ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย I

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
i3BaseDx_Cli.dll N/A 1305
i3basedx.dll N/A 3046
i3FrameworkDx.dll N/A 1381
i3GfxDx.dll N/A 3663
i3InputDx.dll N/A 537
i3SceneDx.dll N/A 2103
IACCORE.dll N/A 3167
iAdCore.dll iAd Core 1701
ialmdev5.dll Component GHAL Driver 2491
ias.dll Network Policy Server 2783
iasacct.dll IAS-redovisningsprovider 1455
iasads.dll NPS Active Directory Data Store 3764
iasdatastore.dll NPS Datastore server 3415
iashlpr.dll NPS Surrogate Component 2049
IasMigPlugin.dll NPS Migration DLL 4920
iasnap.dll NPS NAP Provider 2845
iaspolcy.dll NPS Pipeline 2083
iasrad.dll NPS RADIUS Protocol Component 2114
iasrecst.dll NPS XML Datastore Access 1312
iassam.dll NPS NT SAM Provider 3722
iassdo.dll NPS SDO Component 2677
iassvcs.dll NPS Services Component 1193
IBSProvider.dll DISM IBS Provider 1947
icaapi.dll DLL Interface to TermDD Device Driver 2755
icardie.dll Microsoft Information Card IE Helper 1690
icardres.dll Windows CardSpace 2899
icccodes.dll Provides ICC signature codes and descriptions for Manufacturer and Model 4209
IcCoinstall.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 3967
IcCoinstall2.dll Hyper-V Integration Components Coinstaller 4268
iccvid.dll Cinepak® Codec 1204
ICFGNT.dll Internet Connection Wizard 723
icfgnt5.dll Internet Connection Wizard 4059
icfupgd.dll Windows Firewal ICF Settings Upgrade 4862
ICG32.DLL Intuit Internet Glue DLL 1354
iChat.dll N/A 3443
icm32.dll Microsoft Color Management Module (CMM) 2998
icmp.dll ICMP DLL 1582
icmui.dll Microsoft Color Matching System User Interface DLL 1366
ICOM32.DLL Icom32.dll 2998
IconCodecService.dll Converts a PNG part of the icon to a legacy bmp icon 2490
iconlib.dll Icon Library 4469
iconv.dll LGPLed libiconv for Windows NT/2000/XP and Windows 95/98/ME 2911
icqcore.dll ICQ Core 1414
ICQMAPI.dll ICQMAPI 4050
icsfiltr.dll Windows Calendar IFilter 1714
icsigd.dll Internet Gateway Device properties 4057
icsvc.dll Virtual Machine Integration Component Service 2709
icudt36.dll ICU Data DLL 4516
icudt40.dll ICU Data DLL 2654
icudt44.dll ICU Data DLL 1387
icudt46.dll ICU Data DLL 1237
icudt48.dll ICU Data DLL 2694
icudt49.dll ICU Data DLL 791
icudt51.dll ICU Data DLL 4726
icudt52.dll ICU Data DLL 3724
icudt53.dll ICU Data DLL 4291
icudt55.dll ICU Data DLL 1733
icudt56.dll ICU Data DLL 2210
icudt57.dll ICU Data DLL 4309
icui18n.dll N/A 851
icuin36.dll IBM ICU I18N DLL 2974
icuin40.dll IBM ICU I18N DLL 1784
icuin44.dll ICU I18N DLL 4899
icuin46.dll ICU I18N DLL 1625
icuin51.dll ICU I18N DLL 4542
icuin52.dll ICU I18N DLL 4367
icuin53.dll ICU I18N DLL 2629
icuin55.dll ICU I18N DLL 1066
icuin57.dll ICU I18N DLL 1007
icuuc.dll icuuc Dynamic Link Library 4233
icuuc36.dll IBM ICU Common DLL 1551
icuuc38.dll IBM ICU Common DLL 1085
