foundation Net Source DLL 3784
mfperfhelper.dll MFPerf DLL 1157
mfplat.dll Media Foundation Platform DLL 2130
MFPlay.dll Media Foundation Playback API DLL 4702
mfps.dll Media Foundation Proxy DLL 3176
mfreadwrite.dll Media Foundation ReadWrite DLL 2937
mfsrcsnk.dll Media Foundation Source and Sink DLL 4396
mfsvr.dll Media Foundation Simple Video Renderer DLL 1936
mftranscode.dll Media Foundation Transcode DLL 1927
mfvdsp.dll Windows Media Foundation Video DSP Components 3851
MFWMAAEC.DLL Windows Media Audio AEC for Media Foundation 3198
MGIIpl2.dll N/A 1361
mgmtapi.dll Microsoft SNMP Manager API (uses WinSNMP) 3004
mgsimcommon.dll simcommon 1053
mgtdyn.dll MagtekHidMsr 2169
mgUpdateSupport.dll UpdateSupport 2920
mhputilu.dll MHPUtil Module 3629
mi.dll Management Infrastructure 1772
mibincodec.dll Management Infrastructure binary codec component 939
microsoft-windows-battery-events.dll Microsoft-Windows-Battery-Events Resources 3718
microsoft-windows-hal-events.dll Microsoft-Windows-HAL-Events Resources 546
microsoft-windows-kernel-pnp-events.dll Microsoft-Windows-Kernel-Pnp-Events Resources 3733
microsoft-windows-kernel-power-events.dll Microsoft-Windows-Kernel-Power-Events Resources 2743
microsoft-windows-kernel-processor-power-events.dll Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power-Events Resources 1934
microsoft-windows-pdc.dll Microsoft-Windows-Pdc Resources 4273
microsoft-windows-processor-aggregator-events.dll Microsoft-Windows-Processor-Aggregator-Events Resources 2156
microsoft-windows-sleepstudy-events.dll Microsoft-Windows-SleepStudy-Events Resources 4370
microsoft-windows-storage-tiering-events.dll Microsoft-Windows-Storage-Tiering-Events Resources 4825
microsoft-windows-system-events.dll Microsoft-Windows-System-Events Resources 1943
Microsoft.BackgroundIntelligentTransfer.Management.Interop.dll Microsoft Windows BITS Managed Library 2707
Microsoft.BitLocker.Structures.dll Microsoft.BitLocker.Structures 532
Microsoft.Dism.PowerShell.dll DismCmdlets 1337
Microsoft.Dism.Powershell.Resources.dll N/A 3835
Microsoft.Dtc.PowerShell.Resources.dll N/A 4349
Microsoft.Management.Infrastructure.Native.Unmanaged.dll Microsoft.Management.Infrastructure.Native.Unmanaged.dll 3674
microsoft.managementconsole.dll MMCFx 4752
Microsoft.Office.Interop.Excel.dll Microsoft.Office.Interop.Excel 4175
Microsoft.PowerShell.DSC.FileDownloadManager.dll N/A 3460
Microsoft.PowerShell.DSC.FileDownloadManager.Resources.dll N/A 1569
Microsoft.Windows.AppBackgroundTask.Commands.dll AppBackgroundTaskCmdlets 4475
Microsoft.Windows.Firewall.Commands.dll NetworkSecurityCmdlets 648
Microsoft.Windows.Firewall.Commands.Resources.dll N/A 4842
Microsoft.WindowsErrorReporting.PowerShell.dll WerCmdlets 4186
Microsoft.WindowsSearch.Commands.dll N/A 4783
Microsoft.WindowsSearch.Commands.Resources.dll N/A 3198
MicrosoftAccountTokenProvider.dll Microsoft® Account Token Provider 3926
midas.dll Borland MIDAS Component Package 3766
midimap.dll Microsoft MIDI Mapper 5045
MiFramework.dll N/A 2105
migcore.dll Migration Engine Core 4870
migflt.dll PBR Wim Capture Utility - Filter DLL 1056
migisol.dll Migration System Isolation Layer 4869
miglibnt.dll NT migration dll support 3202
migres.dll Migration Resources DLL 748
migstore.dll Migration Engine Store 2758
MigSys.dll MigSys.XML helper DLL 3709
