ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย M

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
M2000Twn.dll TwainUI DLL 3390
m3plugin.dll MyWebSearch Idle Monitor 1723
m4d.dll N/A 1769
mac3r.dll N/A 2560
machinist2.dll N/A 4547
mag_hook.dll Microsoft Magnifier hook library file 3501
MagCore.dll MagCore 4405
magicskin.dll MagicSkin DLL 1964
MagixOFA_u.dll Online Services DLL Unicode Version (internal) 4909
Magnification.dll Microsoft Magnification API 1690
MagPCMac.dll MagPCMac 1416
magPltfm.dll magPltfm 1604
maguicommon.dll MagUICommon 1909
MagUICommonET.dll MagUICommonET 2600
maguiengine.dll MagUIEngine 1194
MagUIImage.dll MagUIImage 2983
maguiinter.dll MagUIInter 4348
MailMIME.dll MailMIME DLL 3096
MailSMTP.dll MailSMTP DLL 4478
MaintenanceUI.dll Maintenance Settings Control Panel 3517
malslib.dll MALSLIB.DLL 1798
ManagedZLib.dll N/A 3569
manager.dll Display Manager 4952
mangalore.dll N/A 3785
mantle32.dll Mantle loader 672
mantle64.dll Mantle loader 600
mantleaxl32.dll Mantle extension library 1417
mantleaxl64.dll Mantle extension library 1923
MAPI.DLL N/A 4531
mapi32.dll Extended MAPI 1.0 for Windows NT 2730
mapiml.dll MAPIMail Module 4547
MAPOBJ90.DLL N/A 2598
MARSCORE.DLL Microsoft Help Center Shell 3082
mathdllr.dll Mathcad UI 4784
Maxcodec.dll PaperPort Compressor-Decompressor 2115
Maxkernl.dll PaperPort File & Rendering 1886
MAXLINK.DLL N/A 3224
MAXLINK3.DLL PaperPort API Services Library 3526
MAXLINKN.DLL PaperPort API Services Library 3439
MAXNMGR.DLL PaperPort Annotations Manager 896
MAXPREF.DLL PaperPort Preferences 3475
Maxrast.dll PaperPort Rendering 2494
Maxutil.dll PaperPort Utilities Library 2733
MbaeApi.dll Mobile Broadband Account Experience API 2902
MbaeApiPublic.dll Mobile Broadband Account API 2601
MbaeXmlParser.dll Mobile Broadband Account Experience Parser 2103
mbamsrv.dll Malwarebytes Anti-Malware 812
MBCfg64.dll N/A 2042
mbsmsapi.dll Microsoft Windows Mobile Broadband SMS API 3222
mbussdapi.dll Microsoft Windows Mobile Broadband USSD API 2857
mc_mfimport.dll Media Format Importer 2568
MC3.dll MC3 4765
mcastmib.dll Microsoft Multicast subagent 2801
MCCDyn.dll Dll_MCC Dynamic Link Library 4424
mcd32.dll OpenGL MCD Client DLL 4609
mcdsrv32.dll MCD Server 4814
MCEWMDRMNDBootstrap.dll Windows® Media Center WMDRM-ND Receiver Bridge Bootstrap DLL 1307
mchgrcoi.dll Medium Changer CoInstaller 2567
mciavi32.dll MCI-drivrutin for Video For Windows 3391
mcicda.dll MCI-drivrutin for cdaudio-enheter 2986
mciole16.dll N/A 1029
mciole32.dll MCI OLE DLL 1591
mciqtz32.dll DirectShow MCI Driver 4318
mciseq.dll MCI driver for MIDI sequencer 4026
mciwave.dll MCI driver for waveform audio 1225
mclick.dll HyperCam 3 Support DLL 5011
mclmcrrt77.dll N/A 847
mcmde.dll MCMDE DLL 4098
MCRTL32.DLL McAfee Run Time Library 2769
mcscan32.dll AV Scanning Engine 4177
mcsrchPH.dll Windows Media Center Search Protocol Handler 1263
mctres.dll MCT resource DLL 2650
MctsInterface.dll N/A 2414
mcupdate_AuthenticAMD.dll AMD Microcode Update Library 1090
mcupdate_GenuineIntel.dll Intel Microcode Update Library 2309
Mcx2Svc.dll Media Center Extender Service 880
McxDriv.dll Media Center Extender Resources 4116
mdhcp.dll COM-granssnitt for Microsoft MDHCP-klient 568
mdll32.dll N/A 729
MDMAppProv.dll MDM Application Provider 1936
mdminst.dll Modem Class Installer 1336
mdmregistration.dll MDM Registration DLL 3098
MDMSettingsProv.dll MDM Settings Provider 2617
mdmxsdk.dll Diagnostic Interface DLL 4683
mdnsNSP.dll Bonjour Namespace Provider 2664
mDNSResponder.dll Bonjour Service 3491
mdwmdmsp.dll WMDM Service Provider driver for MDM Drivers 1548
MediaAccessibility.dll MediaAccessibility.dll 4209
MediaInfo.dll MediaInfo ????? 3054
MediaMetadataHandler.dll Media Metadata Handler 4167