icuuc40.dll IBM ICU Common DLL 2854
icuuc44.dll ICU Common DLL 1385
icuuc46.dll ICU Common DLL 877
icuuc51.dll ICU Common DLL 2423
icuuc52.dll ICU Common DLL 3620
icuuc53.dll ICU Common DLL 4358
icuuc55.dll ICU Common DLL 699
icuuc57.dll ICU Common DLL 4022
icwdial.dll Automatisk uppringning for guiden Internet-anslutning 4454
icwphbk.dll Guiden Internet-anslutning 4886
id3lib.dll ID3lib Dynamic Link Library 1699
IdCtrls.dll Identity Controls 1452
idle.dll Microsoft(R) Visual C++ Idle Component 4714
IdListen.dll Identity Listener 4241
idndl.dll Downlevel DLL 577
idq.dll ISAP-tillagg for indexeringstjansten 1072
IDStore.dll Identity Store 4657
IDSTRAFFICPIPE.DLL IdsTrafficPiped 582
idtsec.dll IdtechHidMsr 4724
IEAdvpack.dll ADVPACK 3269
ieakeng.dll Internet Explorer Administration Kit Engine Library 3034
ieaksie.dll Internet Explorer Snap-in Extension to Group Policy 4866
ieakui.dll Microsoft IEAK Shared UI DLL 967
ieapfltr.dll Microsoft Phishing Filter 2392
IECONT.DLL Microsoft Internet Explorer Contacts 2095
IECONTLC.DLL Microsoft Internet Explorer Contacts resources 3853
iedkcs32.dll IEAK branding 3820
ieencode.dll Microsoft Character Encoder 4196
ieetwcollectorres.dll IE ETW Collector Service Resources 3902
ieetwproxystub.dll IE ETW Collector Proxy Stub Resources 806
ieframe.dll Internet Browser 2393
IENPSTUB.DLL Network provider delay load stub 4388
iepeers.dll Internet Explorer Peer Objects 4412
iernonce.dll Extended RunOnce processing with UI 2631
iertutil.dll Run time utility for Internet Explorer 5259
iesetup.dll IOD Version Map 3276
IEShims.dll Internet Explorer Compatibility Shims 2748
iesysprep.dll IE Sysprep Provider 1859
ieui.dll Internet Explorer UI Engine 3077
ifc22.dll Immersion Foundation Classes 1453
IFC23.dll Immersion Foundation Classes 3625
ifm.dll N/A 2549
ifmon.dll IF Monitor DLL 2812
IFORCE2.dll N/A 4967
ifsutil.dll IFS Utility DLL 4603
ifsutilx.dll IFS Utility Extension DLL 1429
ifxcardm.dll Infineon SICRYPT® Card Module 3677
ig4dev32.dll OpenGL(R) Device Driver for Intel(R) Graphics Accelerator 1088
ig4icd32.dll OpenGL(R) Driver for Intel(R) Graphics Accelerator 822
ig4icd64.dll OpenGL(R) Driver for Intel(R) Graphics Accelerator 2364
IGCore.dll N/A 1690
igd10umd32.dll LDDM User Mode Driver for Intel(R) Graphics Technology 4109
igdDiag.dll IGD Helper Class 2414
igdumd32.dll LDDM User Mode Driver for Intel(R) Graphics Technology 4867
igdumdim32.dll User Mode Driver for Intel(R) Graphics Technology 2533
igdusc32.dll Unified Shader Compiler for Intel(R) Graphics Accelerator 2441
IGExportCommon.dll N/A 2362
igfxres.dll igfxres Module 2644
iggy_w32.dll N/A 2144
iggy_w64.dll N/A 1344
iglhcp32.dll iglhcp32 Dynamic Link Library 4446
iglhsip32.dll iglhsip32 Dynamic Link Library 1768
igmpagnt.dll Microsoft IGMP subagent 693
IGO32.dll Origin IGO 1900
igxpdx32.dll DirectDraw(R) Driver for Intel(R) Graphics Technology 1509