miguiresource.dll MIG wini32 resources 4105
milcore.dll Microsoft MIL Core Library 1658
mimefilt.dll MIME Filter 2702
mimofcodec.dll Management Infrastructure mof codec component 2995
miner.dll coin-miner 1309
mingwm10.dll N/A 4253
MiniObject.dll N/A 581
miniomp.dll N/A 1395
MiraDisp.dll UMDF Miracast display port driver 1877
MirrorDrvCompat.dll Mirror Driver Compatibility Helper 4960
MiscUtil.dll MiscUtil 3141
mispace.dll Storage Management Provider for Spaces 1996
miutils.dll Management Infrastructure 2549
mkl_intel_thread.dll Intel® Math Kernel Library 3753
mlang.dll Multi Language Support DLL 4821
mll_hp.dll HP Media Label Library 2176
mll_mtf.dll MTF (Microsoft Tape Format) Media Label Library 2969
mll_qic.dll QIC113 Media Label Library 4709
mmcbase.dll MMC Base DLL 3968
mmcex.dll MMCEx 820
mmcfxcommon.dll MMCFxCommon 4994
mmci.dll Media class installer 4259
mmcico.dll Media class co-installer 4783
mmcndmgr.dll MMC Node Manager DLL 3221
mmcshext.dll MMC Shell Extension DLL 2156
mmcss.dll Multimedia Class Scheduler Service 2145
MMDevAPI.dll MMDevice API 2116
mmdrv.dll MultiMedia Kernel support Driver 2993
MMDxShow.dll N/A 4842
MMFUtil.dll WMI Snapin Helpers 2019
mmgit.dll Musicmatch® Global Interface Table 4916
mmres.dll General Audio Resources 4872
mmsystem.dll N/A 3350
mmutilse.dll Microsoft Multimedia Controls Utilities 2807
MMVCP70.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 816
MMVCR70.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 3901
mnmdd.dll Application Sharing Display Driver 741
mnysl08.dll Money Standard Library 1700
mnysvc08.dll Money Utility Services 711
MobileConnectInterop.dll N/A 2002
mobilesource.dll ManyCam Virtual Webcam 1345
mobsync.dll Microsoft Synkroniseringshanteraren 3592
ModemMigPlugin.dll Offline Files Migration Plugin 4726
modemui.dll Windows Modem Properties 894
modex.dll ModeX Display Driver 3481
moduleframework.dll N/A 1983
mofd.dll WMI 549
mofinstall.dll Installers for for MOF files 4078
MoIME_ps.dll Microsoft IME 2714
mono.dll Unity Technologies fork of mono runtime 589
montr_ci.dll Microsoft Monitor Class Installer 3539
moricons.dll Windows NT Setup Icon Resources Library 4469
MorphSupport.dll MorphVOX Support 2011
MotionEffect.dll Wondeshare Motion Effect 3802
MotionMgr.dll Motion Manager 1849
mozalloc.dll N/A 1228
mozcrt19.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 1402
mozglue.dll N/A 4673
mozjs.dll N/A 2082
mozsqlite3.dll SQLite Database Library 4901
mozutils.dll N/A 2783
MP3DMOD.DLL Microsoft MP3 Decoder DMO 1423
mp3plugin.dll Sound Forge MPEG Layer 3 Library 1322
MP4_http.dll MP4_HTTP Dynamic Link Library 3327
MP43DECD.DLL Windows Media MPEG-4 Video Decoder 3253
mp43dmod.dll Windows Media MPEG-4 Video Decoder 1021
MP4FileLibU.dll N/A 1398
MP4SDECD.DLL Windows Media MPEG-4 S Video Decoder 2624
mp4sdmod.dll Corona Windows Media MPEG-4 S Video Decoder 3500
MpClient.dll Client Interface 3432
MpegVideo.dll MpegVideo Module 1235
MPG4DECD.DLL Windows Media MPEG-4 Video Decoder 3768
MPG4DMOD.dll Microsoft Windows Media Component Removal File. 2716
mpgaout.dll MPEG Audio Encoder 680
mpiwin32.dll mpi32 DLL 1168
mplapx.dll N/A 3206
mplvpx.dll N/A 1938
mpr.dll DLL-fil for router med flera providers 2499
mprapi.dll Windows NT MP Router Administration DLL 4053