MediaPlayer-DLMigPlugin.dll Windows Media Player Downlevel Migration Plugin 1909
MediaToolbox.dll MediaToolbox 820
memdiag.dll Memory Tester Enhancement 1686
memdump_x64_rwdi.dll N/A 4161
MemMgr.dll N/A 1929
Memory.dll memory 3564
MemoryDiagnostic.dll Microsoft Windows Memory Diagnostic Task Handler 2829
MenuWnd.dll MenuWnd DLL 2673
meqon.dll N/A 1017
MessageBus.dll NVIDIA Message Bus 4030
MetadataSys.dll Metadata Property System 624
MExplorer.dll N/A 1055
mf.dll Media Foundation DLL 2825
mf3216.dll 32-bit to 16-bit Metafile Conversion DLL 2254
mfAACEnc.dll Media Foundation AAC Encoder 3768
mfasfsrcsnk.dll Media Foundation ASF Source and Sink DLL 2866
mfc100.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 2960
mfc100u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 4897
mfc110.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3818
mfc110u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1338
mfc120.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1677
mfc120d.dll MFCDLL Shared Library - Debug Version 3183
mfc120u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3287
mfc140.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1764
mfc140u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 6300
Mfc30.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 2852
mfc40.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1659
mfc40loc.dll MFC Language Specific Resources 4179
mfc40u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3716
mfc42.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3534
MFC42D.DLL MFCDLL Shared Library - Debug Version 921
mfc42loc.dll MFC Sprakspecifika resurser 769
MFC42LU.DLL MFCDLL Shared Library - Retail Version 1250
mfc42u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 4209
mfc70.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1095
mfc70u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1447
MFC71.DLL MFCDLL Shared Library - Retail Version 2597
mfc71d.dll MFCDLL Shared Library - Debug Version 3943
mfc71u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 2931
mfc80.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3892
mfc80u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 3913
mfc90.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 1092
mfc90u.dll MFCDLL Shared Library - Retail Version 4235
mfcans32.dll OLE2ANSI Library - Retail Version 4130
MFCaptureEngine.dll Media Foundation CaptureEngine DLL 2925
mfclibary.dll N/A 3801
mfcm120.dll MFC Managed Library - Retail Version 3407
mfcm120u.dll MFC Managed Library - Retail Version 2962
mfcm140.dll MFC Managed Library - Retail Version 1079
MFCO30.DLL MFCOLE Shared Library - Retail Version 2166
mfco42d.dll MFCOLE Shared Library - Debug Version 4087
mfcore.dll Media Foundation Core DLL 4683
mfcsubs.dll COM+ 2421
mfcuia32.dll Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support 4255
mfds.dll Media Foundation Direct Show wrapper DLL 1036
mfdvdec.dll Media Foundation DV Decoder 1815
mferror.dll Media Foundation Error DLL 2281
mfh264enc.dll Media Foundation H264 Encoder 2801
MFL_u_VC9.dll MFL DLL 1720
MFMediaEngine.dll Media Foundation Media Engine DLL 839
mfmjpegdec.dll Media Foundation MJPEG Decoder 1699
mfmp4srcsnk.dll Media Foundation MPEG4 Source and Sink DLL 3957
mfmpeg2srcsnk.dll Media Foundation MPEG2 Source and Sink DLL 2981
mfnetcore.dll Media Foundation Net Core DLL 621
mfnetsrc.dll Media Foundation Net Source DLL 3808
mfperfhelper.dll MFPerf DLL 1168
mfplat.dll Media Foundation Platform DLL 2525
MFPlay.dll Media Foundation Playback API DLL 4728
mfps.dll Media Foundation Proxy DLL 3207
mfreadwrite.dll Media Foundation ReadWrite DLL 3105
mfsrcsnk.dll Media Foundation Source and Sink DLL 4415
mfsvr.dll Media Foundation Simple Video Renderer DLL 1995
mftranscode.dll Media Foundation Transcode DLL 1953