igxprd32.dll Intel Graphics 2D Rotation Driver 3882
ihack.dll N/A 2053
IHDS.DLL Microsoft IME 4082
iisadmin.dll Metadata and Admin Service 4183
iisfecnv.dll Microsoft FE Character Set Conversion Library 4982
iismig.dll IIS Migration Plugin 863
iissuba.dll Microsoft IIS sub-authentication handler 3512
IJL10.DLL Intel® JPEG Library 2250
IJL15.DLL Intel® JPEG Library - Retail Version 2485
ijoy.dll N/A 4606
IKEEXT.DLL IKE extension 696
ILPointCloudLib.dll N/A 2754
ils.dll User Location Services Component Module 1449
ILU.dll ILU: A portable image library in development 3113
image_flow.dll Adobe Image Foundation 1071
image_runtime.dll Adobe Image Foundation 1168
image.dll Nero Recorder Driver 936
Image2PDF.dll Image2PDF 1202
IMAGEHLP.DLL Windows NT Image Helper 2343
imagelib_x64_rwdi.dll N/A 1894
imagelib_x86.dll N/A 1712
imagelibcrtU.dll imagelib 1707
ImageModule.dll N/A 894
imageres.dll Windows Image Resource 2801
imagesp1.dll Windows SP1 Image Resource 3161
ImagingProvider.dll DISM Generic Imaging Provider 4653
ImagXpr6.dll ImagXpr6 Module 4491
imapi.dll Image Mastering API 2106
imapi2.dll Image Mastering API v2 3556
imapi2fs.dll Image Mastering File System Imaging API v2 1604
ImBrowse.dll IncrediBrowser DLL 4135
ImDbU.dll IncrediDB DLL 3817
IMEAPIS.DLL Microsoft IME 3983
ImeBrokerps.dll Microsoft IME 2012 682
imecfm.dll Microsoft IME 2012 841
imecfmps.dll Microsoft IME 2012 2141
IMEDICAPICCPS.DLL Microsoft IME 2012 3723
IMEFILES.DLL Microsoft IME 2012 3533
IMELM.DLL Microsoft IME 2012 3559
IMEPADSM.DLL Microsoft IME 2012 4926
IMEROAMING.DLL Microsoft IME 2012 4687
IMESEARCHDLL.DLL IME search module 3686
IMESEARCHPS.DLL Microsoft IME 2012 4481
imeshare.dll Microsoft Office IME Shared property library. 2681
IMETIP.DLL Microsoft IME 2012 4891
imever.dll Microsoft IME 2012 1284
imgdecoder.dll N/A 2532
imgengine.dll Image engine library 3360
imgutil.dll IE plugin image decoder support DLL 1598
IMHttpComm.dll IMHttpCo Dynamic Link Library 4094
IMJKAPI.DLL Microsoft IME 2012 3122
IMJP10K.DLL Microsoft IME 2802
IMJPAPI.DLL Microsoft IME 3035
IMJPCAC.DLL Microsoft IME 2012 3074
IMJPCD.DLL Microsoft IME 3130
IMJPCLST.DLL Microsoft IME 2012 1389
IMJPCMLD.DLL Microsoft IME 2012 3507
imjpcus.dll Microsoft IME 2012 819
IMJPDAPI.DLL Microsoft IME 2012 3610
IMJPDCTP.DLL Microsoft IME 2012 3724
IMJPKDIC.DLL Microsoft IME 4178
IMJPLMP.DLL Microsoft IME 2012 2118
imjpmig.dll Microsoft IME 2012 1795
IMJPPRED.DLL Microsoft IME 2012 4206
imjpskey.DLL Microsoft IME 2012 2832
IMJPSKF.DLL Microsoft IME 2012 2502
IMJPTIP.DLL Microsoft IME 868
imjputyc.dll Microsoft IME 2012 887
imkrapi.dll Microsoft IME 2012 4384
imkrcac.dll Microsoft IME 2012 2262
imkrhjd.dll Microsoft® Korean IME 2136
imkrmig.dll Microsoft IME 2012 2722
imkrotip.dll Microsoft IME 2012 2721
imkrskf.dll Microsoft IME 2012 2837