mprddm.dll Demand Dial Manager Supervisor 1662
mprdim.dll Dynamic Interface Manager 2062
mprext.dll Multiple Provider Router Extension DLL 3613
mprmsg.dll Multi-Protocol Router Service Messages DLL 657
mprui.dll Flerprovider 680
MPS.dll Modular Parsing System 2158
MPSSVC.dll Microsoft Protection Service 4413
mqad.dll Windows NT MQ Client AD Access 2494
mqcertui.dll Windows NT Certificate Dialogs 937
mqdscli.dll Windows NT MQ Client Directory Service 1822
mqgentr.dll MSMQ Trigger Generic Object 4989
mqise.dll MSMQ ISAPI EXTENSION 3168
mqlogmgr.dll MS DTC log manager DLL 4352
mqmigplugin.dll Message Queue Migration plugin DLL 1457
mqoa.dll Message Queuing ActiveX Interface 1607
mqperf.dll Windows NT MQ Performance Coutners 4098
mqqm.dll Windows NT MQ Queue Manager 3627
mqrt.dll Windows NT MQ Run time DLL 873
mqrtdep.dll Message Queueing Dependent Client 758
mqsec.dll Windows NT, MSMQ 2.0 Security 4655
mqsnap.dll Windows NT MSMQ Admin 3845
mqtrig.dll MSMQ Trigger Object Module 2279
mqupgrd.dll MSMQ Upgrade 2873
mqutil.dll MQ-verktygs-DLL for Windows NT 1435
MrmCoreR.dll Microsoft Windows MRM 4204
MrmIndexer.dll Microsoft Windows MRM 833
Mros432.dll mrosm432 2122
mrtRate.dll Rate Sensing DLL 4606
msaatext.dll Active Accessibility text support 723
MSAB32.DLL Network AB provider for MSNet (NT) 4018
MSAC3ENC.DLL Microsoft AC-3 Encoder 4960
msacm.dll N/A 4528
msacm32.dll Microsoft ACM Audio Filter 1435
MSADOX.DLL Microsoft ADO Extentions Library 829
msafd.dll Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider 5017
Msajetfs.dll Microsoft Jet Transport Library 1674
Msajt200.dll N/A 4882
MsApoFxProxy.dll MsApoFxProxy 2818
msapsspc.dll DPA-klient for 32-bitarsplattformar 4743
msasn1.dll ASN.1 Runtime APIs 3912
MSAudDecMFT.dll Media Foundation Audio Decoders 2949
msaudite.dll Security Audit Events DLL 2323
msauserext.dll MSA USER Extension DLL 4882
MSCAND20.DLL Microsoft Candidate UI 10.1 3130
mscandui.dll MSCANDUI Server DLL 3639
mscat32.dll MSCAT32 Forwarder DLL 3349
msched.dll Maintenance Scheduler 1501
msclmd.dll Microsoft Class Mini-driver 3377
mscms.dll Microsoft Color Matching System DLL 2358
msconf.dll DLL-fil for konferensverktyg 2456
mscoree.dll Microsoft .NET Runtime Execution Engine 3677
mscoreei.dll Microsoft .NET Runtime Execution Engine 4474
mscorees.dll Microsoft .NET Runtime Execution Engine 3761
mscorier.dll Ресурсы IE для исполняющей среды Microsoft .NET 3640
mscories.dll Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION 4174
mscorjit.dll Microsoft .NET Runtime Just-In-Time Compiler 1522
mscorlib.DLL Microsoft Common Language Runtime Class Library 3330
mscorsvc.dll .NET Runtime Optimization Service 844
mscorwks.dll Microsoft .NET Runtime Common Language Runtime - WorkStation 3300
mscpx32r.dLL ODBC Code Page Translator Resources 1622
mscpxl32.dLL ODBC Code Page Translator 3528
msctf.dll MSCTF Server DLL 2169
msctfmig.dll msctfmig Server DLL 1040
MsCtfMonitor.dll MsCtfMonitor DLL 3204
msctfp.dll MSCTFP Server DLL 2604
msctfui.dll MSCTFUI Server DLL 5005
msctfuimanager.dll Microsoft UIManager DLL 1087
msdadiag.dll Built-In Diagnostics 4770
msdart.dll Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines 2941
msdelta.dll Microsoft Patch Engine 4081
msdmo.dll DMO Runtime 2898
msdri.dll Microsoft Digital Receiver Interface Class Driver 4855