mfvdsp.dll Windows Media Foundation Video DSP Components 3892
MFWMAAEC.DLL Windows Media Audio AEC for Media Foundation 3228
MGIIpl2.dll N/A 1375
mgmtapi.dll Microsoft SNMP Manager API (uses WinSNMP) 3073
mgsimcommon.dll simcommon 1060
mgtdyn.dll MagtekHidMsr 2174
mgUpdateSupport.dll UpdateSupport 2923
mhputilu.dll MHPUtil Module 3637
mi.dll Management Infrastructure 1824
mibincodec.dll Management Infrastructure binary codec component 988
microsoft-windows-battery-events.dll Microsoft-Windows-Battery-Events Resources 3724
microsoft-windows-hal-events.dll Microsoft-Windows-HAL-Events Resources 562
microsoft-windows-kernel-pnp-events.dll Microsoft-Windows-Kernel-Pnp-Events Resources 3746
microsoft-windows-kernel-power-events.dll Microsoft-Windows-Kernel-Power-Events Resources 2755
microsoft-windows-kernel-processor-power-events.dll Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power-Events Resources 1950
microsoft-windows-pdc.dll Microsoft-Windows-Pdc Resources 4283
microsoft-windows-processor-aggregator-events.dll Microsoft-Windows-Processor-Aggregator-Events Resources 2168
microsoft-windows-sleepstudy-events.dll Microsoft-Windows-SleepStudy-Events Resources 4376
microsoft-windows-storage-tiering-events.dll Microsoft-Windows-Storage-Tiering-Events Resources 4832
microsoft-windows-system-events.dll Microsoft-Windows-System-Events Resources 1961
Microsoft.BackgroundIntelligentTransfer.Management.Interop.dll Microsoft Windows BITS Managed Library 2730
Microsoft.BitLocker.Structures.dll Microsoft.BitLocker.Structures 565
Microsoft.Dism.PowerShell.dll DismCmdlets 1349
Microsoft.Dism.Powershell.Resources.dll N/A 3850
Microsoft.Dtc.PowerShell.Resources.dll N/A 4359
Microsoft.Management.Infrastructure.Native.Unmanaged.dll Microsoft.Management.Infrastructure.Native.Unmanaged.dll 3711
microsoft.managementconsole.dll MMCFx 4755
Microsoft.Office.Interop.Excel.dll Microsoft.Office.Interop.Excel 4224
Microsoft.PowerShell.DSC.FileDownloadManager.dll N/A 3465
Microsoft.PowerShell.DSC.FileDownloadManager.Resources.dll N/A 1586
Microsoft.Windows.AppBackgroundTask.Commands.dll AppBackgroundTaskCmdlets 4481
Microsoft.Windows.Firewall.Commands.dll NetworkSecurityCmdlets 663
Microsoft.Windows.Firewall.Commands.Resources.dll N/A 4855
Microsoft.WindowsErrorReporting.PowerShell.dll WerCmdlets 4203
Microsoft.WindowsSearch.Commands.dll N/A 4788
Microsoft.WindowsSearch.Commands.Resources.dll N/A 3203
MicrosoftAccountTokenProvider.dll Microsoft® Account Token Provider 3962
midas.dll Borland MIDAS Component Package 3792
midimap.dll Microsoft MIDI Mapper 5105
MiFramework.dll N/A 2114
migcore.dll Migration Engine Core 4884
migflt.dll PBR Wim Capture Utility - Filter DLL 1069
migisol.dll Migration System Isolation Layer 4924
miglibnt.dll NT migration dll support 3211
migres.dll Migration Resources DLL 767
migstore.dll Migration Engine Store 2781
MigSys.dll MigSys.XML helper DLL 3729
miguiresource.dll MIG wini32 resources 4158
milcore.dll Microsoft MIL Core Library 1666
mimefilt.dll MIME Filter 2802
mimofcodec.dll Management Infrastructure mof codec component 3034
miner.dll coin-miner 1315
mingwm10.dll N/A 4262
MiniObject.dll N/A 590
miniomp.dll N/A 1405
MiraDisp.dll UMDF Miracast display port driver 1881
MirrorDrvCompat.dll Mirror Driver Compatibility Helper 5007
MiscUtil.dll MiscUtil 3158
mispace.dll Storage Management Provider for Spaces 2067
miutils.dll Management Infrastructure 2595
mkl_intel_thread.dll Intel® Math Kernel Library 3758
mlang.dll Multi Language Support DLL 4886
mll_hp.dll HP Media Label Library 2179
mll_mtf.dll MTF (Microsoft Tape Format) Media Label Library 2977
mll_qic.dll QIC113 Media Label Library 4714
mmcbase.dll MMC Base DLL 4029
mmcex.dll MMCEx 827
mmcfxcommon.dll MMCFxCommon 5007
mmci.dll Media class installer 4348
