ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย F

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
f_in_box.dll F-IN-BOX DLL Edition 3476
f3ahvoas.dll JP Japanese Keyboard Layout for Fujitsu FMV oyayubi-shift keyboard 4168
facompress.dll N/A 1555
FAHDll.dll File Association Helper 3381
FAHDll64.dll File Association Helper 4376
fastprox.dll WMI Custom Marshaller 1530
faultrep.dll Windows Error Reporting 772
fbclient.dll Firebird SQL Server 3158
fbxsdk-2012.2.dll N/A 3669
FC3.dll Dunia Engine/Far Cry 2 Dynamic Link Library 905
FC64.dll Dunia Engine/Far Cry 2 Dynamic Link Library 4378
fdBth.dll Function Discovery Bluetooth Provider Dll 4352
fdBthProxy.dll Bluetooth Provider Proxy Dll 3020
FdDevQuery.dll Microsoft Windows Device Query Helper 4132
fde.dll Folder Redirection Snapin Extension 2179
fdeploy.dll Winlogon-tillagg for mappomdirigering 1041
fdPHost.dll Function Discovery Provider host service 4160
fdPnp.dll Pnp Provider Dll 1799
fdprint.dll Function Discovery Print Provider Dll 2419
fdProxy.dll Function Discovery Proxy Dll 3939
FDResPub.dll Function Discovery Resource Publication Service 2988
fdSSDP.dll Function Discovery SSDP Provider Dll 1243
fdWCN.dll Windows Connect Now - Config Function Discovery Provider DLL 1499
fdWNet.dll Function Discovery WNet Provider Dll 1309
fdWSD.dll Function Discovery WS Discovery Provider Dll 2890
feclient.dll Windows NT File Encryption Client Interfaces 4830
FFImage.dll N/A 1892
ffmpeg.dll N/A 2364
ffmpegsumo.dll Google Chrome 4970
FFmt.dll Digidesign Audio Engine 3282
ffresources.dll lockdll Dynamic Link Library 3640
fftw3.dll N/A 839
fhautoplay.dll Microsoft® File History AutoPlay Integration Library 3348
fhcat.dll File History Catalog Library 1545
fhcfg.dll File History Configuration Manager 2067
fhcleanup.dll File History Disk Cleanup Handler 655
fhcpl.dll File History Control Panel 4907
fhengine.dll File History Engine 4971
fhevents.dll File History Event Listener Library 1153
fhlisten.dll File History HomeGroup Listener 2724
fhshl.dll File History Custom Shell Library 3214
fhsrchapi.dll File History Search API 3364
fhsrchph.dll File History Search Protocol Handler 2234
fhsvc.dll File History Service 1084
fhsvcctl.dll File History Service Control Library 1638
fhtask.dll File History Task Handler 4358
fhuxadapter.dll File History Data Adapter 2234
fhuxapi.dll File History API 1242
fhuxcommon.dll File History Common Library 950
fhuxgraphics.dll File History Graphics 4249
fhuxpresentation.dll File History Presentation 1368
fhuxpresentation.Resources.dll N/A 935
FileAppxStreamingDataSource.dll File AppX Streaming Data Source Library 3177
FileCryptIK.dll N/A 2061
FileLoader.dll N/A 1157
filemanager.dll TODO: 3623
filemgmt.dll Services and Shared Folders 850
FileSearch.dll N/A 4609
FileSystem_Stdio.dll N/A 5007
FileSystem_Steam.dll FileSystem_Steam.dll (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 2970
filesystem_x64_rwdi.dll Filesystem DLL 3960
filesystem_x86_rwdi.dll Filesystem DLL 1300
filesystem_x86.dll Filesystem DLL 1698
FileSystem.dll N/A 4959
findnetprinters.dll Find Network Printers COM Component 2052
findsector.dll N/A 2184
FineCOM.dll FineCOM Manager 1174
fineobj.dll FineObjects Classes Library Core 2242
finstall.dll N/A 4165
firewall_mgr.dll N/A 3394
FirewallAPI.dll Windows Firewall API 3956
FirewallControlPanel.dll Windows Firewall Control Panel 2328
FirewallInstallHelper.dll Firewall Install Helper DLL 832
FlashToolLib.dll BootROM and FlashTool Communication DLL. 1847
FlashUtil_ActiveX.dll Adobe Flash Player Helper 13.0 r0 4801
fldrclnr.dll Guiden Rensa upp skrivbordet 4890
flexExtRelease_x64.dll N/A 1801
flexRelease_x64.dll N/A 1646
fltLib.dll Filter Library 4123
FM20.DLL Microsoft® Forms DLL 3054
fmapi.dll File Management API 4042