imkrtip.dll Microsoft IME 2012 4151
imkrudt.dll Microsoft IME 2012 1700
IML32.DLL IML 3661
ImLookU.dll IncrediLook DLL 3381
imm32.dll Multi-User Windows IMM32 API Client DLL 4250
immwrapper.dll N/A 2292
ImNtUtilU.dll IncrediNetUtils DLL 3401
IMorphFile.dll Life Studio:Head API 1388
Impactor.dll C library for writing portable USB drivers in userspace 1690
IMPLODE.DLL Implode Application 504
ImSCCfg.DLL Microsoft Pinyin IME 2012 3622
ImSCCore.dll Microsoft Pinyin IME Core 3412
IMSCDICB.DLL Microsoft Pinyin IME 2012 3181
imscmig.dll Microsoft Pinyin IME 2012 2921
IMSCTIP.dll Microsoft Pinyin IME TIP 693
imscui.DLL Microsoft Pinyin IME UI 4996
IMTCCAC.dll Microsoft IME 2012 1124
IMTCCFG.DLL Microsoft IME 3350
IMTCCORE.DLL Microsoft IME 2012 3354
IMTCDIC.dll Microsoft IME 2012 4225
imtcmig.dll Microsoft IME 2012 3744
IMTCSKF.dll Microsoft IME 2012 550
IMTCTIP.dll Microsoft IME 2012 3085
IMTCTRLN.DLL Microsoft IME 2012 3157
imtcui.DLL Microsoft IME 2012 1804
ImUtils.dll IncrediUtils DLL 4459
ImUtilsU.dll IncrediUtils DLL 3731
ImWrappU.dll IncrediWrapper DLL 4546
IncludeApp.dll N/A 4396
inetcfg.dll Bibliotek for guiden Internet-anslutning 3430
inetclnt.dll InetClnt DLL 4789
inetcomm.dll Microsoft Internet Messaging API Resources 3031
inetcplc.dll Internet pa Kontrollpanelen 2725
inetmib1.dll Microsoft MIB-II subagent 4012
inetpp.dll DLL-fil for Internet-utskriftsprovider 4187
inetppui.dll Internet Print Client DLL 2685
INETRES.dll Microsoft Internet Messaging API Resources 4030
infocardapi.dll Microsoft InfoCards 2971
INFOCOMM.DLL Knihovna napomoci pro Microsoft Internet Information Services 2976
infoctrs.dll Common Internet Information Service Performance Counters 3184
infosoft.dll Wordbreaker and stemmer dll 2927
initpki.dll Microsoft Trust Installation and Setup 2669
Inject.dll Garena Inject 2845
InkEd.dll Microsoft Tablet PC InkEdit Control 2832
inkeng.dll Windows Desktop RichInk Engine 3670
innocallback.dll N/A 2927
INPOUT32.DLL N/A 691
inpshared.dll N/A 3076
input.dll InputSetting DLL 4911
InputSwitch.dll Microsoft Windows Input Switcher 4087
inseng.dll Install engine 4089
InstallEventRes.dll InstallUX event manifest resources 1352
IntelLaptopGaming.dll N/A 2520
intl.dll LGPLed libintl for Windows NT/2000/XP and Windows 95/98/ME 2914
IntlProvider.dll DISM International Provider 742
iologmsg.dll IO Logging DLL 3099
IPBusEnum.dll PnP-X IP Bus Enumerator DLL 2965
IPBusEnumProxy.dll Associated Device Presence Proxy Dll 4139
ipcfgdll.dll Ipconfig API DLL 1221
IPHLPAPI.DLL IP Helper API 1856
iphlpsvc.dll Service that offers IPv6 connectivity over an IPv4 network. 2995
IphlpsvcMigPlugin.dll Iphlpsvc Migration Plugin 774
ipl.dll ipl.dll is the IPLib dispatcher 4778
ipmiprr.dll IPMI Provider Resource 580
ipmiprv.dll WMI IPMI PROVIDER 1168
ipmontr.dll DLL-fil for IP-routerovervakaren 2410