mmcico.dll Media class co-installer 4841
mmcndmgr.dll MMC Node Manager DLL 3280
mmcshext.dll MMC Shell Extension DLL 2221
mmcss.dll Multimedia Class Scheduler Service 2192
MMDevAPI.dll MMDevice API 2175
mmdrv.dll MultiMedia Kernel support Driver 3000
MMDxShow.dll N/A 4850
MMFUtil.dll WMI Snapin Helpers 2062
mmgit.dll Musicmatch® Global Interface Table 4926
mmres.dll General Audio Resources 4982
mmsystem.dll N/A 3375
mmutilse.dll Microsoft Multimedia Controls Utilities 2815
MMVCP70.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 821
MMVCR70.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 3908
mnmdd.dll Application Sharing Display Driver 751
mnysl08.dll Money Standard Library 1718
mnysvc08.dll Money Utility Services 718
MobileConnectInterop.dll N/A 2005
mobilesource.dll ManyCam Virtual Webcam 1350
mobsync.dll Microsoft Synkroniseringshanteraren 3608
ModemMigPlugin.dll Offline Files Migration Plugin 4773
modemui.dll Windows Modem Properties 988
modex.dll ModeX Display Driver 3485
moduleframework.dll N/A 1992
mofd.dll WMI 581
mofinstall.dll Installers for for MOF files 4102
MoIME_ps.dll Microsoft IME 2719
mono.dll Unity Technologies fork of mono runtime 596
montr_ci.dll Microsoft Monitor Class Installer 3560
moricons.dll Windows NT Setup Icon Resources Library 4538
MorphSupport.dll MorphVOX Support 2017
MotionEffect.dll Wondeshare Motion Effect 3810
MotionMgr.dll Motion Manager 1862
mozalloc.dll N/A 1288
mozcrt19.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 1405
mozglue.dll N/A 4780
mozjs.dll N/A 2106
mozsqlite3.dll SQLite Database Library 4933
mozutils.dll N/A 2800
MP3DMOD.DLL Microsoft MP3 Decoder DMO 1432
mp3plugin.dll Sound Forge MPEG Layer 3 Library 1329
MP4_http.dll MP4_HTTP Dynamic Link Library 3331
MP43DECD.DLL Windows Media MPEG-4 Video Decoder 3268
mp43dmod.dll Windows Media MPEG-4 Video Decoder 1044
MP4FileLibU.dll N/A 1404
MP4SDECD.DLL Windows Media MPEG-4 S Video Decoder 2631
mp4sdmod.dll Corona Windows Media MPEG-4 S Video Decoder 3534
MpClient.dll Client Interface 3493
MpegVideo.dll MpegVideo Module 1240
MPG4DECD.DLL Windows Media MPEG-4 Video Decoder 3780
MPG4DMOD.dll Microsoft Windows Media Component Removal File. 2734
mpgaout.dll MPEG Audio Encoder 683
mpiwin32.dll mpi32 DLL 1175
mplapx.dll N/A 3212
mplvpx.dll N/A 1942
mpr.dll DLL-fil for router med flera providers 2636
mprapi.dll Windows NT MP Router Administration DLL 4160
mprddm.dll Demand Dial Manager Supervisor 1764
mprdim.dll Dynamic Interface Manager 2166
mprext.dll Multiple Provider Router Extension DLL 3666
mprmsg.dll Multi-Protocol Router Service Messages DLL 735
mprui.dll Flerprovider 689
MPS.dll Modular Parsing System 2171
MPSSVC.dll Microsoft Protection Service 4459
mqad.dll Windows NT MQ Client AD Access 2505
mqcertui.dll Windows NT Certificate Dialogs 946
mqdscli.dll Windows NT MQ Client Directory Service 1841
mqgentr.dll MSMQ Trigger Generic Object 4994
mqise.dll MSMQ ISAPI EXTENSION 3194
mqlogmgr.dll MS DTC log manager DLL 4382
mqmigplugin.dll Message Queue Migration plugin DLL 1476
mqoa.dll Message Queuing ActiveX Interface 1627
mqperf.dll Windows NT MQ Performance Coutners 4112
mqqm.dll Windows NT MQ Queue Manager 3645
mqrt.dll Windows NT MQ Run time DLL 886
mqrtdep.dll Message Queueing Dependent Client 767
mqsec.dll Windows NT, MSMQ 2.0 Security 4673
mqsnap.dll Windows NT MSMQ Admin 3853
mqtrig.dll MSMQ Trigger Object Module 2297
mqupgrd.dll MSMQ Upgrade 2892
mqutil.dll MQ-verktygs-DLL for Windows NT 1448
MrmCoreR.dll Microsoft Windows MRM 4261
MrmIndexer.dll Microsoft Windows MRM 875
Mros432.dll mrosm432 2125
mrtRate.dll Rate Sensing DLL 4610
msaatext.dll Active Accessibility text support 770
MSAB32.DLL Network AB provider for MSNet (NT) 4019
MSAC3ENC.DLL Microsoft AC-3 Encoder 4968
msacm.dll N/A 4539
