ไฟล์ dll เริ่มต้นด้วย F

ชื่อไฟล์ ลักษณะ ดาวน์โหลด
f_in_box.dll F-IN-BOX DLL Edition 3466
f3ahvoas.dll JP Japanese Keyboard Layout for Fujitsu FMV oyayubi-shift keyboard 4109
facompress.dll N/A 1547
FAHDll.dll File Association Helper 3365
FAHDll64.dll File Association Helper 4370
fastprox.dll WMI Custom Marshaller 1501
faultrep.dll Windows Error Reporting 662
fbclient.dll Firebird SQL Server 3148
fbxsdk-2012.2.dll N/A 3656
FC3.dll Dunia Engine/Far Cry 2 Dynamic Link Library 886
FC64.dll Dunia Engine/Far Cry 2 Dynamic Link Library 4361
fdBth.dll Function Discovery Bluetooth Provider Dll 4292
fdBthProxy.dll Bluetooth Provider Proxy Dll 2990
FdDevQuery.dll Microsoft Windows Device Query Helper 4083
fde.dll Folder Redirection Snapin Extension 2053
fdeploy.dll Winlogon-tillagg for mappomdirigering 958
fdPHost.dll Function Discovery Provider host service 4108
fdPnp.dll Pnp Provider Dll 1743
fdprint.dll Function Discovery Print Provider Dll 2347
fdProxy.dll Function Discovery Proxy Dll 3880
FDResPub.dll Function Discovery Resource Publication Service 2947
fdSSDP.dll Function Discovery SSDP Provider Dll 1181
fdWCN.dll Windows Connect Now - Config Function Discovery Provider DLL 1420
fdWNet.dll Function Discovery WNet Provider Dll 1233
fdWSD.dll Function Discovery WS Discovery Provider Dll 2805
feclient.dll Windows NT File Encryption Client Interfaces 4733
FFImage.dll N/A 1886
ffmpeg.dll N/A 2275
ffmpegsumo.dll Google Chrome 4916
FFmt.dll Digidesign Audio Engine 3276
ffresources.dll lockdll Dynamic Link Library 3633
fftw3.dll N/A 832
fhautoplay.dll Microsoft® File History AutoPlay Integration Library 3316
fhcat.dll File History Catalog Library 1497
fhcfg.dll File History Configuration Manager 2033
fhcleanup.dll File History Disk Cleanup Handler 621
fhcpl.dll File History Control Panel 4883
fhengine.dll File History Engine 4929
fhevents.dll File History Event Listener Library 1124
fhlisten.dll File History HomeGroup Listener 2704
fhshl.dll File History Custom Shell Library 3186
fhsrchapi.dll File History Search API 3333
fhsrchph.dll File History Search Protocol Handler 2199
fhsvc.dll File History Service 1062
fhsvcctl.dll File History Service Control Library 1603
fhtask.dll File History Task Handler 4319
fhuxadapter.dll File History Data Adapter 2212
fhuxapi.dll File History API 1212
fhuxcommon.dll File History Common Library 916
fhuxgraphics.dll File History Graphics 4215
fhuxpresentation.dll File History Presentation 1334
fhuxpresentation.Resources.dll N/A 915
FileAppxStreamingDataSource.dll File AppX Streaming Data Source Library 3137
FileCryptIK.dll N/A 2055
FileLoader.dll N/A 1152
filemanager.dll TODO: 3612
filemgmt.dll Services and Shared Folders 774
FileSearch.dll N/A 4602
FileSystem_Stdio.dll N/A 4997
FileSystem_Steam.dll FileSystem_Steam.dll (buildbot_winslave04_steam_steam_rel_client_win32@winslave04) 2949
filesystem_x64_rwdi.dll Filesystem DLL 3955
filesystem_x86_rwdi.dll Filesystem DLL 1295
filesystem_x86.dll Filesystem DLL 1692
FileSystem.dll N/A 4954
findnetprinters.dll Find Network Printers COM Component 1992
findsector.dll N/A 2176
FineCOM.dll FineCOM Manager 1163
fineobj.dll FineObjects Classes Library Core 2223
finstall.dll N/A 4155
firewall_mgr.dll N/A 3387
FirewallAPI.dll Windows Firewall API 3893
FirewallControlPanel.dll Windows Firewall Control Panel 2275
FirewallInstallHelper.dll Firewall Install Helper DLL 814
FlashToolLib.dll BootROM and FlashTool Communication DLL. 1834
FlashUtil_ActiveX.dll Adobe Flash Player Helper 13.0 r0 4777
fldrclnr.dll Guiden Rensa upp skrivbordet 4876
flexExtRelease_x64.dll N/A 1794
flexRelease_x64.dll N/A 1640
fltLib.dll Filter Library 4024
FM20.DLL Microsoft® Forms DLL 3032
fmapi.dll File Management API 4005
fmifs.dll FM IFS Utility DLL 3362