fmifs.dll FM IFS Utility DLL 3424
fmod_event_net.dll FMOD Net Event System 3542
fmod_event.dll FMOD Event System 2809
fmod_event64.dll FMOD Event System 2246
fmod.dll FMOD 1511
fmodex_4_28_07.dll FMOD Ex SoundSystem 4422
fmodex_4_28_08.dll FMOD Ex SoundSystem 1920
fmodex.dll FMOD Ex SoundSystem 1120
fmodex64.dll FMOD Ex Sound System 4217
fmodexL.dll FMOD Ex Sound System 2294
fmodstudio.dll FMOD Studio Runtime 2863
fms.dll Font Management Services 1227
FntCache.dll Windows Font Cache Service 2218
FOBJ601.DLL FineObjects Classes Library 3480
FolderProvider.dll DISM Folder Image Provider 1075
FontEngine.dll FontEngi ????? 982
fontext.dll Windows Font Folder 2588
fontsub.dll Font Subsetting DLL 1932
ForceDLL.dll ForceDLL 3295
forgek.dll Sony Sound Forge 3743
Foundation.dll Foundation 1741
FP30UTL.DLL Microsoft FrontPage Utility DLL 1164
FP30WEL.DLL Microsoft FrontPage Web Extender Library DLL 4337
fphc.dll Filtering Platform Helper Class 1237
framebuf.dll Framebuffer Display Driver 1653
framedyn.dll WMI SDK Provider Framework 3816
framedynos.dll WMI SDK Provider Framework 2885
FreeImage.dll FreeImage library 1996
FreeImagePlus.dll FreeImagePlus library 2540
freetype6.dll Libfreetype: font engine and rasterizer 4759
frostcollector.dll frostCollector Dynamic Link Library 622
frprov.dll Folder Redirection WMI Provider 691
FS_YouTubeUpload.dll FS_YouTubeUpload Dynamic Link Library 1449
FSAirlines.dll FSAirlines - Client 1075
fsusd.dll DLL-fil for filsystem for kameraenheter 4301
fsutilext.dll FS Utility Extension DLL 4301
ftd2xx.dll FTD2XX Dynamic Link Library 4605
ftdriver.dll N/A 4213
fthsvc.dll Microsoft Windows Fault Tolerant Heap Diagnostic Module 2720
ftlx041e.dll Thai Wordbreaker 1550
ftsrch.dll Microsoft® Fulltextsokning 4766
fundisc.dll Function Discovery Dll 3653
futilu.dll N/A 1888
fveapi.dll Windows BitLocker Drive Encryption API 3029
fveapibase.dll Windows BitLocker Drive Encryption Base API 2626
fvecerts.dll BitLocker Certificates Library 4829
fvecpl.dll BitLocker Drive Encryption control panel 750
fveRecover.dll Windows BitLocker Drive Encryption User Interface 3832
fveskybackup.dll Windows BitLocker Drive Encryption OneDrive Backup 746
fveui.dll BitLocker Drive Encryption UI 4592
fvewiz.dll BitLocker Drive Encryption Wizard 3942
fw1html.dll N/A 3491
fwcfg.dll Windows Firewall Configuration Helper 2191
FWPUCLNT.DLL FWP/IPsec User-Mode API 1628
FwRemoteSvr.dll Windows Firewall Remote APIs Server 3901
FxClientBridge.dll Hotspot Shield 6.1.2 848
fxhbhb.dll Printer Driver Module 4726
fxhbpv.dll Printer Driver Module 3193
FXSAPI.dll Microsoft Fax API Support DLL 3834
fxscfgwz.dll Microsoft Fax Configuration Wizard 4488
fxsclntR.dll Fax Console Resources 1390
FXSCOM.dll Microsoft Fax Server COM Client Interface 1768
FXSCOMEX.dll Microsoft Fax Server Extended COM Client Interface 2533
FXSCOMPOSE.dll Compose Form 3514
FXSCOMPOSERES.dll Fax Compose 1761
FXSDRV.DLL Microsoft Fax Printer Driver 4760
fxsevent.dll Microsoft Fax EventLog Support DLL 4984
FXSEXT32.dll Microsoft Fax Exchange Command Extension 1053
FXSMON.dll Microsoft Fax Print Monitor 2432
FXSOCM.dll Microsoft Fax Optional Component Installer 966
fxsperf.dll Microsoft Fax PerfMon DLL 4593
FXSRES.DLL Библиотека DLL ресурсов факса (Microsoft) 1022
FXSRESM.dll Microsoft Fax Resource DLL 2641
FXSROUTE.dll Microsoft Fax Routing DLL 5068
FXSST.dll Fax Service 1232
FXST30.dll Microsoft Fax T30 Protocol Service Provider 2286
FXSTIFF.dll Microsoft Fax TIFF library 3452
FXSUI.DLL Microsoft Fax Printer Driver UI 1943
FXSUTILITY.dll Fax Utility DLL 4678
FXSWZRD.DLL Microsoft Fax Wizard UI 3602
FXSXP32.dll Microsoft Fax Transport Provider 3348
FXUCU001.DLL Мини-драйвер принтера Fuji Xerox PCL 4193
fxxpsRC.dll FX Class Driver String Resource DLL 4746