msacm32.dll Microsoft ACM Audio Filter 1541
MSADOX.DLL Microsoft ADO Extentions Library 852
msafd.dll Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider 5106
Msajetfs.dll Microsoft Jet Transport Library 1679
Msajt200.dll N/A 4885
MsApoFxProxy.dll MsApoFxProxy 2823
msapsspc.dll DPA-klient for 32-bitarsplattformar 4750
msasn1.dll ASN.1 Runtime APIs 4034
MSAudDecMFT.dll Media Foundation Audio Decoders 3000
msaudite.dll Security Audit Events DLL 2421
msauserext.dll MSA USER Extension DLL 4910
MSCAND20.DLL Microsoft Candidate UI 10.1 3156
mscandui.dll MSCANDUI Server DLL 3717
mscat32.dll MSCAT32 Forwarder DLL 3428
msched.dll Maintenance Scheduler 1515
msclmd.dll Microsoft Class Mini-driver 3425
mscms.dll Microsoft Color Matching System DLL 2440
msconf.dll DLL-fil for konferensverktyg 2494
mscoree.dll Microsoft .NET Runtime Execution Engine 3790
mscoreei.dll Microsoft .NET Runtime Execution Engine 4501
mscorees.dll Microsoft .NET Runtime Execution Engine 3778
mscorier.dll Ресурсы IE для исполняющей среды Microsoft .NET 3730
mscories.dll Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION 4228
mscorjit.dll Microsoft .NET Runtime Just-In-Time Compiler 1526
mscorlib.DLL Microsoft Common Language Runtime Class Library 3371
mscorsvc.dll .NET Runtime Optimization Service 870
mscorwks.dll Microsoft .NET Runtime Common Language Runtime - WorkStation 3343
mscpx32r.dLL ODBC Code Page Translator Resources 1635
mscpxl32.dLL ODBC Code Page Translator 3545
msctf.dll MSCTF Server DLL 2250
msctfmig.dll msctfmig Server DLL 1069
MsCtfMonitor.dll MsCtfMonitor DLL 3292
msctfp.dll MSCTFP Server DLL 2691
msctfui.dll MSCTFUI Server DLL 5056
msctfuimanager.dll Microsoft UIManager DLL 1132
msdadiag.dll Built-In Diagnostics 4844
msdart.dll Microsoft Data Access - OLE DB Runtime Routines 3055
msdelta.dll Microsoft Patch Engine 4135
msdmo.dll DMO Runtime 2980
msdri.dll Microsoft Digital Receiver Interface Class Driver 4877
msdrm.dll Windows Rights Management client 2089
msdt.dll Microsoft Support Diagnostic Tool 4788
msdtckrm.dll MS DTCOLE Transactions KTM Resource Manager DLL 1125
msdtclog.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Log Manager DLL 2012
msdtcprx.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator OLE Transactions Interface Proxy DLL 4152
msdtcstp.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Migration DLL 1475
msdtctm.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Transaction Manager DLL 4733
msdtcuiu.dll MS DTC administrative component DLL 2255
msdtcVSp1res.dll DTC Resources for Vista SP1 2515
msdtcwmi.dll DTC WMIv2 Provider 2148
msdxmlc.dll Windows Media Player 4129
msencode.dll N/A 1789
msenv.dll Development Environment DLL 4977
msexch40.dll Microsoft Jet Exchange Isam 4375
msexcl40.dll Microsoft Jet Excel Isam 2512
msfeeds.dll Microsoft Feeds Manager 1177
msfeedsbs.dll Microsoft Feeds Background Sync 4166
msfl11.dll MSFL11 4860
msftedit.dll Rich Text Edit Control, v7.5 943
MsgBoxDll.dll N/A 3300
msgina.dll Inloggnings-GINA for Windows NT 2062
msgr3en.dll Microsoft English Natural Language Server 2513
MSGR3GE.DLL Microsoft German Grammar Checker 4170
msgres32.dll Lernout & Hauspie Grammatik Engine (ES) 4082
msgrfr32.dll Lernout & Hauspie Grammatik Engine (FR) 1566
MSGRGE32.DLL Lernout & Hauspie Grammatik Engine (DE) 4610
msgrocm.dll Windows Messenger OC Manager PlugIn 2617
msgsvc.dll NT Messenger Service 3579
mshtml.dll Microsoft (R) HTML Viewer 5282
MshtmlDac.dll DAC for Trident DOM 3681
mshtmled.dll Microsoft® HTML Editing Component 1672
mshtmler.dll Microsoft® HTML Editing Component's Resource DLL 858
mshtmlmedia.dll Microsoft (R) HTML Media DLL 650
MSHWCHTRIME.dll Microsoft Chinese (Traditional) Handwriting Data 4264
mshwjpnrIME.dll Microsoft Japanese Handwriting Data 980
mshwkorrIME.dll Microsoft Korean Handwriting Data 1928