fmod_event_net.dll FMOD Net Event System 3483
fmod_event.dll FMOD Event System 2747
fmod_event64.dll FMOD Event System 2215
fmod.dll FMOD 1481
fmodex_4_28_07.dll FMOD Ex SoundSystem 4415
fmodex_4_28_08.dll FMOD Ex SoundSystem 1913
fmodex.dll FMOD Ex SoundSystem 1007
fmodex64.dll FMOD Ex Sound System 4169
fmodexL.dll FMOD Ex Sound System 2283
fmodstudio.dll FMOD Studio Runtime 2841
fms.dll Font Management Services 1177
FntCache.dll Windows Font Cache Service 2149
FOBJ601.DLL FineObjects Classes Library 3479
FolderProvider.dll DISM Folder Image Provider 1062
FontEngine.dll FontEngi ????? 968
fontext.dll Windows Font Folder 2461
fontsub.dll Font Subsetting DLL 1826
ForceDLL.dll ForceDLL 3285
forgek.dll Sony Sound Forge 3733
Foundation.dll Foundation 1679
FP30UTL.DLL Microsoft FrontPage Utility DLL 1158
FP30WEL.DLL Microsoft FrontPage Web Extender Library DLL 4335
fphc.dll Filtering Platform Helper Class 1174
framebuf.dll Framebuffer Display Driver 1610
framedyn.dll WMI SDK Provider Framework 3729
framedynos.dll WMI SDK Provider Framework 2814
FreeImage.dll FreeImage library 1966
FreeImagePlus.dll FreeImagePlus library 2534
freetype6.dll Libfreetype: font engine and rasterizer 4753
frostcollector.dll frostCollector Dynamic Link Library 615
frprov.dll Folder Redirection WMI Provider 640
FS_YouTubeUpload.dll FS_YouTubeUpload Dynamic Link Library 1444
FSAirlines.dll FSAirlines - Client 1071
fsusd.dll DLL-fil for filsystem for kameraenheter 4286
fsutilext.dll FS Utility Extension DLL 4234
ftd2xx.dll FTD2XX Dynamic Link Library 4586
ftdriver.dll N/A 4203
fthsvc.dll Microsoft Windows Fault Tolerant Heap Diagnostic Module 2692
ftlx041e.dll Thai Wordbreaker 1531
ftsrch.dll Microsoft® Fulltextsokning 4736
fundisc.dll Function Discovery Dll 3536
futilu.dll N/A 1865
fveapi.dll Windows BitLocker Drive Encryption API 2983
fveapibase.dll Windows BitLocker Drive Encryption Base API 2586
fvecerts.dll BitLocker Certificates Library 4791
fvecpl.dll BitLocker Drive Encryption control panel 722
fveRecover.dll Windows BitLocker Drive Encryption User Interface 3825
fveskybackup.dll Windows BitLocker Drive Encryption OneDrive Backup 720
fveui.dll BitLocker Drive Encryption UI 4548
fvewiz.dll BitLocker Drive Encryption Wizard 3908
fw1html.dll N/A 3484
fwcfg.dll Windows Firewall Configuration Helper 2109
FWPUCLNT.DLL FWP/IPsec User-Mode API 1605
FwRemoteSvr.dll Windows Firewall Remote APIs Server 3822
FxClientBridge.dll Hotspot Shield 6.1.2 838
fxhbhb.dll Printer Driver Module 4722
fxhbpv.dll Printer Driver Module 3185
FXSAPI.dll Microsoft Fax API Support DLL 3756
fxscfgwz.dll Microsoft Fax Configuration Wizard 4481
fxsclntR.dll Fax Console Resources 1384
FXSCOM.dll Microsoft Fax Server COM Client Interface 1676
FXSCOMEX.dll Microsoft Fax Server Extended COM Client Interface 2452
FXSCOMPOSE.dll Compose Form 3453
FXSCOMPOSERES.dll Fax Compose 1707
FXSDRV.DLL Microsoft Fax Printer Driver 4750
fxsevent.dll Microsoft Fax EventLog Support DLL 4928
FXSEXT32.dll Microsoft Fax Exchange Command Extension 1007
FXSMON.dll Microsoft Fax Print Monitor 2385
FXSOCM.dll Microsoft Fax Optional Component Installer 950
fxsperf.dll Microsoft Fax PerfMon DLL 4588
FXSRES.DLL Библиотека DLL ресурсов факса (Microsoft) 1014
FXSRESM.dll Microsoft Fax Resource DLL 2591
FXSROUTE.dll Microsoft Fax Routing DLL 5027
FXSST.dll Fax Service 1180
FXST30.dll Microsoft Fax T30 Protocol Service Provider 2239
FXSTIFF.dll Microsoft Fax TIFF library 3418
FXSUI.DLL Microsoft Fax Printer Driver UI 1925
FXSUTILITY.dll Fax Utility DLL 4633
FXSWZRD.DLL Microsoft Fax Wizard UI 3596
FXSXP32.dll Microsoft Fax Transport Provider 3302
FXUCU001.DLL Мини-драйвер принтера Fuji Xerox PCL 4184
fxxpsRC.dll FX Class Driver String Resource DLL 4734