msdrm.dll Windows Rights Management client 2025
msdt.dll Microsoft Support Diagnostic Tool 4771
msdtckrm.dll MS DTCOLE Transactions KTM Resource Manager DLL 1095
msdtclog.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Log Manager DLL 1941
msdtcprx.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator OLE Transactions Interface Proxy DLL 4086
msdtcstp.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Migration DLL 1424
msdtctm.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Transaction Manager DLL 4681
msdtcuiu.dll MS DTC administrative component DLL 2211
msdtcVSp1res.dll DTC Resources for Vista SP1 2478
msdtcwmi.dll DTC WMIv2 Provider 2127
msdxmlc.dll Windows Media Player 4120
msencode.dll N/A 1773
msenv.dll Development Environment DLL 4966
msexch40.dll Microsoft Jet Exchange Isam 4335
msexcl40.dll Microsoft Jet Excel Isam 2476
msfeeds.dll Microsoft Feeds Manager 1082
msfeedsbs.dll Microsoft Feeds Background Sync 4063
msfl11.dll MSFL11 4857
msftedit.dll Rich Text Edit Control, v7.5 838
MsgBoxDll.dll N/A 3293
msgina.dll Inloggnings-GINA for Windows NT 2044
msgr3en.dll Microsoft English Natural Language Server 2497
MSGR3GE.DLL Microsoft German Grammar Checker 4170
msgres32.dll Lernout & Hauspie Grammatik Engine (ES) 4075
msgrfr32.dll Lernout & Hauspie Grammatik Engine (FR) 1556
MSGRGE32.DLL Lernout & Hauspie Grammatik Engine (DE) 4608
msgrocm.dll Windows Messenger OC Manager PlugIn 2610
msgsvc.dll NT Messenger Service 3565
mshtml.dll Microsoft (R) HTML Viewer 5001
MshtmlDac.dll DAC for Trident DOM 3648
mshtmled.dll Microsoft® HTML Editing Component 1522
mshtmler.dll Microsoft® HTML Editing Component's Resource DLL 748
mshtmlmedia.dll Microsoft (R) HTML Media DLL 639
MSHWCHTRIME.dll Microsoft Chinese (Traditional) Handwriting Data 4255
mshwjpnrIME.dll Microsoft Japanese Handwriting Data 975
mshwkorrIME.dll Microsoft Korean Handwriting Data 1924
MSHY32.DLL N/A 587
msi.dll Windows Installer 2919
MsiCofire.dll Corrupted MSI File Recovery Diagnostic Module 3784
msidcrl.dll IDCRL Dynamic Link Library 596
msidcrl30.dll IDCRL Dynamic Link Library 725
msidcrl40.dll Microsoft® Account Dynamic Link Library 4295
msident.dll Microsoft Identity Manager 4098
msidle.dll User Idle Monitor 3479
msidntld.dll Microsoft Identity Manager 2020
msieftp.dll Microsoft Internet Explorer FTP Folder Shell Extension 5074
msihnd.dll Windows® installer 4967
msiltcfg.dll Windows Installer Configuration API Stub 3431
msimg32.dll GDIEXT Client DLL 1985
msimsg.dll Windows® Installer International Messages 3723
MSIMTF.dll Active IMM Server DLL 831
msiprov.dll WMI MSI Provider 4885
MsiProvider.dll DISM Msi Provider 1745
msisip.dll MSI Signature SIP Provider 2688
msiwer.dll MSI Windows Error Reporting 3703
msjava.dll Microsoft® VM 522
Msjet35.dll Microsoft Jet Engine Library 1061
msjet40.dll Microsoft Jet Engine Library 2305
msjetoledb40.dll N/A 1714
msjint40.dll Microsoft Jet Database Engine International DLL 1506
msjt3032.dll Microsoft Jet Engine Library 3785
msjter35.dll Microsoft Jet Database Engine Error DLL 3051
msjter40.dll Microsoft Jet Database Engine Error DLL 4850
msjtes40.dll Microsoft Jet Expression Service 5056
mskeyprotcli.dll Windows Client Key Protection Provider 1619
mskeyprotect.dll Microsoft Key Protection Provider 3779
mslbui.dll Tillagg till Sprakfaltet 2032