MSHY32.DLL N/A 588
msi.dll Windows Installer 3093
MsiCofire.dll Corrupted MSI File Recovery Diagnostic Module 3800
msidcrl.dll IDCRL Dynamic Link Library 608
msidcrl30.dll IDCRL Dynamic Link Library 757
msidcrl40.dll Microsoft® Account Dynamic Link Library 4362
msident.dll Microsoft Identity Manager 4185
msidle.dll User Idle Monitor 3569
msidntld.dll Microsoft Identity Manager 2085
msieftp.dll Microsoft Internet Explorer FTP Folder Shell Extension 5146
msihnd.dll Windows® installer 5058
msiltcfg.dll Windows Installer Configuration API Stub 3494
msimg32.dll GDIEXT Client DLL 2070
msimsg.dll Windows® Installer International Messages 3822
MSIMTF.dll Active IMM Server DLL 927
msiprov.dll WMI MSI Provider 4899
MsiProvider.dll DISM Msi Provider 1787
msisip.dll MSI Signature SIP Provider 2765
msiwer.dll MSI Windows Error Reporting 3741
msjava.dll Microsoft® VM 534
Msjet35.dll Microsoft Jet Engine Library 1068
msjet40.dll Microsoft Jet Engine Library 2341
msjetoledb40.dll N/A 1742
msjint40.dll Microsoft Jet Database Engine International DLL 1539
msjt3032.dll Microsoft Jet Engine Library 3790
msjter35.dll Microsoft Jet Database Engine Error DLL 3060
msjter40.dll Microsoft Jet Database Engine Error DLL 4908
msjtes40.dll Microsoft Jet Expression Service 5096
mskeyprotcli.dll Windows Client Key Protection Provider 1668
mskeyprotect.dll Microsoft Key Protection Provider 3817
mslbui.dll Tillagg till Sprakfaltet 2060
MsLog.dll N/A 2230
msls31.dll Microsoft Line Services library file 3812
msltus40.dll Microsoft Jet Lotus 1-2-3 Isam 1287
mslurt.dll User-Generated Microsoft (R) C/C++ Runtime Library 2267
msmail.dll Windows Live Mail 5034
msmmsp.dll Mount Point Manger Sysprep Utility Library 2611
msmpeg2adec.dll Microsoft DTV-DVD Audio Decoder 4438
MSMPEG2ENC.DLL Microsoft MPEG-2 Encoder 3132
msmpeg2vdec.dll Microsoft DTV-DVD Video Decoder 4165
MSNCON32.DLL Microsoft Outlook Hotmail Connector 3620
msncore.dll Windows Live Client Code Module 2378
MSNET32.DLL Microsoft 32-bit Network API Library 506
msnetobj.dll DRM ActiveX Network Object 2767
MSNP32.DLL Natverks-provider for Microsoft-natverk 648
msnsspc.dll MSN Internet Access 1711
MSO.DLL 2007 Microsoft Office component 1971
MSO9.dll Microsoft Office 2000 component 624
mso97.dll N/A 4679
msobjs.dll System object audit names 4562
msoe.dll Windows Mail 4343
msoeacct.dll Microsoft Internet Account Manager 1821
MSOERES.dll Windows Mail 4812
MSOERT2.DLL Microsoft Outlook Express RT Lib 1567
MSOINTL.DLL Office International Resources 757
msoobedui.dll MSOOBE DUI LIBRARY 647
msoobeFirstLogonAnim.dll First Logon Animation 798
msoobeplugins.dll msoobeplugins 1995
msoobeui.dll Windows Machine OOBE UI Layer 2371
msoobewirelessplugin.dll msoobewirelessplugin 4563
msorc32r.dll Microsoft Data Access - ODBC-drivrutin for Oracle-resurser 1401
msorcl32.dll ODBC Driver for Oracle 3799
MSOSS.DLL Microsoft Trust ASN APIs 3222
msoxmlmf.dll Microsoft Office XML MIME Filter 1516
mspatcha.dll Microsoft(R) Patch Engine 4043
mspatchc.dll Microsoft Patch Creation Engine 4964
mspbda.dll Microsoft Protected Broadcast Digital Architecture Class Driver 4777
MsPbdaCoInst.dll Microsoft Protected Broadcast Digital Architecture Class Driver CoInstaller 4114
mspbde40.dll Microsoft Jet Paradox Isam 1069
mspdb60.dll Microsoft (R) Program Database 4172
mspdb80.dll Microsoft® Program Database 880
MSPGIMME.DLL Microsoft® Gimme library 2299
mspmsnsv.dll Microsoft Media Device Service Provider 2563
mspmsp.dll Microsoft Media Device Service Provider 4690
msports.dll Ports Class Installer 3899
MSPP32.DLL Print Provider for Microsoft Networks 744
msprivs.dll Microsoft Privilege Translations 3156
Mspubw40.dll Microsoft Publisher Wizard Back End Dynamic Link Library 3116
msr2c.dll Microsoft® Forms DLL 2448