ipnathlp.dll Komponenter for Microsoft NAT Helper 4947
iPodUpdaterExt.dll iPod Universal Updater Module 2550
ippromon.dll DLL-fil for overvakning av IP-protokoll 1106
iprof32.dll Intuit UserProfile DLL 3709
iprop.dll OLE PropertySet Implementation 3304
iprtprio.dll IP Routing Protocol Priority DLL 2034
iprtrmgr.dll IP Router Manager 4464
ipsecsnp.dll IP Security Policy Management Snap-in 4210
ipsecsvc.dll DLL-fil for Windows IPSec SPD-server 3174
ipsmsnap.dll IP Security Monitor Snap-in 1017
ipv6mon.dll DLL-fil for IF-overvakaren 1131
ipworks5.dll IP*Works! V5 3910
ipxmontr.dll DLL-fil for IPX-routerovervakaren 1105
ipxpromn.dll DLL-fil for IPX-routerovervakaren 1883
ipxrip.dll IPX RIP 3566
ipxrtmgr.dll IPX ROUTER MANAGER 2523
ipxsap.dll SAP Agent DLL 4535
ipxwan.dll IPXWAN 4112
ir32_32.dll N/A 2830
ir32_32original.dll N/A 2901
ir41_32original.dll Intel Indeo® Video 4.5 4080
ir41_qc.dll IR41_QC WRAPPER DLL 827
ir41_qcoriginal.dll Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor 4002
ir41_qcx.dll IR41_QCX WRAPPER DLL 4398
ir41_qcxoriginal.dll Intel Indeo® Video Interactive Quick Compressor 1073
ir50_32.dll IR50_32 WRAPPER DLL 3884
ir50_32original.dll Intel Indeo® video 5.10 3172
ir50_qc.dll IR50_QC WRAPPER DLL 2425
ir50_qcoriginal.dll Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor 4914
ir50_qcx.dll Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor 1954
ir50_qcxoriginal.dll Intel Indeo® video 5.10 Quick Compressor 2437
irclass.dll Infrared Class Coinstaller 1265
irmon.dll Infrared Monitor 2437
irrKlang.dll N/A 2331
Irrlicht.dll N/A 3088
iscomlog.dll Microsoft IIS Common Logging Interface DLL 4862
iscsicpl.dll iSCSI Initiator Control Panel Applet 2126
iscsidsc.dll iSCSI Discovery api 4462
iscsied.dll iSCSI Extension DLL 4797
iscsiexe.dll iSCSI Discovery service 3591
iscsilog.dll iSCSI Event Log DLL 4239
iscsium.dll iSCSI Discovery api 2957
iscsiwmi.dll MS iSCSI Initiator WMI Provider 3038
iscsiwmiv2.dll WMI Provider for iSCSI 4457
isdnui.dll Windows ISDN Properties 1801
ISDone.dll библиотека для распаковки arc, 7z, rar, pcf, srep архивов в InnoSetup 4890
isign32.dll Internet-anmalan 3266
ISM.DLL Microsoft IIS Web Admin 4509
isrdbg32.dll ISR Debug 32-bit Engine 2164
ISSkin.dll Inno Setup Skin dll 3851
ISSkinEx.dll ISSkinEx dll 1818
isskinu.dll Inno Setup Skin dll 1529
isxdl.dll Download DLL 2791
itcmm.dll ITCMM 3765
itiimg3.dll ITI Imaging Library 4370
itircl.dll Microsoft® InfoTech IR Local DLL 1549
itss.dll Microsoft® InfoTech Storage System Library 3903
iTunes.dll iTunes 1827
iTunesMobileDevice.dll iTunesMobileDevice 1415
iTVData.dll iTV Data Filters. 550
iuengine.dll Windows Update Control Engine 1953
iuilp.dll iuilp 3168
iusb3mon.dll Intel(R) USB 3.0 Monitor 3614
ixsso.dll Objekt for serversidan av indexeringstjansten 4268
iyuv_32.dll Intel Indeo(R) Video YUV Codec 2599