MsLog.dll N/A 2215
msls31.dll Microsoft Line Services library file 3771
msltus40.dll Microsoft Jet Lotus 1-2-3 Isam 1242
mslurt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 2260
msmail.dll Windows Live Mail 5011
msmmsp.dll Mount Point Manger Sysprep Utility Library 2595
msmpeg2adec.dll Microsoft DTV-DVD Audio Decoder 4382
MSMPEG2ENC.DLL Microsoft MPEG-2 Encoder 3114
msmpeg2vdec.dll Microsoft DTV-DVD Video Decoder 4093
MSNCON32.DLL Microsoft Outlook Hotmail Connector 3617
msncore.dll Windows Live Client Code Module 2370
MSNET32.DLL Microsoft 32-bit Network API Library 505
msnetobj.dll DRM ActiveX Network Object 2686
MSNP32.DLL Natverks-provider for Microsoft-natverk 646
msnsspc.dll MSN Internet Access 1703
MSO.DLL 2007 Microsoft Office component 1947
MSO9.dll Microsoft Office 2000 component 619
mso97.dll N/A 4671
msobjs.dll System object audit names 4508
msoe.dll Windows Mail 4284
msoeacct.dll Microsoft Internet Account Manager 1754
MSOERES.dll Windows Mail 4719
MSOERT2.DLL Microsoft Outlook Express RT Lib 1536
MSOINTL.DLL Office International Resources 743
msoobedui.dll MSOOBE DUI LIBRARY 637
msoobeFirstLogonAnim.dll First Logon Animation 776
msoobeplugins.dll msoobeplugins 1982
msoobeui.dll Windows Machine OOBE UI Layer 2359
msoobewirelessplugin.dll msoobewirelessplugin 4545
msorc32r.dll Microsoft Data Access - ODBC-drivrutin for Oracle-resurser 1327
msorcl32.dll ODBC Driver for Oracle 3754
MSOSS.DLL Microsoft Trust ASN APIs 3219
msoxmlmf.dll Microsoft Office XML MIME Filter 1492
mspatcha.dll Microsoft(R) Patch Engine 3994
mspatchc.dll Microsoft Patch Creation Engine 4928
mspbda.dll Microsoft Protected Broadcast Digital Architecture Class Driver 4771
MsPbdaCoInst.dll Microsoft Protected Broadcast Digital Architecture Class Driver CoInstaller 4110
mspbde40.dll Microsoft Jet Paradox Isam 1034
mspdb60.dll Microsoft (R) Program Database 4167
mspdb80.dll Microsoft® Program Database 870
MSPGIMME.DLL Microsoft® Gimme library 2296
mspmsnsv.dll Microsoft Media Device Service Provider 2552
mspmsp.dll Microsoft Media Device Service Provider 4675
msports.dll Ports Class Installer 3840
MSPP32.DLL Print Provider for Microsoft Networks 742
msprivs.dll Microsoft Privilege Translations 3099
Mspubw40.dll Microsoft Publisher Wizard Back End Dynamic Link Library 3108
msr2c.dll Microsoft® Forms DLL 2443
msr2cenu.dll Microsoft® Forms DLL 2987
msrahc.dll Remote Assistance Diagnostics Provider 2939
msratelc.dll DLL-fil for Internet-klassificering och for hantering av lokala anvandare 4909
msrating.dll Internet Ratings and Local User Management DLL 1417
msrclr40.dll Microsoft Jet Briefcase Reconciler Library 598
msrd2x40.dll Microsoft (R) Red ISAM 3219
msrd3x40.dll Microsoft (R) Red ISAM 1578
msrdc.dll Remote Differential Compression COM server 2724
MsRdpWebAccess.dll Microsoft Remote Desktop Services Web Access Control 1585
msrecr40.dll Microsoft Jet Briefcase Reconciler Resource Library 4598
msrepl40.dll Microsoft Replication Library 3008
msrle32.dll Microsoft RLE Compressor 3145
Mss32.dll Miles Sound System 4416
mss64.dll Miles Sound System 4897
mssap.dll DRM 2302
msscb.dll msscb.dll 4526
msscntrs.dll msscntrs.dll 4459
msscp.dll Windows Media Secure Content Provider 4933
MSSETUP.DLL Setup DLL 522
mssha.dll Windows Security Health Agent 3646