msr2cenu.dll Microsoft® Forms DLL 2992
msrahc.dll Remote Assistance Diagnostics Provider 2961
msratelc.dll DLL-fil for Internet-klassificering och for hantering av lokala anvandare 4929
msrating.dll Internet Ratings and Local User Management DLL 1501
msrclr40.dll Microsoft Jet Briefcase Reconciler Library 602
msrd2x40.dll Microsoft (R) Red ISAM 3256
msrd3x40.dll Microsoft (R) Red ISAM 1613
msrdc.dll Remote Differential Compression COM server 2781
MsRdpWebAccess.dll Microsoft Remote Desktop Services Web Access Control 1632
msrecr40.dll Microsoft Jet Briefcase Reconciler Resource Library 4604
msrepl40.dll Microsoft Replication Library 3042
msrle32.dll Microsoft RLE Compressor 3224
Mss32.dll Miles Sound System 4680
mss64.dll Miles Sound System 4904
mssap.dll DRM 2310
msscb.dll msscb.dll 4537
msscntrs.dll msscntrs.dll 4550
msscp.dll Windows Media Secure Content Provider 4981
MSSETUP.DLL Setup DLL 526
mssha.dll Windows Security Health Agent 3702
msshavmsg.dll Meddelande fran Microsoft Systemhalsoagentverifieraren 3560
msshooks.dll Microsoft Search Hooks 3324
MSSHRUI.DLL Shell extensions for sharing 1789
msshsq.dll Structured Query 1090
mssign32.dll Microsoft Trust Signing APIs 3352
mssip32.dll MSSIP32 Forwarder DLL 5149
mssitlb.dll mssitlb 2212
mssp232.dll N/A 4908
MSSP32.DLL N/A 1547
MSSP3AR.DLL Arabic Spell Checker for Microsoft Corporation, by Coltec M.E. 2067
MSSP3ES.DLL Spanish Spelling Engine 3898
MSSP3GE.DLL Lingsoft CSAPI 1573
MSSP3NO.DLL Lingsoft CSAPI 3689
MSSP3PB.DLL Itautec Revisor Ortografico Brasileiro - Itautec Brazilian Speller 2124
MSSPELL3.DLL Microsoft Speller 2132
MsSpellCheckingFacility.dll Microsoft Spell Checking Facility 4672
mssph.dll Microsoft Search Protocol Handler 2885
mssphtb.dll Outlook MSSearch Connector 1923
mssprxy.dll Microsoft Search Proxy 2285
mssrch.dll mssrch.dll 1182
MSSTDFMT.DLL Microsoft Standard Data Formating Object DLL 4231
msstrc.dll Microsoft Search Tracer 2707
mssvp.dll MSSearch Vista Platform 2941
msswch.dll msswch 1002
mstask.dll Task Scheduler interface DLL 4204
mstext40.dll Microsoft Jet Text Isam 3971
msTextPrediction.dll Microsoft TextPrediction DLL 558
MSTH32.DLL N/A 1323
mstime.dll Microsoft (R) Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML 3189
mstlsapi.dll Microsoft® Terminal Server Licensing 1255
mstscax.dll Remote Desktop Services ActiveX Client 4970
MSTTSEngine.dll N/A 1764
MSTTSLoc.dll N/A 4409
mstx3032.dll Microsoft Jet Text Isam 2501
msutb.dll MSUTB Server DLL 1259
msv1_0.dll Microsoft Authentication Package v1.0 3661
MSVBVM50.DLL Visual Basic Virtual Machine 1725
Msvbvm60.dll Visual Basic Virtual Machine 3836
msvci70.dll Microsoft® C++ Runtime Library 2745
msvcirt.dll Windows NT IOStreams DLL 2399
MSVCIRTD.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 4392
msvcm80.dll Microsoft® C Runtime Library 4121
msvcm80d.dll Microsoft® C Runtime Library 3418
msvcm90.dll Microsoft® C Runtime Library 1479
msvcp_win.dll Microsoft® C Runtime Library 2276
msvcp100.dll Microsoft® C Runtime Library 6941
msvcp100d.dll Microsoft® C Runtime Library 2476
msvcp110_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 1177
msvcp110_win.dll Microsoft® STL110 C++ Runtime Library 2935
msvcp110.dll Microsoft® C Runtime Library 5737
msvcp110d.dll Microsoft® C Runtime Library 715
msvcp120_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 2850
msvcp120.dll Microsoft® C Runtime Library 8660
msvcp120d.dll Microsoft® C Runtime Library 1730
msvcp140.dll Microsoft® C Runtime Library 17733
msvcp140d.dll Microsoft® C Runtime Library 4094
msvcp50.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 3237
msvcp60.dll Microsoft (R) C++ Runtime Library 757
MSVCP60D.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 4425
MSVCP70.DLL Microsoft (R) C++ Runtime Library 4973
msvcp71.dll Microsoft® C++ Runtime Library 2812
msvcp71d.dll Microsoft® C++ Runtime Library 4268
msvcp80.dll Microsoft® C++ Runtime Library 5038
msvcp80d.dll Microsoft® C++ Runtime Library 3300
msvcp90.dll Microsoft® C++ Runtime Library 3992
msvcp90d.dll Microsoft® C++ Runtime Library 2614
msvcr100_clr0400.dll Microsoft® .NET Framework 1100
msvcr100.dll Microsoft® C Runtime Library 6027
msvcr100d.dll Microsoft® C Runtime Library 655
msvcr110_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 1021
msvcr110.dll Microsoft® C Runtime Library 8636
msvcr110d.dll Microsoft® C Runtime Library 4210
msvcr120_clr0400.dll Microsoft® C Runtime Library 4851
msvcr120.dll Microsoft® C Runtime Library 6503
msvcr120d.dll Microsoft® C Runtime Library 4964
msvcr70.dll Microsoft (R) C Runtime Library 3968
MSVCR70d.dll Microsoft® C Runtime Library 1629
msvcr71.dll Microsoft® C Runtime Library 7650
msvcr71d.dll Microsoft® C Runtime Library 1950
msvcr80.dll Microsoft® C Runtime Library 2653
msvcr80d.dll Microsoft® C Runtime Library 4988
msvcr90.dll Microsoft® C Runtime Library 3598
msvcr90d.dll Microsoft® C Runtime Library 4699
msvcrt.dll Windows NT CRT DLL 1446
MSVCRT10.DLL N/A 1800
msvcrt20.dll Microsoft® C Runtime Library 1729
msvcrt40.dll VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll) 2747
MSVCRTD.DLL Microsoft (R) C Runtime Library 2471
msvfw32.dll Microsoft Video for Windows DLL 2260
msvidc32.dll Microsoft Video 1 Compressor 2257
msvidctl.dll ActiveX-kontrol for direktuppspelad video 1861
msvideo.dll N/A 2515
MSVideoDSP.dll Video Stabilization MFT 4927
msvproc.dll Media Foundation Video Processor 1012
msw3prt.dll ISAPI DLL-fil for webbutskrift 4602
MSWB7.dll MSWB7 DLL 649
MSWB70011.dll MSWB7EA DLL 1398
MSWB7001E.dll MSWB7EA DLL 1147
MSWB70404.dll MSWB7EA DLL 4189
MSWB70804.dll MSWB7EA DLL 3910
mswdat10.dll Microsoft Jet Sort Tables 4967
mswebdvd.dll Modulen MSWebDVD 671
mswmdm.dll Windows Media Device Manager Core 2667
mswng300.dll Microsoft Wingman Library 4218
mswsock.dll Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider 3557
mswsosp.dll Microsoft Windows Sockets 2.0 Service Provider 2438
mswstr10.dll Microsoft Jet Sort Library 1365
msxbde40.dll Microsoft Jet xBASE Isam 1527
MSXML.DLL XML OM for Win32 1538
msxml2.dll XML OM for Win32 3153
msxml2r.dll XML Resources for Win32 4618
msxml3.dll MSXML 3.0 SP10 4490
MSXML3A.DLL XML Resources 2060
msxml3r.dll XML Resources 2579
msxml4.dll MSXML 4.0 SP 1 3128
msxml6.dll MSXML 6.0 3260
msxml6r.dll XML Resources 2411
msxmlr.dll XML Resources for Win32 2253
MSxpsPCL6.dll XPS to PCL6 Print Pipeline Filter 4749
MSxpsPS.dll XPS to PS Print Pipeline Filter 1331
MSystem.dll Dll_MSys Dynamic Link Library 4803
msyuv.dll Microsoft UYVY Video Decompressor 4257
MTF.DLL Microsoft IME 3308
MTFServer.DLL Microsoft IME 4993
MTFUtils.DLL Microsoft IME 3918
mtp.dll N/A 2096
mtxclu.dll Microsoft Distributed Transaction Coordinator Failover Clustering Support DLL 2638
mtxdm.dll N/A 4026
mtxex.dll COM+ 3332
mtxlegih.dll N/A 2816
mtxoci.dll Microsoft database support DLL for Oracle 5045
mtxparhd.dll Matrox Parhelia Display Driver 1697
muifontsetup.dll MUI Callback for font registry settings 1274
MUILanguageCleanup.dll MUI Callback for Language pack cleanup 5052
MultiMediaSDKHelper.dll MultiMed ????? 5012
mumsg.dll N/A 1625
mwdds.dll DDS Module 601
mwgfx.dll Multi Image Read/Write/Process DLL 2169
MWSBAR.DLL My Web Search Bar 1555
MXDWDRV.DLL Microsoft XPS Document Writer 1205
mxdwdui.dll Ресурс средства записи документов XPS (Майкрософт) 3182
MXEAgent.dll MXE Agent 2061
MxEXIF_REL_U_VC9.dll Magix EXIF processing library 2224
MXGesture_rel_u_vc9.Dll MAGIX Gesture DLL 530
mxmvcc.dll CUSTCC DLL 1758
mycomput.dll Computer Management 3364
mydocs.dll My Documents Folder UI 3821
MyGUIEngine.dll N/A 3471