msshavmsg.dll Meddelande fran Microsoft Systemhalsoagentverifieraren 3508
msshooks.dll Microsoft Search Hooks 3265
MSSHRUI.DLL Shell extensions for sharing 1786
msshsq.dll Structured Query 1069
mssign32.dll Microsoft Trust Signing APIs 3278
mssip32.dll MSSIP32 Forwarder DLL 5050
mssitlb.dll mssitlb 2164
mssp232.dll N/A 4897
MSSP32.DLL N/A 1537
MSSP3AR.DLL Arabic Spell Checker for Microsoft Corporation, by Coltec M.E. 2067
MSSP3ES.DLL Spanish Spelling Engine 3897
MSSP3GE.DLL Lingsoft CSAPI 1571
MSSP3NO.DLL Lingsoft CSAPI 3678
MSSP3PB.DLL Itautec Revisor Ortografico Brasileiro - Itautec Brazilian Speller 2123
MSSPELL3.DLL Microsoft Speller 2130
MsSpellCheckingFacility.dll Microsoft Spell Checking Facility 4643
mssph.dll Microsoft Search Protocol Handler 2813
mssphtb.dll Outlook MSSearch Connector 1826
mssprxy.dll Microsoft Search Proxy 2177
mssrch.dll mssrch.dll 1117
MSSTDFMT.DLL Microsoft Standard Data Formating Object DLL 4227
msstrc.dll Microsoft Search Tracer 2697
mssvp.dll MSSearch Vista Platform 2838
msswch.dll msswch 981
mstask.dll Task Scheduler interface DLL 4113
mstext40.dll Microsoft Jet Text Isam 3924
msTextPrediction.dll Microsoft TextPrediction DLL 540
MSTH32.DLL N/A 1321
mstime.dll Microsoft (R) Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML 3123
mstlsapi.dll Microsoft® Terminal Server Licensing 1223
mstscax.dll Remote Desktop Services ActiveX Client 4871
MSTTSEngine.dll N/A 1743
MSTTSLoc.dll N/A 4383
mstx3032.dll Microsoft Jet Text Isam 2498
msutb.dll MSUTB Server DLL 1209
msv1_0.dll Microsoft Authentication Package v1.0 3554
MSVBVM50.DLL Visual Basic Virtual Machine 1719
Msvbvm60.dll Visual Basic Virtual Machine 3693
msvci70.dll Microsoft® C++ Runtime Library 2739
msvcirt.dll Windows NT IOStreams DLL 2282
MSVCIRTD.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 4386
msvcm80.dll Microsoft® C Runtime Library 4102
msvcm80d.dll Microsoft® C Runtime Library 3405
msvcm90.dll Microsoft® C Runtime Library 1404
msvcp_win.dll Microsoft® C Runtime Library 2222
msvcp100.dll Microsoft® C Runtime Library 6643
msvcp100d.dll Microsoft® C Runtime Library 2457
msvcp110_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 1156
msvcp110_win.dll Microsoft® STL110 C++ Runtime Library 2851
msvcp110.dll Microsoft® C Runtime Library 5593
msvcp110d.dll Microsoft® C Runtime Library 705
msvcp120_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 2825
msvcp120.dll Microsoft® C Runtime Library 8414
msvcp120d.dll Microsoft® C Runtime Library 1701
msvcp140.dll Microsoft® C Runtime Library 16206
msvcp140d.dll Microsoft® C Runtime Library 4066
msvcp50.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 3235
msvcp60.dll Microsoft (R) C++ Runtime Library 675
MSVCP60D.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 4419
MSVCP70.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 4967
msvcp71.dll Microsoft® C++ Runtime Library 2775
msvcp71d.dll Microsoft® C++ Runtime Library 4257
msvcp80.dll Microsoft® C++ Runtime Library 4987
msvcp80d.dll Microsoft® C++ Runtime Library 3296
msvcp90.dll Microsoft® C++ Runtime Library 3928
msvcp90d.dll Microsoft® C++ Runtime Library 2609
msvcr100_clr0400.dll Microsoft® .NET Framework 1016
msvcr100.dll Microsoft® C Runtime Library 5788
msvcr100d.dll Microsoft® C Runtime Library 635
msvcr110_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 994
msvcr110.dll Microsoft® C Runtime Library 8232
msvcr110d.dll Microsoft® C Runtime Library 4183
msvcr120_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 4805
msvcr120.dll Microsoft® C Runtime Library 6000
msvcr120d.dll Microsoft® C Runtime Library 4945
msvcr70.dll Microsoft (R) C Runtime Library 3946
MSVCR70d.dll Microsoft® C Runtime Library 1618
msvcr71.dll Microsoft® C Runtime Library 7362
msvcr71d.dll Microsoft® C Runtime Library 1939
msvcr80.dll Microsoft® C Runtime Library 2560
msvcr80d.dll Microsoft® C Runtime Library 4982
msvcr90.dll Microsoft® C Runtime Library 3522
msvcr90d.dll Microsoft® C Runtime Library 4691
msvcrt.dll Windows NT CRT DLL 1286
MSVCRT10.DLL N/A 1783
msvcrt20.dll Microsoft® C Runtime Library 1686
msvcrt40.dll VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll) 2666
MSVCRTD.DLL Microsoft (R) C Runtime Library 2462
msvfw32.dll Microsoft Video for Windows DLL 2165
msvidc32.dll Microsoft Video 1 Compressor 2189
msvidctl.dll ActiveX-kontrol for direktuppspelad video 1790
msvideo.dll N/A 2507
MSVideoDSP.dll Video Stabilization MFT 4875
msvproc.dll Media Foundation Video Processor 977
msw3prt.dll ISAPI DLL-fil for webbutskrift 4588
MSWB7.dll MSWB7 DLL 612
MSWB70011.dll MSWB7EA DLL 1392
MSWB7001E.dll MSWB7EA DLL 1142
MSWB70404.dll MSWB7EA DLL 4184
MSWB70804.dll MSWB7EA DLL 3900
mswdat10.dll Microsoft Jet Sort Tables 4931
mswebdvd.dll Modulen MSWebDVD 650
mswmdm.dll Windows Media Device Manager Core 2580
mswng300.dll Microsoft Wingman Library 4211
mswsock.dll Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider 3470
mswsosp.dll Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider 2431
mswstr10.dll Microsoft Jet Sort Library 1341
msxbde40.dll Microsoft Jet xBASE Isam 1482
MSXML.DLL XML OM for Win32 1523
msxml2.dll XML OM for Win32 3139
msxml2r.dll XML Resources for Win32 4611
msxml3.dll MSXML 3.0 SP10 4357
MSXML3A.DLL XML Resources 2055
msxml3r.dll XML Resources 2518
msxml4.dll MSXML 4.0 SP 1 3075
msxml6.dll MSXML 6.0 3189
msxml6r.dll XML Resources 2355
msxmlr.dll XML Resources for Win32 2247
MSxpsPCL6.dll XPS to PCL6 Print Pipeline Filter 4727
MSxpsPS.dll XPS to PS Print Pipeline Filter 1293
MSystem.dll Dll_MSys Dynamic Link Library 4787
msyuv.dll Microsoft UYVY Video Decompressor 4129
MTF.DLL Microsoft IME 3305
MTFServer.DLL Microsoft IME 4993
MTFUtils.DLL Microsoft IME 3914
mtp.dll N/A 2088
mtxclu.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Failover Clustering Support DLL 2568
mtxdm.dll N/A 3951
mtxex.dll COM+ 3284
mtxlegih.dll N/A 2759
mtxoci.dll Microsoft database support DLL for Oracle 4993
mtxparhd.dll Matrox Parhelia Display Driver 1685
muifontsetup.dll MUI Callback for font registry settings 1212
MUILanguageCleanup.dll MUI Callback for Language pack cleanup 5010
MultiMediaSDKHelper.dll MultiMed ????? 4996
mumsg.dll N/A 1621
mwdds.dll DDS Module 592
mwgfx.dll Multi Image Read/Write/Process DLL 2166
MWSBAR.DLL My Web Search Bar 1554
MXDWDRV.DLL Microsoft XPS Document Writer 1187
mxdwdui.dll Ресурс средства записи документов XPS (Майкрософт) 3150
MXEAgent.dll MXE Agent 2030
MxEXIF_REL_U_VC9.dll Magix EXIF processing library 2218
MXGesture_rel_u_vc9.Dll MAGIX Gesture DLL 527
mxmvcc.dll CUSTCC DLL 1748
mycomput.dll Computer Management 3289
mydocs.dll My Documents Folder UI 3705
MyGUIEngine.dll N/A 3457